நய ன்தா ராவை தொடர் ந்து ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய் யாமல் பிரம் மாண்ட மாக திரும ணத்தை முடி க்கும் பிர பல நடி கை.!! திரும ணத்தின் மொத்த செல வையும் ஏற்ற பிர பல நிறு வனம்.!! பெரும் மகி ழ்ச் சியில் இருக் கும் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   லேடி   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருப் பவர்   நடி கை   நயன்தா ரா.   இவர்   இயக் குனர்   விக் னேஷ்   சிவனை   பல   வருடங் களா க   காதலி த்து    ஜூன் மாதம்   திருமண ம்   செய் து   கொ ண்டா ர் .   இந்த   திரும ணம்   மிகவு ம்   பிரம்மா ண்டமாக   நடைபெ ற்ற து .   அதி லும்   குறி ப்பி ட்டு   பிரப லங்க ளுக்கு   மட் டுமே   அதில்   க லந்து   கொள் வதற்கு   அனு மதி   வழ ங்கப் பட்டது.

 

 

 

அந்த   அள விற்கு   மிக வும்   பாதுகா ப்பாக வும்   பிர மாண்ட மாக வும்   நடைபெ ற்றது.  அதே   நேர த்தில்   அவ்வ ளவு   பிரம்மா ண் டமாக   நட ந்த   தி ருமண த்தி ற்கு   நயன் தாரா   மற் றும்   விக்னே ஷ்   எந்த ஒரு   செலவு ம்   செய் யாமல்   இருந் திருக்கி ன்றனர் .   பிரபல   நிறு வனம்   மொ த்த   திருமண த்திற் கான   செலவை யும்   மற் றும்   இவ ர்கள து   ஹனி மூன்   ட்ரிப்பிற் கான   செலவுக ளை யும்   ஏற் றுக்   கொண் டது.

 

 

அத னால்   ஒரு ரூபாய்   கூட   செல வு   செய் யாம  ல்   திரும ணத்தை   முடித் தார்   நயன் தாரா .   அந்த   நிறுவ னம்   தான்   நெட் ப்ளிக் ஸ்  .  தற்போ து    நயன் தாரா   போ லவே   மற் றொரு   நடிகை யின்   திருமண த்தை யும்   பிரபல   நிறுவ னம்  தான்   நடத்தி    வை க்க   போகி றதாம்  .  இ தனால்   அந்த   நடிகை யும்   எந்த ஒரு   செல வும்   செய் யாமல்   இருக் கிறார் .   அந்த   ந டி கை   வேறு   யாரும் இல்லை   நடி கை    ஹன்  சிகா   தான்.

 

 

இவரு க்கு   சில   வருடங் களாக   திரும ணத்திற் கு   மாப் பிள்ளை   தேடி   வந்தி ருந்தா ர்கள்.    சமீப த்தில்   தனது   பிசின ஸ்   பார் ட்னர்   மற் றும்   பல வருட     நண் பரை   ஹன் சிகா   திரும ணம்   செய்து   கொள் கிறார்   என்ற   அதிகா ரப்பூர் வமான   தகவ ல்கள்   வெளி யா கி    இரு ந்த து .   ஹன் சிகா வும்   தனது   இணை யதள   பக்கத் தில்   அவரு டன்  நெருக் கமாக   இரு க்கும்   புகைப் படத் தை   வெளி யிட்டா ர்.

 

 

தற் போது   அவரு க்கு   டிசம் பர்   மாதம்   திரு மணம்   என்று   சொ ன்ன   நிலை யில்   அந்த   திருமண த்தின்   ஒளி பர ப்பு   உரி மையை   முன்ன ணி   ஓடிடி   நிறுவ னம்   ஒன்று   வா ங்கி   இருப் பதா க   தகவல் கள்   வெ ளியாகி   இருக் கிற து .   இவர் களது   திரும ணத் திற் காக   ராஜஸ் தானில்   உள்ள   ஜெய் ப்பூர்   அரண் மனை   தயா ராகி   வரு கிறது.

 

 

இந்த   திரும ணத்தி ன்   ஒளிப ரப்பு   உரிமை யையும்   பிரபல   நிறுவ னம்   பெரிய   தொகை   கொ டுத்து   வாங் கி   உள்ள தா க   கூறப் படுகிற து  .  இத னால்   நயன் தாரா   போல வே   ஹன்சி காவும்   எந்த ஒரு   செ லவும்   இல் லாமல்   திரும ணம்   பிரம்மா  ண்டமா க   செய்து   கொள்ள   இருக் கிறார்   என்ற செய்தி   தற் போது   இணைய த்தில்   பலரை யும்   ஆச்ச ரியப்ப டுத்தி   இருக்கி றது .   

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.