தீவிர ரசி கரு க்கு புற்று நோய் பாதி ப்பு.!! சை லண் ட்டாக உதவி செய்து காப் பாற் றிய பி ரபல நடி கர்.!!இவர் மனசு யாரு க்கு வரும்.!! நெகி ழ்ச் சியில் ரசி கர் கள்.!!

0

தீவிர   ரசிகரு  க்கு   புற்று நோய்   ஏற் பட்டு   இருப் பதால்   சைலன் டாக   உதவி செய்து   இரு க்கும்   பிர பல   ந டிக ரை  பல ரும்   தற் போது   பாரா ட்டி   வரு கிறா ர்கள் .  அத னால்   அ வரது   ரசிகர் களும்   மிகுந் த   நெகி ழ்ச்சி யில்   இரு ந்து   வருகி றார் கள்.  அவர் வேறு   யா ரும்   இல்  லை   தமிழ்   சினி மாவின்   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருந் து   வரும்   நடி கர்   ரஜினி காந் த்   தான்.

 

 

இவர் 40   ஆண் டுகளு க்கு   மே லாக   தமிழ்   சினிமா வில்   நம்பர் ஒன்   இடத் தில்   இரு ந்து   வருகி றார் .  இவ ரின்   இடத் தை   பிடிப்ப தற்கு   தான்   இன்று வரும் இளம்   நடிக ர்கள்   கூட   போ ட்டி   போ ட்டு   வ ருகி றார்க ள்  .  ஆனால்   இன் றும்   சூப்பர் ஸ்டார்   ஆக   இரு ந்து   வரு கி றார் .   இவருக் கென   ஒரு   ரசி கர்   பட்டா ளமே   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

ரஜினி காந்த்   நற் பணி   மன் றம்   என   தொ டங்கி   பல் வேறு   நலத் திட்ட   உதவிக ளையும்   ம க்க ளுக்கு   சைலன் டாக   செ ய்து   வருகி றார் .  அந்த   வகை யில்   தற் போது   ரஜினி யின்   நற்ப ணி   மன்ற த்தின்   தலை மை   நிர்வாகி யும்   ரஜினியி ன்   நெரு ங்கிய   நண் பருமா ன   சுதா கர்   என் பவர்   ரஜினி பற்றி   பர வும்   போலி   செய்திக ளுக் கு   ஒரு   முற்று ப்புள்ளி   வைத் திருக்கி றார்  . அவர்   வெளி யிட்ட   பதிவு கள்   ரஜினி யின்   பெய ரைக்   கெடுப்ப தற்கு   இணை யத்தி ல்   ஒரு   பொய்   பிரச்சா ரம்   எல் லாம்  நட  ந்து   வருகி றது.

 

 

இக் கட்டான   சூழ்நிலை யில்   அவர்   என க்கு   உதவி   செய்யவி ல்லை   என்ற செய்தி   போலி யானது.    எனக்கு   புற்று நோய்   சிகிச்சை க்கான   க டந் த   ஒரு வருட   மரு த்துவ   செலவு   முழுவ தை யும்   எந்த ஒரு   எதிர்பார் ப்பும்   இல் லாம ல்   பார் த்துக்   கொண் டவர்   அவர்   மட்டு ம்தான்  . இப்போ து   வரை அவர் தான்   என க்கு    நிதி    உதவி   செ ய்து   வருகி றார் .   அவருக் கு  எனது   முழு   குடும் பமும்   நன்றி யோடு    இருப் போம் .

 

 

என்   மக னின்   நண்ப ர்கள்   நிதி உதவி   திரட்டு வதற் காக   ஒரு   குழு வை   தொட ங்கினா ர்கள்.     தலை வர்  எனக்கு உதவி   செய்யா ததா ல்   தான்   இப்படி   அவர்  கள்   செய் தா ர்கள்  என்று   ஒரு   போ லியான   செய்தி   இணை யத்தில்   உலா வந்து   கொண் டிரு க்கிறது  .  ஆனால்   அ வர்தா ன்   இ ன்று வரை   எனக் கு   உதவி செய்து   வருகி றார் .   அவரின்    குண த்தை   பாதித் துள்ளத ற்கு   நான் மிகவும்   தற்போ து   வருந்து கிறே ன்.

 

 

இதன் மூலம்  யாருக் கும்   தெரி யாமல்   சைல ண்டாக   புற்று நோய்க் கான   மொத்த   செல வையும்   செய்து   வந்திரு க்கி றார்   சூப்பர் ஸ்டார் .   இது   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவ லா க   பேச ப்பட் டு   பல ரஜினி   ரசிகர் களும்   நெகிழ்ச் சியில்   இரு ந்து   வருகி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.