ஷூட் டிங் ஸ்பா ட்டில் புகை மற் றும் மது அருந் தும் பி ரபல நடி கை.!! சினி மாவை விட்டு ஓரங் கட்ட கார ணமே இது தான்.!! கவர் ச்சி காட் டியும் எந்த பய னும் இல் லை.!!

0

2002 ஆம்  ஆண் டு   எம் ராஜா   இயக்கத் தில்   அவரு டைய   தம்பி  ஜெயம் ரவி   கதா நாயக னாக   நடி த்த   திரைப் படம்   தான்   ஜெயம்  .  இந்த   படத் தில்   கதா நாய கியாக   அறி முகமா னவர் தான்   நடி கை   சதா .   இவர் தமிழ் ,   தெலு ங்கு  , கன்ன டம்    ஆகிய   மொழிக ளில்   சூப்ப ர்   ஹிட்   படங் களை   கொடு த்து   முன் னணி   நடிகை யாக   வ லம்   வந்து   கொண் டிருந் தார்.

 

 

ஜெ யம்   படத் தில்  இவர்  பேசிய     வசன ங்கள்  அ னை த் தும்   இன் றும்   மக் கள்  மத்தி யில்   பிரப லமாக   இரு ந்து   வருகிற து .  அதை   தொட ர்ந்து   அந்நி யன்   படத் தில்   விக்ரமு க்கு   ஜோடி யாக   ந டித்த   மூலம்   வசூல்   ரீதியா கவும்   வெற்றி   கண் டார் .   இதன்   மூலம்   மார்க் கெட்   வேக மாக   வளர்ந் தது .  அதன் பிறகு   தொட ர்ச்சியா க   எதிரி   ,  வர்ண  ஜாலம் ,   பிரிய சகி  ,   திருப் பதி  ,  உன்னா லே   உன் னாலே   தொட ர்ந்து   படங்க ளை   கொடு த்து   கொ ண்டு   வந் தார்.

 

 

ஆனால்   பெரும் பாலும்   வளர் ந்த   பின் னர்   ஹீரோக் கள்   செய் யும்    தவ றை   இவ ரும்   செய்  து   விட்டா ர்  .  ஷூட் டிங்   ஸ்பா ட்   பொது இடம் என்று   பார்க்கா மல்   அனை த்து   இடங் களி லும்   புகை   பிடி ப்பது   மற் றும்   மது   அருந்து வதை  ஒரு   பழக்க மா கவே  வைத் திருக்கி றார் .  இவ் வாறு   இத னால்   பலரு ம்   முகம்   சுளிக் கும்   அள விற்கு   இருந் திருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இத னை   தொட ர்ச்சி யாக   இவர் செய்து   வந் ததால்   இவரு க்கு   தொட ர்ந்து   பட   வாய்ப் புகள்   அமை யாமல்   போ னது  .  அது  வும்   ஷூ ட்டிங்   ஸ்பாட் டில்   இவ் வாறு   ந டந்து   கொண் டதால்   பலரு ம்   இவரை   தங் கள்   பட ங்க ளில்   கமிட் செய்ய   தய ங்கினர் .  அதன் பின்பு   பெரிய பட   வாய்ப் புகளை   இழ ந்து    சிறு சிறு   படங்க ளில்   நடி த்து   வந்தா ர்  .  ஒரு   க ட்ட த்தில்   வாய் ப்பு   ஏதும்   கிடைக்கா மல்  எலி  படத் தில்    நடி த்தார்.

 

 

அதன் பிறகு   டார்ச் லைட்   என்ற   படத்தி ல்   விலை மாது   வேடத் திலும்    நடி த்து   விட் டார் .   இருந் தும்   இவரது   மார்க் கெட்   உயர மும்   இல் லை  .  படங் களும்   வெற்றி   பெறவி ல்லை .   தற் போது   என்ன   செய் வது   என்று   தெரியா மல்   சினிமா வில்   மீண் டும்   வா ய்ப்பு   கிடை க்க   வேண் டும்   என்று    ஓ டிக்   கொண் டிருக் கிறார்.   தொ டர்ந்து   ஹிட்   படங் களை   கொடு த்தவர் .

 

 

 

தனது   புகை   மற் றும்   மது    பழக் கத்தா ல்   தற் போது   இந்த   நிலை க்கு   இருக் கிறார்  .  பெரும் பாலும்   ஹீரோக் களை   இவ்  வாறு   செய் யும்   தவறு களை   தற் போது   இந்த   நடிகை யின்   செய்து   இந்த   நிலைமை யில்   இருக்கி றார்   என் பது  குறி ப்பிட த்தக் கது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.