எங் களை தொட ர்ந்து தொந் தரவு செய்யா தீர்கள்.!!சில நேரம் தவ றான முடிவு எடு க்க தோ ணுது.!!ரசி கர்க ளிடம் வேண்டு கோள் வைத்த பிர பல நடி கர்.!!அட இவரே இப் படி சொல்லி ட்டாரே.!!

0

தமிழ்   சினி மா   துறை யில்   தற்போ து   ரசிகர் கள்   நடிக ர்களு க்கு   மிக வும்   தொந் தரவு   கொடு க்க   தொ டங்கி   விட் டார்க ள் .   தற் போது   ஒரு  நடி கர்   மே டையில்   எங்க ளை   தொந் தரவு   செய் யாதீர் கள் .   அத னால்   தவறா ன   முடிவு   எடுக் க   நேரி டும்   என்று   வெளி ப்ப டையா க   பேசி   இருக் கிறார் .   இது   தற்போ து   இணை யத்தில்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

 

அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கரா க   வலம்   வந்து   கொண் டிரு க்கும்   நடி கர்   சிம்பு   தான்.   இவர்   நடிப் பில்   கடைசி யாக   வெளி வந்த   திரைப்ப டம்   தான்   வெந்து   தணிந் தது   காடு  .  ஐசாரி     க ணேஷ்   தயா ரிப்பி ல்   கௌத ம்   இயக்க த்தில்   இந்த   படத் தில்   சிம்பு   நடித் திருந் தார்   .  இந்த படம்   வெளி யாகி   மக்க ள்   மத்தி யில்  நல்ல   வரவே ற்பை   பெற் ற து.

 

 

இந்த படம்   வெளி யான   முதல்   வாரத்தி லே யே   அப்ப டத் தின்   சக் ஸஸ்   மீட்   கொண் டா டப்ப ட்டு   வி ட்டது  .  அதில்   இயக் குனர்   கௌ தம் க்கு   புல்லட்   பை க்  ,  சிம் புவிற்கு   ஒரு கோடி   மதிப் பிலான   புதிய கார்    தயாரி ப்பாளர்   பரி சளித்தி ருந்தார் .   இந்த   நிலை யில்  இந்த   பட த்தின்   50  வது நாள்   வெற்றி விழா   சென் னையில்   உள்ள   சத்தி யம்   திரைய ரங்கில்   நேற்று   நடை பெற்ற து.

 

 

இந்த   விழா வில்   பேசிய   சிம்பு   ரசிகர்க ளுக் கு   முக்கி ய   வேண்டு கோள்   ஒன்றை   அன் போடு   வைத் திருக் கிறார்  .  அதா வது   படம்   ந டித்து க்   கொண்டி ருக்கு ம்   போது  நிறை ய   அப்டே ட்டு கள்   வேண் டும்   என்று கேட்டுக்   கொ ண்டே   இருக்கி றீர்கள் .   உங்க ளுக்கு   நல்ல படம்   கொடுக் கத்தா ன்   நாங்க ளும்    உழைத்து க்    கொ ண்டிரு க்கி றோம்  .  நீங்கள் பட   வேலை கள்   நட ந்து   கொண் டிருக் கும்   போது   அப்டேட்   அப் டேட்   என்று   கே ட்டுக்   கொண்  டிருக் கும் போது   தவ றான   முடிவு களை   எடு க்க   நேரிடு ம்.

 

 

இயக் குனர்  ,  நடி கர்  ,  தயாரி ப்பா ளர்   யாரா  க   இ ருந்தாலு ம்   மிக வும்   கஷ்ட ப்பட்டு   தான்   படத் தை   எடு த்து   முடி க்கிறா ர்க ள்  .  நீங்க ள்   இதுபோ ன்ற   தொட ர்ந்து   தொந்த ரவு   செய்வதா ல்   அ வர்கள்   தவ றான   முடிவு    எ டுக் கிறார் கள்.   நீங்க ள்   எங்க ளுக்கு   சரி யான   இட த்தை   கொடு த்தால்    நாங்க ளும்   நல்ல   படத் தை   உங்களு க்கு   கொடுப் போம் .    அதனா ல்   படத் திற்கு   தொ டர்ந்த  தொந் தரவு   கொடுக் கா தீர்கள்.

 

 

சரி யான   நே ரத்தில்   அனைத் தும்   கிடைக் கும்   .  இவ் வாறு  பத்து தல   படத் தின்     இயக் குனர்   சொ ல்லும்   படி   கேட் டுக்   கொண் டார்.   அ தனால்   அப் படி   செய் யாதீர்கள்   என்று   ரசிகர்க ளுக்கு   வேண்டு கோள்   வைத்து   இருக் கிறார் .     மேலும்  அனை த்து   படங் களுக் கும்   இதே    போ ன்று    நட ந்து   கொள்ளு ங்க ள்   என்று   கூறியி ரு க்கி றார்  .   இது   தற் போது    வைர  லான   செய்தி யா க      இரு ந்து   வருகிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.