தயாரி ப்பா ளரை தொல் லை செய்து இர ண்டு கோ டிகளு க்கு ஆப்பு வை த்த நகைச் சுவை நடி கர்.!! கடும் கோப த்தில் சுற்றி வரும் தயா ரிப் பாளர்.!! எல் லாம் தண்ட செலவு தான்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப லமான   கா மெ டி  நடி கர்   வடிவே லு .   இவர்   த ற்போது  தான்   ரெட்  கார்ட்   தடை   நீங் கி   மீண் டும்   திரை ப்பட ங்களி ல்   நடி க்க   தொ டங்கி   இருக் கிறார் .   இவ ரின்   வரு கை   பல    தயா ரிப்பாள ர்க ளுக்கு   மகிழ் ச்சியை     கொ டுத்து   இருக் கிற து .  பல ரும்   இவரை   தங் கள்   படங் களில்   நடி க்க   வை க்க   திட்ட மி ட்டு   இருக் கிறா ர்.

 

 

இவர்   தற் போது   நாய்   சேகர்   ரிட்ட ன்ஸ்   மற் றும்   சந்தி ரமுகி  2  ,  மாமன் னன்   என   தொ டர்ந் து   பல    நடிகர் கள்   படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  மேலும்   தற் போது   இவர்   பிஸி யா க   நடி த்து  வருவ தால்   டாப்   ஹீரோ க்க ளுக்கு   இணை யாக   இவ ர்   சம்பளத் தை   கேட் டு   வருகி றாரா ம் .   இந்த   வகை யில்   நாய் சேகர்   ரிட்ட ன்ஸ்   படத்தி ற்கு   வடி வேலு   கோடி களில்   சம்ப ளம்   கேட் டு   இரு க்கி றார்.

 

 

அதன் படி   அந்த   படத் திற்கு   நாலு  கோடி   சம்பள மாக   கொடு க்க ப்பட்டி ருக்கி றது. இரு ந்தும்   இவர்   தயா ரிப்பா ளரை   தொல் லை   செய்து   ஒரு   சம்பவத் தை   செய் திருக் கிறார் .   அதா வது   இந்த   படத் திற்கு   தனக்கு   ஒரு பாடல்   கட்டா யமாக   வேண் டும்   என்று   அடம்   பிடி த்து   இருக்கி றார்  . எவ்வள வோ   சொல்லி யும்   கேட்கா ததா ல்   தயாரி ப்பாள ரும்   ஒரு   வழி யாக   பாட லை   எடு க்க   சொல்லி   இருக்கி றார் .

 

 

அதற் காக   இர ண்டு   கோடி   செலவு   செய்யப்ப ட்டு   இருக் கிற தாம்  .   இரண்டு   கோடி   மதி ப்பில்   செட்   அமை க்கப்ப ட்ட   அந்த   பாடல்   காட்சி   எடுக்க ப்பட்டிரு க்கிறது  .  ஆனால்   தற் போது   அந்த   பாட லை   எந் த   இட த்தி ல்   வைப்ப து   என்று   மீண் டு ம்   ஒரு   சந்தே க ம்   இருந் திருக்கி றது .   இதனால்   படத் தின்   இறுதி யில்  வை த்து   விட லாம்   என்று    திட்ட மிட்டு   இருக்கி றார்க ளாம்.

 

 

மேலும்   இந்த   பாடல் எந்த   அள விற்கு   மக்க ளை   கவ ரும்   என்பது   சந்தே கமாக   தான்   இருக் கிறதா ம்  .  இ வ்வாறு   சம்பள த்தை   கோ டிகளில்   பெற்று க்   கொ ண்டு   தற்போ து   இர ண்டு   கோடிக ளுக்கு   மேல்   தண்ட   செல வை   வைத் து   விட் டார்   வடி வேல்  என்று   தயாரி ப்பாளர்   செம   கோபத் தில்   இருந் து   வருகி றாராம்  .   மேலும்   படம்   ரிலீ சுக்கு   பிறகு   இவரை   பார்த் துக்   கொள் ளலாம்   என்று   விட்டு விட்டா ராம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.