35 நாட் கள் பிக் பாஸ் வீட் டில் சண்டை போட்ட மகேஸ் வரிக்கு இத்த னை லட் சம் சம்ப ளமா.?? அடேங் கப்பா வாரி வழ ங்கி இரு க்கும் பிக் பாஸ்.!! தக வலை கேட்டு ஆச் சரிய ப்பட்ட ரசி கர் கள்.!!

0

பிக் பாஸ்    சீசன்   6   தொ டங் கப்பட்டு    கிட்ட த்தட்ட   35     நாட் கள்   முடிவ டைந்து   விட் டது.    இதில்   ஒவ் வொரு   வார மும்   ஒவ் வொ ருவர்   எலிமி நெட்    செய்ய பட்டு   வரு கிறா ர்கள்.   முதல்   சா ந்தி   மா ஸ்டர் ,   அசல்   கோ ளாறு ,   பின்   கட ந்த   வா ரம்   செரினா    என   மூன்று   பேரு ம்   செய் யப்ப ட்டு   இரு க்கி றார்கள்.

 

 

தற் போது   இந்த   வார ம்   யார்   வெளி யே ற்றப்ப டுவார்   என்ற   கே ள்வி   மக் கள்   மத்தி யில்   இரு ந்தது .  அதில்   குறை ந்த   ஓட்டு கள்   பெற்ற   மகே ஸ்வரி   தான்   இந்த   வாரம்   வெளி யேற் றப்பட் டார்  .  இவர்   வெளி யேற் றப்பட் டவுடன்   அவர்   இருந்த   35   நாட்க ளுக்கு   சேர்த் து   எவ்வ ளவு   சம் பளம்   வாங் கி   இரு க்கிறா ர்கள்   என்ற   கேள் வி   பலரு க்கும்   இருந்தி ருக் கும்.

 

 

கட ந்த   வாரம்   வெளி யான   செரி ன   கிட்டத் தட்ட   30   நாட்க ளுக்கு   நா ன்கு   லட்  சம்   வரை   வாங் கி   சென் றார்.    தற் போது   இந்த வாரம்    மகே ஸ்வ ரி   அதிர டியாக   வெளி யேற் றப்பட் டார்.தற் பொழுது   அவர்   எவ் வளவு   சம்ப ளம்   வா ங்கி   இரு ப்பார்   என்ற   தகவல்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .  அதா  வது   மகே ஸ்வரி   வெளியில்   பிரபல மாக   இரு ந்து   வந்த வர் 

 

 

அதனால்   ஒரு   நாளை க்கு   இவ ருக்கு   கிட்ட த்தட்ட  23   ஆ யிரம்   வரை   சம்பள மாக   வா ங்கி   இரு க்கி றார்   என்று   தக வல்   வெ ளியா கியி ருக்கி றது. அதன்படி பார்த்தால் 305 நாட்கள் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்த மகேஸ்வரிக்கு சுமார் 8 லட்சம் சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்று தகவல்களை இருக்கிறது

 

 

இத னை   கேட்ட   ரசிகர்க ள்   பல ரும்   ஆச்ச யப்ப ட்டு    இ ரு க்கிறா ர்கள் .  பிக் பாஸ்   வீட் டில்   முப் பது   ஐந்து   நாட்க ளில்   இ ருந்து   மகே ஸ்வரி க்கு   8 லட்சம்   சம் பளம்   என் றால்   இவர்   வெளி யில்   ஒரு மாதம் வேலை   செய்தி ருந்தா ல்   கூட   இத் தனை  லட் சம்   கிடை த்திரு க்காது    என்று    பல ரும்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   தங் களது   கருத் துக்க ளை   கூறி   வருகி றா ர்கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.