என் னது கேப்ட னுக்கு அந்த இட த்தில் எலு ம்பே இல்லை யா.?? உண் மையை உடை த்த மகன்.!! அதி ர்ச்சி யில் அவ ரது ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்    90   கால கட்ட த்தில்   மிகப்   பிரபல மான   நடிக ராக   இருந் தவர்   தான்   நடி கர்   விஜய காந்த்  .  ஹீரோ வாக   மட்டு மின்றி  அரசி யலிலும்   மா பெரும்   பிரப லமாக   வலம்   வ ந்தவ ர்   இவர்  .  சினி மாவில்   90   கால   கட்ட த்தில்   ரஜினி   கம லுக்கு   இணை யாக   பேசப்பட் டவர்  இவர்   மட்டு ம்தான்  .  அரசி யலிலு ம்   நுழை ந்த   குறு கிய   காலத் தி லேயே   முன்ன ணி   பதவிகளை யும்   வை த் து   வந் தவர்   இவர்.

 

 

சினிமா   துறை யி ல்   இவரு க்கென   எப்பொழு தும்   ஒரு தனி   மரியா தை   இருக் கும்.  அனை வரை யும்   சரிச மமாக   நடத்து பவர்  ,  அனைவ ருக் கும்   உதவி   செய் பவர்   என   பல ரும்   தற் போதும்   இவர்   மேல்   நன் றியோ டு   இரு ந்து    வருகி றார் கள்  .  மேலும்  தம்   படங் களில்   நாட்டுப்ப ற்று   மற் றும்   சமூ க   அக்க றை   கொ ண்ட   படங் களை   நடி த்து  மக்க ளை   எளிய   முறை யில்   கவர்ந் தவர் .

 

 

அதன் பின்   அரசிய லில்  முழு   க வனம்   மற்றும்   உடல் நிலை   குறை வு   காரண மாக   சினி மாவை   விட்டு   முழுவ துமாக   விலகி   விட் டார்  .    சமீபத் தில்   கூட   இவ ரது   உடல் நலம்   மிக வும்   மோச மாக   இரு ந்து    வருவ தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது .  அத னால்   எங் கும்   அதி கம்   கலந் து   கொள் ளாமல்   வீட்டி லேயே   ஓய்வெ டுத்து   வருகி றார்  . இது   அவ ரது   ர சிக  ர்களு க்கு   பெரும்   வரு த்தத் தை   கொடு த்து   இரு ந்தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவரது மகன்   சண் முக   பாண் டியன்   இவ ரைப்   ப ற்றி ஒரு   செய்தி யை   சொல் லி   பல   ரசிகர்க ளையு ம்   அதிர்ச்சி க்கு   உள்ளா கி   இருக் கிறார்.  இத னால்   ப லரும்  தற் போது   வருத்த த்திலு ம்   இரு ந்து   வரு கிறார் கள்.  ஆக் சன்   காட்சி களில்  பெரும் பாலும்   டுப் போடா மல்   இவ ரே   தான்   நடி ப்பார் .  அது போன்ற   சமய  த்தில்   திடீ ரென   எதி ர்பாரா த   வித மாக   எதிரே   சுட்ட வரின்   கை யில்   உண் மை யான   துப் பாக் கி   இருந் துள் ளது.

 

 

அந்த   துப்பா க்கி    கு ண்டு   விஜய காந்தி ன்   கண்   புருவ த்தில்   தொ லைத்து   சென்று விட் டதா கவும்   அத னால்   தற் போது   வரை   அந்த   இடத் தில்   அவ ருக்கு   எலு ம்பு   இருக் காது   என   தெரிவித் துள் ளார் .  இது   ரசிகர் களி டையே   பெரும்  வருத் தத் தை   கொடுத்தி ருக்கி றது .  பல   வருடங் கள்   கழி த்து   இந்த செய்தி   தற்போ து   தான்   வெளி   வந்தி ருக்கி றது.  இது   தற் போது   இணை யத்தில்   வை ரலாக   பேச ப்பட் டு   வருகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.