ஏ ஆர் ரகுமா னை வள ர விடா மல் தடு க்க இளை யராஜா செய்த துரோ கம்.!! இப் படி ப்பட் டவரா இவர்.!! பல வருட ங்களு க்குப் பிறகு வெளி வந்த ரகசி யம்.!!

0

இளைய ராஜா   இ சைக்கு    மயங்கா தவர் களே  இரு க்க   முடி யாது .   அந்த   அளவி ற்கு   இந்த   தலை முறை   வரை தனது   இசை   மற் றும்   பாட ல்க ளால்   அனை வரையும்   கவர்ந் தவர்   இளைய ராஜா   மட்டும் தான் .   இவர்   இது வரை   ஆயிர த்திற் கும்   மேற் பட்ட   படங்க ளுக்கு   இசை  யமை த்து   விட் டார்.  இவர் எந்த   அளவிற் கு   இசை யில்   ரா ஜாவா க   இரு க்க   அதே   அளவி ற்கு   இயல்பு   வாழ் க்கை யில்   அதிக    தலைக ணமும்   உடைய வரா கவே   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

இது   பல ரும்   அறி ந்த    ஒன்று  தான் .   இவர் தான்  இரு ந்த   காலத் தில்   சில   இயக் குனர் கள் ,    பாடல்   ஆசிரிய ர்க ளுடன்   மட்டு மே   பணியாற் று வார்  .  பெரும் பாலும்   அவர் களுக் கு   தான்   வாய் ப்பு   கொ டுப் பார்  .  மற்ற வர்களு க்கு   வாய் ப்பு   கிடைத் ததே   கிடை யாது .   அதே   சம யத்தில்      திடீ ரென   தோ ன்றி   மிகப்பெ ரிய   சென் சேஷ னல்   ஆகி  பல   விரு துக ளையும்   பெற்று   ஏன் ஆஸ் கர்   வரை பெற்று   இருப்ப வர்   தான்   ஏ ஆர்   ரகு மான்.

 

 

இவர்   முதன்மு தலில்   இளைய ராஜா வின்   இசை   குழு வில்   பியா னோ   வாசி ப்பாள ராக   தான்   அறிமுக மானா ர் .   ரோஜா   பட த்தி ற்கு   முன்   இளை யரா ஜா   இசை யில்   500க்கு ம்   மேற்ப ட்ட   பாடல் க ளுக்கு   இவர்   பணி யாற்றி   இருக்கி றார்.   அந்த   சமய த்தில்   இளை யராஜா வுக்கு   அடுத் தபடி யாக   யாரும்   கிடை யாது   என்று   நினை த்த   நேரத் தில்   தான்   ரோஜா   படத் தின்   மூலம் தனது   வ ருகை யை   பதிவு   செய் தா ர்   ரகு மான் .   இது   இளைய ராஜா வுக் கு   சுத்த மாக   பிடிக் கவில்லை யாம்.

 

 

ரோஜா பட   சமயத் தில்   இசை க்கரு விகளை   வெளிநா ட்டிலிரு ந்து  இற க்கும  தி  செய்ய   திட்டமி ட்டு   இருக் கிறார்   ஏ ஆர்  ரகுமா ன் .   ஆனால்   இளைய ராஜா   தனது   செல் வாக்கை   பயன் படு த்தி   ஒரு   வருட ம்   அதை   கை க்கு   கிடைக் காத   படி   தாம தப் படு த்தி   இ ருக்கி றார்.    இதை   எல் லாம்    மீறி   ஏ ஆர் ரகுமா ன்   இசைய மைத்து   இந்தி ய   சினிமா வை   தாண் டிய   உலக   சினிமாவை யும்   வியக்  க   வை த்து   இரண் டு    ஆஸ்கர்க ளை யும்   பெற் று    தமிழ்   சினிமா வுக்கு   பெரு மை   சேர் த்து   இ ருக்கி றார்.

 

 

மே லும்   ரகு மான்   தான்   வளர் வது   மட்டு  மல்லா மல்   தான்   இசைக்கு ழுவில்   இருக் கும்   அனைவ ரை யும்   வளர் த்து   அனை வருக் கும்   அங்கீகா ரம்   பெற் றுக்   கொடு த்தி ருக்கிறார் .   ஆனால்   இளைய ராஜா   இன்று வரை   இசை   தன க்கு   மட்டு மே    சொந் தம்   என் பது   போன்று   தன்   குழு வில்   இரு க்கும்   ஒருவரை யும்   வளர   விடா மல்   தடு த்து   வருகி றார்.

 

 

மே லும்   இளைய ராஜா வை    மேடை யில்   ஏ ஆர் ரகு மான்   பாட்டு கேட்டு   இருக்கி றீர்களா   என்று   கேட் டால்   இல் லை   என்று தான்   சொல் வார் .  மேலும்   இருவ ரும்   மேடை யில்   ஒரே   சமய த்தில்   இருக் கும்   பொழு து   கூட ஏ ஆர்   ரகுமானி டம்   சிறிது   கர்வத் துடன்   மட் டுமே   நட ந்து   கொள் வா ர்.      இவ்வா று   பொறா மையில்   ஏ ஆர்   ர குமா னுக்கு   பல   துரோ  கங் களை   செய்தி ருக்கி றார்     இ ளையரா ஜா   என் பது   குறிப் பிடத் தக்கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.