அவர் என் னை அடி த்து துன் புறுத்தி னார்.!!பிர பல அஜித் பட ந டிகை மீது போலீ சில் பு கார்.!!மது போதை யில் பார் ட்டி பண் ணிய நடி கை !!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்   அஜித் .   இவர்   நடி ப்பில்   வெளி யான   என்னை அறி ந்தால்   திரை ப்படத்தி ன்   மூலம்   பிரபல மானவ ர்தா ன்   பார் வதி  நாயர் .   அத ன்பிறகு   சில   படங் களி ல்   நடித்தி ருக் கிறார்  .  இவ ரின்   வீட் டில்   கட ந்த   இரண் டு  ஆண்டு களாக   வே லை   செய் து   வந்த வர்   தான்   சுபா ஷ்   சந்திர போஸ்   என்ற  இளை ஞன்.

 

 

இவர் தன்   வீட் டில்   பத்து லட்சம்   மதிப் புள்ள   இர ண்டு   வாட் ச்கள் ,   ஒரு லட்சம்   மதிப் புள்ள   லேப் டாப் ,   இர ண்டு   செல் போன் களை   திரு டி   செ ன்று   விட் டார்   என்று   அக் டோபர்   மாதம்  காவ ல்   நிலை யத் தில்   புகார்   அளித்தி ரு ந்தார்  .  இது அந்த   சமயத் தில்   பெ ரிய   பரபர ப்பை   ஏற்ப டுத் தி   இருந் தது .   இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   அந்த   ஊ ழியர்   தற் போது   பார்வ தி   நா யர்   மீது   காவல்து றையி ல்   கொடு த்துள் ள   புகா ர்   மேலு ம்   பரபர ப்பு   ஏற்ப டு த்தி   இருக் கிறது.

 

 

இதை   கேட்ட   ரசி கர் க ள்   ப லரும்   அதிர்ச் சியாகி    இருக் கிறார் கள்  .  அதா வது   பா ர்வதி   நாயர்   தன்னை   அடி த்து  துன்பு றுத்தி யதா கவும்   எதிர் த்து   பேசினா ல்  பாலிய ல்   தொ ல்லை   கொடு த்த தாக   போலீ சில்   பு கார்   கொடு த்து   விடுவே ன்   என் றும்   மிரட் டி   இருப் பதாக வும்   அவர்   கூறியி ருக்கி றார்  .  மேலு ம்   நான்   எதை யும்   திருடவி ல்லை   என் றும்   அந்த   புகா ரில்   அவர்   தெரி வித்து ள்ளார் .

 

 

மேலும்   இப் படி   ஒரு   பொய்   பு கா ரை   அவர் தன்மீது   சும த்த   கார ணமும்  இரவு  நேரத் தில்   அவர்   ஆண்   நண் பர்க ளுடன்   மது   அருந்து வதை   பார் ட்டி   செய் ததை   நான்   பார் த்து   விட் டேன் .   இது பற்றி   வெ ளியே   நான்   சொ ல்லி   விடுவே ன்   என்று   அவர்   என் னை   தொட ர்ந்து   துன்பு றுத்தி க்   கொண் டு   இருந் தார்.

 

 

அதை   எல் லை   மீற வே   என்னை   திரு ட்டுப்   பட் டம்   சுமத் திவி ட்டார்   என்று   அவர்   கூறியு ள்ளார் .   இது   தற்போ து   திரைத் துறை யில்   பர பர ப்பை   ஏற்ப டுத்தியி ருக்கிற து  .  மேலும் இது   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிற து .   மேலும்   இணை யத்தில்   உள்ள   பலரு ம்   பார் வதி   நாய ர்   குறி த்து  தங்க ளது  கருத்து க்க ளை   கூறி   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.