கடும் அப்செ ட்டில் இருக் கும் நடி கை ஐஸ் வர்யா ரா ஜேஷ்.!!ரிஸ்க் எடு த்தது எல் லாம் சொதப் பிட் டாங்க.!!மொ த்த காரண மும் அந்த பிரப லம் தான்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற்போ து   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ப்ப வர்   தான்   நடி கை   ஐஸ்வ ர்யா   ராஜே ஷ் .   இவர் தமிழ்   மற் றும்   தெலு ங்கு   மொழிக ளில்   பிஸி யாக   நடி த்து   வருகி றார் .   தற் போது   இ வர்   நடிப் பில்   உரு வாகி யிருக் கும்   திரைப் படம்   தான்   டிரை வர்   ஜமு னா  . இந்த படம்   கதை க்கு   முக் கியத்து வம்   உள்ள படம்   என்ப தால்   இத னை   ஏற்று   நடித் துள் ளார்   ஐஸ் வர்யா   ராஜே ஷ்.

 

 

அது   மட் டுமல் லாம ல்   இந்த   படத் தில்   இவர்   சிறப் பான   கதாபாத் திரத் தில்   நடித் திரு க்கிறார்   என் றும்   சொல் லியி ருக்கி றார் . மேலும்   படத்தி ல்   இரு க்கும்   பல   காட்சி களை   மிக வும்   ரிஸ்க்   எடுத் து   நடித் ததாகவும்    தகவ ல்கள்   கிடை த்திருக்கிற து.   சமீபத் தில்   வெளி யான   இந்த   பட த்தின்   டிரை லர்   மிக ப்பெரிய   எதிர் பார்ப் பை   உரு வாக்கி   இருக்கி றது.

 

 

இந்த   படம்   வரு கிற   நவ ம்பர்   11ம்   தே தி   வெளி யாகு ம்   என்று   அறி விக்கப்ப ட்டிரு ந்தது  .  ஆனால்   தற் போது   இந்த   படத் தின்   ரிலீஸ்   தேதி   திடீரெ ன   மாற்ற ப்பட்டு   விட்ட து .   இதற் கெல் லாம்   கார ணம்   அந்த   இளம்   இயக்கு னர்   மட்டும் தான் .  அவர் யார்   என் றால்   பிர தீப்   ரங்கநா தன்  தான்  .  இவர்   இயக் கி   நடித்தி ருந்த   லவ் டுடே   திரை ப்படம்   வெ ளியாகி   இளை ஞர்கள்   மத்தி யில்   மிகப் பெரிய   வர வேற்பு   பெ ற்று   வருகி றது.

 

 

படம்   விம ர்சன   ரீதியா கவும்   வசூல்   ரீதி யாக வும்   மிகப் பெரிய   வெற் றியை   கொடு த்து   இருக் கிறது  .  இந்த   திரை ப்படம்   பல கோடி   லா பம்   பார்த் து   விட் டது.  ஆரம்ப த்தில்   குறை வான   தியே ட்டர்க ளில்   வெளி யான    திரை ப்படம்   தற் போது   படத் தின்   வெற்றி யால்   பல   தியேட் டர்கள்   அதி கரிக்கப் பட்டு   பல   இடங் களில்   சென்று   கொ ண்டிருக் கிற து.

 

 

அது   மட்டு மல்லா மல்   இந்த   வாரம்   வெ ளியாக   வே ண்டிய   பல   திரைப் படங்க ள்   அந்த    படத்தி ன்   வெற்றி யால்   தள்ளி ப்   போய் க்   கொ ண்டிருக் கிறது.    அதில்   ஐஸ் வர்யா   ராஜேஷ்    நடி த்த   டிரை வர்   ஜமு னா   திரைப் பட மும்   ஒன்று  . இந்த  பிரச்ச னையா ல்   தற்போ து   கடும்   அப்சா ட்டில்   இரு ந்து   வரு கிறா ராம் ஐஸ்வ ர்யா.     அத னால்   தயாரிப் பா ளரும்   பட த்தை   வெளி யிட   முடி யாமல்   தவி த்துக்   கொண் டிருக் கிறா ராம்  .  அத னால்   விரைவி ல்   தேதி   அ றிவி க்கப்ப டும்   என்று   சொ ல்லி   இரு க்கிறா ர்.

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.