மேடையில் ஆணவ த்தால் இயக்கு னரை அவமா னப்படுத் திய மிஷ் கின்.!!ஒரே வார் த்தை யில் மிஷ் கினின் ஆண வத்தை அட க்கிய பிர பலம்.!!பட விழா வில் நட ந்த சம் பவம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   இயக் குனர்   மிஷகின்  .  இவர்   இய க்கும்   படங் களுக் கென   தனி    ர சி கர்   பட் டாளமே   இருக் கிறது .   இவர்   தற் போது   நடிக ராகவு ம்   சில   பட ங்களி ல்   நடித் துக்   கொண் டிரு க்கி றா ர் .   மேலும் பல   முக்கி ய மான   திரை ப்பட   ஆடி யோ   லா ன்ச்   மற் றும்   பிரமோ ஷன்   விழாக் களிலு ம்   கலந் து   கொண் டு   வருகி றார்.

 

 

 

ஆனால்   மேடை ப்பேச் சுக ளில்  ஆண வமான   பேச் சை   பேசி   சர்ச் சையி ல்   சிக் கிக்   கொள் கிறார்  .  இதில்   சமீப த்தில்   இவர்   உதய நிதி   ஸ்டா லின்   நடிப் பில்   உரு வாகி   இரு க்கும்   கழ கத்   தலைவ ன்   திரை ப்படத் தின்   விழா   ஒன் றில்   கல ந்து   கொ ண்டி ருக்கி றார் .   இந்த   பட த்தை   மகிழ்   திரு மேனி    இய க்கி   வருகி றார்.  இதில்   நித்தி   அகர் வால்   கதா நாய கி யாக   நடித்தி ருக் கிறார்.

 

 

இந்த பட   விழா வில்   மேடை யில்   பேசிய   மிஷ் கின்    மகிழ்   திருமே னி   அவர் களின்   ஒரு   படத் தை   கூட   நான்   பார்த் ததே   கிடை யா து   என்று   வழக்க ம்   போல்   திமி ராக   பேசியி ருக்கிறா ர்  .  இதே போல்   தான் ஒரு   முறை   விஜய்   ஆண் டனி   யின்   ஒரு   படத் தை   கூட   நான்   பார்த்த து   கிடை யாது   என்று   மேடை யில்   பேசியி ருந் தார் .   இது   அங்கிரு ந்த    அனை வருக் கும்  சற்று   சங்கட த்தை   உருவா க்கி யது.

 

 

அதே   சமய த்தில்   இயக் குனர்   மகிழ்       பேசும்   பொ ழுது   அவரு க்கு   பதி லடி   கொடுக் கும்   வகை யில்  நான்   மிஷி னின்   அனை த்து   திரை ப்படங் களை யும்   பார்த் திரு க்கி றேன் .   அவர் தான்   எ னக்கு   ரோல் மாடல்   என் பது   போ ன்று அவ ரை   கலாய் த்தப டி   பதில்   சொ ல்லி   இருந் தார்.

 

 

 

இவ் வாறு   பேசி   பதி லடி   கொடு த்த து   தற்போ து   இணை யத்தி ல்   பரவ லாக   பேச ப்பட்டு   வரு கிறது .   இனி மே லாவது   மிஷ் கி ன்   மேடை களில்   பேசும்   பொழு து   தனது திமிர்   மற்று ம்   ஆணவ த்தால்   மேடை யில்   இருக் கும்   இயக் குனரை   அவமா னப்படு த்தா மல்   நன்  றாக   பேசினா ல்   சரி யா க   இரு க்கும்  என்று   பல ரும்   த ங்கள்   கருத் துக் களை   கூறி   வருகி ன்றனர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.