நாசர் செ ய்த சிறிய தவறு.!!நா க்கை புடு ங்குற மா திரி கேள்வி கேட்டு அசி ங்கப்படுத் திய இயக்கு னர்.!!இன்று வரை அவர் சொன் னதை செய் துவ ரும் நா சர்.!!யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   ந டிகர்   நாசர்  .  இவர்   எந்த   கதா பாத் திரம்   கொடு த்தாலும்   அதில்   தனது  சிற ந்த   நடிப் பை   வெ ளிப்ப டுத்தி  அனைவ ரையும்   அசர   வை க்க    கூடி யவர்  .  இவர் தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   பல   மொழி   படங்களி லும்   நடித்து  அ சத்தி   இருக் கி றார்  .  இவர்   நடி க்க   வந்த   காலத் தில்   வாய் ப்பு   அமை வதே  மிகவு ம்    அரி து   என்று   இவ ரே    பல   இடங்க ளில்   கூறியு ள் ளார்.

 

 

அந்த   சம யத்தில்   தான்   இயக்கு னர்   சிக ரம்   கே பா லச்சந் தர்   இவ ருக்கு   நடி க்க   ஒரு   வாய் ப்பு   கொ டுத் தார்  .  அப் போது   ஒரு   சம யம்   ஷூ ட்டிங்   கா லை   10   மணி க்கு   வரவே ண் டும்   என்று   பாலச்ச ந்தர்   இவ ரிடம்   சொ ல்லிவி ட்டா ராம்.   இவர்   முந் தைய   நாள்   இரவு   லேட் டாக   சூட்டி ங்   முடிந் ததா ல்   ஒரு அரை மணி   நேர ம்   லேட் டாக   ஷூட்டி ங்   ஸ்பாட் டிற்கு   செ ன்று   இருக்கி றார் .

 

 

அப் போது   இதை ப்   பார் த்த    கே. பாலச் சந் தர்   ஏன்   லே ட்டாக   வந் தாய்   என்று ஒரு   வார் த்தை   கூட   கேட் காம ல்   திடீ ரென   இவரை   சர மாரி யாக   கேள் வி   எழு ப்ப   தொட ங்கி   விட் டா ராம் . நீ அரை மணி   நே ரம்   லேட்டா க   வந்த து  உன்னு டைய   அரை மணி   நேர ம்   மட்டு ம்   கிடை யாது .  40 பேரின்    அரை மணி   நேரம்     அதை   சேர் த்தால்   கிட்ட த்தட்ட   ஒரு நாள்   ஆகி றது .   கிட்ட த்தட்ட   ஒரு    நாளை   நீ   வீணடி த்தி ருக்கி றாய் .

 

 

இதில்   எ த்த னை   பேர்   உ ழைப்பு   இருக்கி றது   என்று   அவ ரை   கண் டபடி   விலாசி   விட்டா ராம் .   அ தன் பின்பு   மன் னிப்பு   கேட்டு   அவரை   மன்னி த்தாரா ம்.   இதனா ல்   அதன்   பிறகு   எப்போ தும்   ஷூட் டிங்   இரு க்கு   சரியா ன    நேரத் திற்கு   செல்ல   வே ண்டும்   என்று   நாசர்   முடி வெடு த்தா ராம்.

 

 

இன்று வரை   ஷூ ட்டிங்   சொன்ன   நே ரத்தில்   சரி யாக   அந்த   ஷூட் டிங்   இருப் பா ராம் .  நேரம்   எவ்வ ளவு   முக்கியம்   அ துவும்   சினிமா வில்   எவ் வளவு   முக்கி யம்   என் பதை   கே.   பால ச்சந் தர்   தன க்கு   அன்று   சொல் லிக்   கொடு த்த தாக   நாசர்   இன்றும்   அத னை   கடைபி டித்து   வ ருகி றார்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.