அவன் அப் படிப் பட்ட வன் கிடை யாது.!! ரொ ம்ப நடிக் கிறான்.!! வெளி ப்படை யாக சொ ன்ன நடி கை ஐஸ்வ ர்யா ரா ஜேஷ்.!!யாரை சொல்றா ங்க தெரி யுமா.??என்ன இவங் களே இப் படி சொல் லிட் டாங்க.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற் போது   பிரபலமா ன   நடிகை யாக   வலம்   வந்து   கொண் டிருப்ப வர்   தான்   நடி கை   ஐஸ்வ ர்யா   ரா ஜேஷ்  .  இவர்   தற் போ து   கிட்ட த்தட்ட   15   படங் களை   கையி ல்   வைத்தி ருக்கி றாரா ம் .   தற் போது   மிகவு ம்   பிசியா க   இருக் கும்   ஒரே   நடி கை   இவர் தான் .   மே லும்   த ற்போது   இணை யத்தி ல்   இவர்தா ன்   அடு த்த   நய ன்தாரா    என் பது  போ ல்   பல ரும்   கூறி   வருகி றார் கள்.

 

 

அவ்வ ளவு   பிஸியா க   நடி த்து   வரும்   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருகி றார் . மேலும் இவர்   நடிப் பில்   டி ரைவர்   ஜமு னா   திரை ப்பட ம்    வெ ளியாகி   இருக் கிறது.இந்த   நிலை யில்   தற் போது   இவர் ஒரு   பிரபலத் தை  குறிப் பிட்டு   அவன்   அப்ப டிப்பட்ட வன்   கிடையா து  .   இது   அவனு டைய   கேரக் டரே   இ ல்லை  .   வேண் டுமென்றே   பண்றா ங்க ன்னு   டவுட் டா   இருக் கு   எ ன்பது   போ ன்று    கூறி யிருக் கிறார்  .

 

 

இவர்   இவ் வாறு   கூ றி   இருப் பது   பல ரையும்   ஆச்சரி யப்ப டுத்தி   இருக் கிறது .   அந்த நபர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   போட் டியாள ராக   களமிற ங்கி   இரு க்கு ம்   மணி க ண்டன்   தான்.இவர்   ஐஸ் வர்யா   ராஜே ஷ்   இன்   அண் ணன்   .   பிக் பாஸ்   ஆறு   நிக ழ்ச்சி யில்   சிறப் பாக   விளை யாடி   வரு கிறார் .   இவர் விஜய்   டிவி யில்   மிஸ் டர்   அ ண்ட்   மிஸ ஸ்   சின்ன த்திரை யில்    மனை வியுடன்   கலந் து   கொ ண்டு   பிரபல மடை ந்தார். 

 

 

சமீப த்தில்   பிக் பாஸ்    இவர்   தனல ட்சுமி   உடன்   போட்ட   சண் டை   பெரு மள வில்   இணை யத் தில்   பேசப் பட்டது.இவர்   டிரை வர்   ஜமு னா   திரைப் படத் திலும்   நடித்து ள்ளார்  .  தற்பொ ழுது   அந்த    பட    நிகழ் ச்சியி ல்   ஐஸ்வ ர்யா   ராஜே ஷிடம்   பிக் பாஸ்   வீட் டில்   இரு க்கும்   உங் கள்   அண்ண  னை   பற்றி    என்ன   நினைக் கிறீர்க ள்   என்று கேள்வி   கேட்க ப்ப ட்டது.   

 

 

அத ற்கு   பதில்   அளி த்தவர்   உண்மை யாக வே   அவன் ஒரு   மகிழ் ச்சி யான   பர்ச ன்  தா ன் .   ஆனா ல்   பிக் பாஸ்   ரொ ம் ப   சீரி யஸ்   ஆக   நட ந்து   கொள்கி றான்.அது ஏன்   என்று   என க்கு   தெரி யவில் லை .   இரண் டு   நாட்க ளு க்கு   முன் கூட   பெரிய   ச ண்டை   ஒன் றை  போட் டு   இருக்கி றான் .   இது   அவனு டைய   கேர க்டரே   கிடை யாது .

 

 

 ஒருவே ளை   அங்கு   சென் றால்   அப் படி   மாறி   விடுவா ர்க ளோ   என்ன மோ   அவன்   வே ணும்    என்று   இப் படி   நட ந் து   கொள் கி றான்   என்று   என க்கு  தோன்  றுகி றது   என்று   வெளிப் படை யாக    பேசியி ருக்கி றார் .  இவரே   இவ் வாறு   பேசிய து   பல ரை   தற் போது   ஆச்சரி யத் தை   கொடு த்தது .   பிக் பாஸ்   ர சிகர்   பல ரும்   தற் போது   இ ணை யத்தி ல்   இதனை   பகிர் ந்து    வருகி றார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.