பிக் பாஸ் வீட் டில் ரச் சிதா விடம் எல்லை மீறி தொ ல்லை செ ய்யு ம் ரா பர்ட் மாஸ் டர்.!!முதல் முறை யாக கோபத் தை வெ ளிப்ப டுத்திய ரச் சிதா வின் கண வர்.!!என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

பிக் பாஸ்   ஆ றாவது   சீசன்   விஜய்   டிவி யில்   தொ டங்கி   30   நாட்க ளை   கட ந்து   வெற்றிக ரமாக   நடந் து   கொண் டி ருக் கிற து . இந்த   சீச னில்   மக் கள்   எதிர்பா ர்த்த   பல ரும்   கல ந்து   கொ ண்டிரு க்கிறார் கள்  .  அதில்   ஒரு வ ர்   தான்   சரவ ணன்   மீனா ட்சி   சீரி யல்   மூலம்   பிர பலம டைந்த   ரச் சிதா   மகாலட் சுமி .   இவர் விஜய்   டிவி யில்   இரு ந்து   விலகி   கடைசி யாக   கலர் ஸ்   தமி ழில்   ஒரு   தொட ரில்   நடித்தி ருந் தார்.

 

 

சரி யாக   அந்த   தொ டர்   முடி ந்த  பின்    பிக் பாஸ்  வீட்டில்   நுழை ந்து   விட் டார்  .  இ தே   பிக் பாஸ்   போட்டி யில்   போட் டியாள ரா க   களமி றங் கிய  வர்     தான்   டா ன்ஸ் மா ஸ்டர்   ராபர்ட் .   இவர்   ரட்சி தாவை   கிரஷ்   என் றும்   கூறிக் கொ ண்டு   அவரி டம்   செய்து  வரும்   வேலை கள்   மக்க ளுக் கு   கோ பத் தை   உண் டாக்கி   வருகி றது .

 

 

ரட்சி தா   எதா ர்த்தமா க   நண்பர்க ள்   என்று   கூறி யும்   இவர்   அவ் வாறு   நடந் து   கொள் ளாம ல்   எல் லை   மீறுவ தா க   பலரு ம்    கூறி   வரு கிறா ர்க ள் .  இத னால்  ரசித் தாவின்   ரசிக ர்கள்   பதி வு   செய்து   வருகி றார் கள்  .  அதே போல்   இத ற்கு   ரட்சிதா வின்   முன் னாள்   கண வர்   என்ன   பதில்   கொடு ப்பா ர்    என்று   எதிர்பார் த்த   நிலை யில்   அவர்   தற்போ து   அத ற்கு   பதில்   அளிக் கும்   வகை யில்   ஒரு   பதி வை   இட்டு   இருக் கி றார்.

 

 

அதில் அவர்   ரத்சிதா விற் க்கு   ஆ தரவு   தெரிவி க்கும்   வகை யில்   ஒரு   போ ஸ்ட்   செய் திருக் கிறார் .   அதில் அவர் இதை   பார் த்து   நான் மிகவும்   ஆச்சரி யப்ப ட்டேன் .   மேலும்   இத ற்கு   நானும்   ஆதர வு   அளி க்கிறே ன்   என்று அதில்   பேசி யிரு க்கி றார் .    ஒரு பெண்   நட் பாக   எல்லோ ரிடமு ம்     பழ கிவிட்டா ல்   அவள்   எல்லாத் துக்கும்   சரி   என்று   சொல் லிவிடு வாள்   என்று   அர்த் தம்   கிடை யாது.

 

 

எல்லா   மனித ர்களும்   அமை தியாக   சு  தந்தி ரத்துட ன்   வாழ   வசதி யான   சமூ கத்தை   உரு வாக்க   சில   முட் டாள்   மனிதர் கள்   இருக் கிறா ர்கள்   என்று   பதிவை   போ ஸ்ட்   செய்து   அதற்கு பதில் அளி க்கும்   வகை யில்   அவர்   செய் திரு க்கிறார்.  இது   தற் போது   பிக் பாஸ்   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.