அ டேங் கப்பா.!! வெறும் 35 நாட்க ளுக்கு இத்த னை கோடி சம்ப ளமா.??வாயை பிள ந்து பார் க்கும் பிர பல நடி கைகள்.!! ஆட் டம் காட் டும் பிர பல நடி கை.!!

0

தற் போதைய   சினி மா   துறை யில்   ஹீரோ யின்க ளும்   ஹீரோ க்களு க்கு   இணை யாக   சம்ப ளம்   வா ங்க   தொட ங்கி   விட் டனர் .  பட வாய் ப்பு    நடி கைகளு க்கு   எப்பொ ழுது மே   கிடை க்கும்   அத ற்கு   கார ணம்   எந்த   மாதி ரியான   கதா பாத்தி ரம்   கொடுத் தாலும்  நடி க்க   வே ண்டும்  .  அதே   சம யம்   சம்ப ளமும்  அதி கம்   கிடை யாது.

 

 

இத னால்   பல   ஹீரோ யின் கள்   வந்து   கொண் டே   தான்   இரு ப்பா ர்கள்  .  ஆனால்   சில   நடிகை கள்   மட் டுமே   பல   வருட ங்கள்   தாக் குப்பி டித்து   முன் னணி   அந்த ஸ்தை   பெ ற்று   இரு ப்பார் கள்     .அந்த   வகை யில்   தென் னிந்திய   சினி மாவி ல்   நயன் தாரா,    சம ந்தா  ,  திரி ஷா ,    கீர்த்தி   சு ரேஷ்   போன் ற   நடி கைகள்   அதிக   சம்ப ளம்   வாங்கி யும்      சினிமா வில்    நிலை த்து   நின்று   கொண் டிருக் கிறார் கள்.

 

 

அதி ல்   குறி ப்பாக   நய ன்தா ரா    மட் டும்   ஒவ்வொ ரு   படம்   வெற் றி   பெறு கையில்   சம்பள த்தை   உயர்த் தி   வரு கிறா ர்  . அதில்   குறி ப்பாக   திரி ஷா   தற் போது   ஒரு   படத் திற்கு   கிட்டத் தட்ட   நான்கு   கோடி   சம்ப ளமாக   வா ங்கி   வருகி றார்  .  இவரை   போல வே   நடி கை   நயன்தா ராவு  ம்   தற்போ து    ஐந்து முதல்   ஆறு   கோடி   சம்ப ளம்   வா ங்கி   வரு கிறாரா ம்.

 

 

இரு ந்தும்   இவ ருக்கு   மார் க்கெட்   குறை யாமல்   ப ல்வே று   படங்க ளில்   தற் போது   நடித் து   வரு கிறார்.    கை வசம்   இரு க்கும்   படங் களை   முடி த்து விட்டு   அடு த்து   அஜித்து டன்   இ ணைவார்   என் று   எதிர் பார்க்கப் பட்ட   நிலை யில்   அது திரி ஷா   நடி ப்பார்   என்று   சொல்ல ப்பட் டது .  தற் போது   இவர்   எவ்வ ளவு   சம்ப ளம்   கேட்கி றார்   என்ற   தகவ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கிற து .

 

 

நயன் தாரா   அன்னபூர ணி   எ ன்ற   திரைப் படத்திற் கா க   35   நா ட்கள்   கால் சீட்   கொ டுத்திருக் கிறார்.   வெறும்  35   நா ட்களுக்கா க   இவர்  படக்கு ழுவி டம்   10   கோடி கேட்டு  இரு க்கிறா ராம். இது   தற்  போது    நடிகை க ளையே   தற்பொ ழுது   பொ றாமை   பட   வைத் திருக் கிறது  . தற் போது   இணை ய த்தில்   இது   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.