பொன் னியின் செல்வ னுக்கு போட் டியாக பிரம்மா ண்ட பட த்தின் இரண் டாம் பாக த்தை தொ டங்கிய பி ரபல இயக் குனர்.!! வெளி யான அப்டே ட்டால் மகி ழ்ச்சி யில் ரசிகர் கள்.!!எந்த படம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற் போது   பிரம் மாண்ட மாக   வெளி யாகி   இ ருந்த   திரைப் படம்   தான்   பொன் னியின்   செ ல்வன் .  இந்த படம்  முதல்   பா கம்   வெ ளியாகி   500 கோ டிகளு க்கு   மேல்   வசூல்  செய்து   சாத னை   படை த்தது   . தற் போது   இரண் டாம்   பாகத் திற்கா ன   வேலை கள்   நட ந்து   வருவ தாக வும்   அந்த   பட மும்   அடுத்த   ஆண்டு   ஏப் ரல்     மாத ங்களில்   வெளியா கும்   என வும்   தக வல் கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது.

 

 

தற் போது   அதற்கு   போட்டி யாக   பிரம் மாண்ட   திரைப் படத்தி ன்   இரண் டாவது   பாகத் தை   தயா ராகி   வரு கிறார்   பிர பல   இயக் குனர் .  அவர் வேறு   யா ரும்   இல் லை   இயக் குனர்   ராஜ மௌலி   தான்  .  இவர்   தெலு ங்கில்   பாகு பலி 1 2 என   இர ண்டு   பாகங் களாக   எடு த்து   மிகப்பெ ரிய   சாத னையை   படை த்தவர்.   இவர்   சமீபத் தில்   இயக் கிய      திரைப் படம்   தான்   ஆர் ஆர்  ஆர்.

 

 

இந்த   திரைப் படம்   உல கம்   முழுவ தும்   மிகப்பெ ரிய   வரவே ற்ப்பை   பெற்ற   நிலை யில்   தற் போது   இந்த   படத் தின்   இரண் டாவது   பாகத் தை   தொட ங்கும்   திட்டத் தில்   இரு க்கிறாம் . இந்த படம்   பி ரபல   நடிகர் கள்   நடி ப்பில்   உரு வாகி   ரூபாய்   550   கோ டி   பட்ஜெ ட்டில்   தயா ரிக்கப் பட்டு    உலக ம்   முழு வதும்   1200   கோடிக ளை   வசூல்   செ ய்து   பிரம் மாண்ட   சாத னை   படை த்தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தின்   இரண் டாம்   பாகத் தை   விரை வில்   உரு வாக்க   வேண் டும்   என   ரசிகர் கள்   கேட் டுக்கொ ண்டா ர்கள்.    தற் போது   இதை   குறித் து   ஆலோ சனை   செய்து   வருகி றாரா ம் .   மேலும்   தன்னு டைய   தந்தை   விஜ யேந்திர   பிர சாத்  முழு   கதை யும்   தயார்   செய் து   விட்ட தாக வும்   விரை வில்   பணி கள்   தொட ங்கும்   என   அவர்   கூறியி ருக் கிறார்.

 

 

இவர்   கூறிய   இந்த   அப்டே ட்   பல   ரசிகர் களை   மகிழ்ச் சிய டைய   செய்திரு க்கிறது  . தமி ழில்   பொன்னி யின்   செல்வ ன்   இரண் டாம்   பாகம்   வெளி யாக   இரு க்கும்   நிலை யில்   இவர்   தற்போ து   கூறி   இருக் கும்   இ ந்த   இரண் டாம்   பாக த்தின்   செய்தி பல   ரசிகர்க ளை யும்   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறது.   இது   தற் போது   இணைய த்தில்   வை ரலாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.