பிர பல தமிழ் இய க்கு னரை அசிங் கப்ப டுத் திய அமே சான் பிரைம் நிறு வனம்.!! அது வும் இவ் வளவு மோ சமாக வா.!!என்ன செய் தா ர்கள் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   இய க்குனர்   ஒருவ ரையு ம்   தற் போது   பிர பல   ஓடிடி   தள மான   அமே சான்   அவமா னப்ப டுத்தும்   வகை யில்   ஒரு   காரியத் தை   செய் திருக்கி றது .   இந்த   தகவ ல்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பெரும்   சர்ச்சை யை   ஏற்படு த்தி   இருக் கிறது   .  அந்த   இயக்கு னர்  வேறு   யாரும்   இல்லை   இயக்கு னர்   பார்த் திபன்   தான்.

 

 

நடி கரும்    இயக் குனரா கவும்   இருக் கும்   இவர்   எப்போ து ம்   தனது   திரை ப்படத் தில்   புதி தான   விஷயங் களை   முய ற்சி   செய்து   வருப வர்   .  பெரும் பாலும்   அவர்   திரைப் படங் களில்   ஏதா வது   ஒரு   புது மை   இரு க்கும்  .  அந்த   வகை யில்   தான்   ஒத்த  செ ருப்பு   என்ற   திரை ப்படத்தி ல்   ஒரே   ஆளாக   நடித் து   அனைவ ரையு ம்   விய க்க   வை த்தார் .   அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   வெளி யான    படம் தான்  இர வின்   நிழல்.

 

 

இந்த  திரைப் படத் தை   உலகில்   முதல்   சிங்கி ள்   ஷாட்   நான் லி னியர்    திரைப் படம்   என்று   சொ ல்லி   அ னைவரை யும்   விய க்க   வை த் தார்.    இதை   பார் த்த   பல ரும்   விய ந்து   பார் த்து   வந் தனர்  .  அந்த   சமயத் தில்   தான்   ப்ளூ சட்டை   மா றன்   விமர் சிக்கும்   பொ ழுது   இது முதல் படம்   கிடை யாது   ஏற்க னவே  இது போன்ற   படை ப்புகள்   இரு க்கிற து   என் பது   போ ன்று   கூறி   இருந் தார்.

 

 

அந்த   சமயத் தில்   பார்த் திபன்   ப்ளூ சட்டை மாறன்   இடை யே   பெரு ம்   சர்ச் சை  எழு ந்தது.   இப்படி   இருக்கு ம்   நிலை யில்   இந்த படம்   வெளி வந்த   நாளி லிருந்து   எப் போது   ஓடிடி   தள த்தில்   வெளி யாகும்   என்று கேள்வி   பலரி டம்   இரு ந்தது.   ஆனால் இந்த   பட மும்   தள் ளிப்   போய்க்   கொண் டே   இருந் தது .   இருந் தும்   தற் போது   அமே சான்   பிரை ம்   நி றுவ னம்   இந்த   படத் தை   வெளி யிட்டு   இருக்கி றது.

 

 

ஆனால்   இதில்   இயக் குனர்   பார்த் திபனை   அவமா னம்   செ ய்யும்   வகை யில்   trivia  வில்  உண் மை   என்னவெ ன்றால்   இது   உலக த்தில்   இரண் டாவதா க    வெளி வந்த    சிங் கிள்   சார் ட்    தி ரை ப்படம்   என் றும்   இத னை   இயக் குனர்   தொட ர்ந்து   தவ றான   உண்மை களை   சொ ல்லி   வருகி றார்   என்று ம்   அவர் களே   அதில்   குறிப் பிட்டு   இருக்கி றார்க ள்.

 

 

அந்த   நிறுவ னம்   பார்த் திபன்   குறி த்து   பதிவி ட்ட   இந்த   பதிவு   இணை யத்தி ல்   காட் டுத் தீயாய்   பரவி   வருகி றது .   ஏற்க னவே   பெரும்   சர்ச்சை கள்   பிடி த்து   தற் போது   அமை தியான   நிலை யில்   மீண்டும்   அமே சான்   நிறுவ  னம்   இதுபோ ன்று  செய்தி ரு ப்பது   மீண் டும்   சர்ச் சையை   கிளப்பு வது   போல்   இருக்கி றது  .  இத  னால்   பல   ரசிக ர்களு ம்   இணை யத்தி ல்   இத னை   வைர லாக்  கி   வரு கிறார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.