நடிகர் அஜித் தை கெட்ட வார்த்தை யில் திட் டிய பிர பல நடி கை.!!கடு ம் கோப த்தில் ரசிக ர்கள்.!!என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடி கர்   அஜி த் .   இவர்   தற்போ து  வி னோத்    இய க்கத்தி ல்   துணிவு   திரைப் படத் தில்   பி ஸியா க   இரு ந்து    வருகி றார்.   இந்த படத் தின்   படப்பிடி ப்பு    மு டிந்து   தற் போ து   டப்பி ங்   வேலை கள்   விறுவி றுப் பாக   நட ந்து   வருகி றது  .  இந்த படம்   அடு த்த   ஆண் டு   பொங்க  ல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   அறி விப்பு   வந்து விட்ட து .

 

 

இதே   கூட்ட ணி யில்   இத ற்கு   முன்   வெளி யான   வலிமை    தி  ரைப் படம்  சுமா ரான   விம ர்சனத் தை   பெற்ற து  .  இந்த   படத்தை   கட்டா யம்   வெற் றி   படமா க்க   வேண் டும்   என்று   பட குழு   தீவிர மாக   வே லை   செய்து   வருகிற து .   மேலும்   இதற் கான   பாடல்  ,   டீசர்    கேட்டு   ரசிக ர்கள்   படக் குழு   இடம்   கேட்டு க்   கொ ண்டிரு க்கிறா ர்கள் .   ஆனால்   தற் போது   வரை எந்த ஒரு   அப்டே ட் டும்   வெளிவ ரவி ல்லை.

 

 

 

ஆனா ல்   இப் படத் தில்   நடி க்கும்   நடி கர்   நடிகை கள்   தங்க ள்   டப் பிங்   பணி  களை   செய் து   வரு கிறா ர்கள்   என்று   இணை யத்தி ல்   அவ்வ ப் போது   போ டோக் கள்   வெளி யாகி க்   கொண் டிருக் கிறது .   அப் படி   நடிகை   மமதி   சாரி   து ணிவு   திரைப் படத் தில்   நடித்த து   குறி த்தும்    டப் பிங்   பணி கள்   குறித் தும்   பதிவு   ஒன் றை   போ ட்டு   இருக் கி றார் .

 

 

மேலும்  இவர்   சமீபத் தில்   ந டந்த   பேட்டி   ஒன் றில்   துணிவு  படத் தில்  தான்   குறை வான   காட்சி க ள்   தான்   நடித்தி ருப்ப தாக வும்   மேலும் நான் இந்த   படத் தில்   கெட்ட   வார்த் தை கள்   பேசும்   படி யான   காட்சிக ளில்   அதிகம்   நடித் திருப் பதாக வும்   அவர்   தெரிவி த்திரு க்கி றார்  .இதனை   கேட்ட   ரசிக ர்கள் என்ன   தல   அஜித் தை   கெட்ட   வார் த்தை   திட்டி யபடி   காட்சி   இருக்கி றதா   என் பது   போன்று  தற் போது   இணை யத் தில்   பேசி   வ ருகி றார் கள்.

 

 

அவர் கெட்ட   வார்த் தை   காட்சி கள்   என்று   குறிப்பி ட்டது   அஜி த்தை   தான்     குறிப் பிட்டிரு க்கி றார்   என்று   பல ரும்   தற் போது   பேசி   வ  ருகி றா ர்கள் . ஆனால்   படத் தில்   அப் படி   ஒரு   காட் சி   இருக்கிற தா   என் பது   தற் போது   வரை எந்த   தக வலும்   இல் லை  .  தற்போ து   இது   இணை யத்தில்   வைர லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.