வாய் இரு ந்தா மட் டும் போ தாது.! பிர பல இயக்கு னரை கடுமை யாக விமர் சித்து வம்பி இழு க்கும் ப்ளூ சட்டை மாறன்.!!என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

பிர பல   சினிமா   வி மர்ச  கராக   இருப் பவர்   தான்   முழு   சட் டை    மா றன்  .  இவர்   தனது   youtu be   சேனல்   மூலம்   பல   படங்க ளுக்கு   விமர்ச னம்   செய்து   வரு கிறார்.  இவர்   பெரு ம்பா லும்   படங் களை   நன் றாக   இல் லை   என்று   கூறி யும்   குறை   கூறி  யும்   மட்டு மே   விம ர்சனம்   செய் வ தால்  இவரை   பல   ரசிகர் களும்   தற்போ து   வ ரை   திட்டி   வரு கிறார் கள்.

 

 

இவர்   தற் போது   அவ்வப் போது   நடி கர்   மற் றும்   இயக் குனர் களை   வம்பு   இழு த்து   வரு வது   வழ க்கம் .   அந்த   வகை யில்   தற் போது   ஒரு   இயக் குன ரை   வாய் இரு ந்தா   மட் டும்   ஜெ யிச்சிட   மு டியாது   உண்மை தான்   ஜெயி க்கும்   என்பது  போ ன்று   விமர் சித்து   இருக் கிறார்.  அந்த   நடி கர்   வேறு   யாருமி ல்லை   நடி கர்   இயக்கு ன ருமான   பார்த் திபன்   தான்.

 

 

இவர் சில   மாத ங்க ளுக்கு   முன்   இர வின்   நிழல் என்ற   திரைப் படத் தை   இயக் கி   நடி த்திரு ந்தார்  . இது தான்   உல கில்   முதன்   முத லான   உருவா க்கப்ப ட்ட   சிங் கிள்   சார்ட்   நான்   லீனி ய ர்   படம்   என்று   விள ம்ப ரப்படு த்தி னார் .   படம்   வெளி யான   பின்பு   முழு சட்டை   மாறன்   இந்த   படத்  திற்கு   விமர்ச னம்   சொல் லும்   பொ ழுது    இது   உல கில்   முதல் படம்   கிடை யாது.

 

 

2013 ஆம் ஆண்டு ஒரு   ஈரா னிய   படம்   உரு வாகி   இருக் கிறது   என்று   விமர் சனம்   கூறி யிருந் தார்.   அந்த   சமய த்தில்   இரு வருக்கு ம்   மிகப் பெரிய   சர்ச் சை   எழு ந்தது .   ஆனா லும்   முழு சட்டை   மா றன்   விடா மல்   அனை த்து   சமூக   வலைத ளங்களி லும்   தன்  கருத் தை   சரியா னது   என்று   கூறி   வந் திருக் கிறார்   .தற் போது   இந்த படம்   அமே சா ன்   பி ரைம்   நிறு வனம்   வெளியி ட்டு   இருக்கி  றது.

 

 

இந்த   படத் தை   தற் போது   வெளி யிடும்   போது   உல கின்   இரண் டாவது  சிங் கள்   சாட்   படம்   என்று   குறிப்பி ட்டுள் ளார்கள்.   மேலும்   இது தான்   முதல்   சிங்கி ள்   சார்ட் படம் என்று   இயக் குன  ர்   இத னை   பொய் யாக   விள ம் பரம்   படு த்தி   விட் டார்   என் றும்   அதில்   குறிப்பி ட்டு   இரு க்கிறா ர்கள்.   இது   அவரு க்கு   பெரிய   அவமா னமாக   மா றியது   தற் போது   அத ற்கு   முழு சட்டை   மா றன்   அந்த   நிறுவ னத்தின்   பதி வை   எடு த் து   போட்டு    இருக் கிறார்.

 

 

வாய்   மட் டும்   இருந்தா ல்   வெல் லாது   வாய் மை   தான்   வெல் லும்   எனக்   குறி ப்பிட் டு   இருக்கி றார் .  சும் மாவே   இவர்   க டுமை யான   விமர் சனங்க ளை   வை ப்பார்   தற் போது   அமே சான்   நிறுவ னமும்   அதே   செய்தி ருப் பதால்   பார்த்திப னுக்கு   எதி ராக   பல   பதிவு களை   போ ட்டு   வருகி றார்.   இது   தற் போது   இணை யத்தில்   வை ரலாக   ஒன் றாக   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.