கண்டி ப்பாக அவ ருக்கு தேசிய விருது கிடை க்கும்.!! மேடை யில் நடி கருக்கு வாய் ஓயா மல் புக ழாரம் பாடும் உத யநிதி ஸ்டா லின்.!! எது இந்த நடிகரை தான் சொன் னாரா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தற் போது   வளர் ந்து   வரும்   நடிக ராக  இரு  ந்து  வரு பவர்   நடி கர்   உதய நிதி   ஸ்டா லின் .   இவர்   நடிப் பையும்   தாண் டி   தயா ரிப்பு  ,  மேலும் அரசி யலிலும்   முக் கிய   பத வியை   வகித் து   வருகி றார் .   ஆனா லும்   பல   படங் களில்   நடித் துக்   கொ ண்டுதான்   இருக்கி றார்  .  அதில் இவர்   தற் போது   மாரி   செ ல்வராஜ்   இயக்க த்தில்   மாம ன்னன்   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த படம்   முழு க்க  முழுக் க   அர சியல்   கதை யாக   எடுக்க ப்ப ட்டு   வரு வதாக    தகவ ல்கள்   வெ ளியா கி   இரு க்கி றது .  சமீபத் தில்   உதய நிதி  ஒரு   விழா விற்கு   சென்ற போ து   அவ ரிடம்   மாம ன்னன்   படத்தை ப்   பற்றி ய   கேள்வி   கேட்க ப்பட்டது .   அதற்கு பதில்   அளி த்த   உதய நிதி   படத்தை ப்   பற்றி   பேசிய தை   விட   அந்த ஒரு   நடிகரை ப்   பற் றி   பேசிய து   தான்   அதிக மாக   இருந் தது .

 

 

அதா வது   இந்த   படத் தில்   அவருக் கு   மிக   முக்கிய மான   கதாபா த்திர ம்   என் றும்   அவர் வேற  லெ வல்   நடிப் பை   கொ டுத்திரு ப்பதாக வும்   நிச் சயம்   அந்த   கேரக்ட ருக்கு   தே சிய   விரு தும்   கிடைக் கும்   என்று   அ ந்த   நடி கரை   பற்றி   புகழ் ந்து   தள்ளி   இரு க்கி றார் .   அப் படி   அவர்   புக ழ்ந்து   பே சிய   நடிகர் வேறு யாரும்   இல் லை   நகைச்சு வை   நடி கர்    வடி வேலு   தான்.

 

 

இவர் தனது   நகைச் சுவை   மூலம்   அனைவ ரையும்   கவர்ந்தி ருந்தா லும்   இடை யில்   ஏற் பட்ட   சில   காரண ங்க ளால்   சினி மாவை   விட்டு   ஒது ங்கி   தற்  போ து   மீண் டும்   நாய் சேகர்   ரிட்டன் ஸ்  என்ற   திரை ப்படத் தின்   மூலம் ரீ   என் ட்ரி   கொ டுத்திருக் கிறார்  . இவர்   ஹீ ரோ   காமெ டி   என்று   மட்டுமி ல்லாம ல்   குண சித்திர   கதா பாத் திரத் திலும்   பல   படங்க ளை   நடித் து   அசத்தி யிரு க்கி றார்.

 

 

அதே போல்   தான்   தற்போ து   மாமன் னன்   திரைப் பட த்திலு ம்   ஒரு முக்கிய  கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருக்கி றாரா ம்  . அத னால்   அந்த   கதா பாத்திரத்தி ற்காக   தான்   நடி கர்   வடிவே லுவிற்கு   தேசிய   விருது   கிடை க்கும்   என்று   உதய நிதி  புகழ் ந்து   தள்ளி   இருக்கி றார் .   வடி வேலு   தற்போ து   மாம ன்னன்   திரைப் படத்தை   தொட ர்ந்து   ராக வா   லாரன் ஸ்   ந டிக்கு ம்   சந்திர முகி   2   பட த்தில்   நடித் து   வருகி றார் .

 

 

அது   மட் டும்   இல் லாமல்   பல   முன்ன ணி   நடிகர் கள்   படத் தில்   நடிப்ப தற்கு   பேச்சு வார்த் தை   நடந் து   வருகி றது .  தற்போ து   இவர்   மீண் டும்   பல   வருடங் களுக்குப்   பிறகு   மிக வும்   பிஸியா ன   நடிக ராக   மாறி   இருக்கி றார்  .  மேலும்   மாம ன்னன்   படத் திற் காக   அவரு க்கு   கட்டா யம்   விரு துகள்   கிடை க்கும்   என்று   இணை யத் தில்   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.