என் னது பிக் பாஸ் வீட் டில் தன லட்சுமி சொன் னது எல் லாமே பொய் யா.??இவ்வ ளவு பெரிய பணக் கார குடு ம்ப த்தை சேர்ந் தவரா.?? அவ ரின் முக த்தி ரையை கிழி த்த நண் பர் கள்.!! வீடி யோ பதிவு உள்ளே.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   ஆறா வது   சீசன்   தொட ங்கி   வெற்றி கரமா க   30   நாட் களை   கட ந்து   இ ருக் கிற து  .  இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   கி டைத்து   வருகி  றது .   பெரு ம்பா லும்   மக் கள்   விரு ம்பும்   சண் டைக்   காட்சி களை   பஞ் சம்   இல் லாமல்   இருப்ப தால்   மக்க ள்   அத னை   விரும் பி   பார் த்து   வரு கிறார் கள் .   இதில்   போட்டி யா ளராக   களம்   இற ங்கி   இருப் பவர்  தான்   தன லட்சுமி.

 

 

இவர் இந்த முறை  மக்க ளிடம்   இரு ந்து   தேர்ந் தெடுக் கப்பட்ட வரில்   ஒரு வர் .  இவர்   உள்ளே வந்த  முதல்  வார மே   ஜி பி   முத்துவு டன்   சண் டை  ,  அதன் பின்பு   அசீமு டன்   மிகப் பெரிய   சண் டை   என   செய்து   கொ ண்டிருக் கிறார் .  இதில்   ஆசிமுடன் நடந்த   சண்டை   கமல் ஹாச ன்   அவர் கள்   குறும் படம்   போட்டு   தன லட்சுமி  மீது   எந்த   தவ றும்   இல் லை   என்று   கூறிவி ட் டார்  .  இத னால்   இவரு க்கு   மக்கள்   ஆதரவு   பெ ருகி   இருக்கி றது.

 

 

மேலும்   கட ந்து  வந்த   பாதை   டாஸ்  க்கில்   கதை   சொல் லும்   பொழு து   தன் அம்மா   மட்டு ம்தான்   தன க்கு   இ ருப் பதா கவும்   கஷ்டப் படும்   குடும்ப த்தில்   இரு ந்து   வந்தி ருக் கிறோ ம்   என் றும்   மற் றும்    அம்மா    தனது   ந கையை   அட மானம்   வை த் து   தான் தனக்கு   உள்ளே வர   துணிக ளையும்   வாங்கி   கொடு த்தார்   என் றும்   கண்   கல ங்கி   பேசி   இரு ந்தார்.

 

 

இதனை   பார்  த்து   அனை வரும்   கண்கல ங்கி   விட்ட னர் .   தற் பொழுது   திடீ ரென   இணை யத்தில்   ஒரு வீடியோ   பதி வு   உலா   வந்து   கொண் டிருக்கி றது .   அதில்   தனல ட்சுமி   நண்ப ர்கள்   சிலர்   கல ந்து   கொ ண்டு   தனல ட்சுமி   உண் மை   முகத் தை   ப ற்றி   கூறியி ருக் கிறார் கள் .   அதனை   டிக் டாக் கில்   விருது   நிகழ் ச்சி  ஒன் றினை   தன லட்சுமி   செலவு   செய் து   நடத் தினார்   என்று ம்   இரு   படங்க ளில்   நடித் திருப்ப தாக வும்   கூறி   இருக் கின்றன ர்.

 

 

உள் ளே   சென்ற பின் பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சியில்   நாங் கள்   பார்ப்ப தை   விட்டு   விட்டோ ம்   என் றும்   அவர்   கூறியி ருக்கி றார்  .  மேலும்   அவரு க்கு   அம்மா   ம ட்டும்   கிடையா து   அப்பா வும்   இருக் கிறார்   என் றும்   வசதி யான   குடும்ப த்தைச்   சேர் ந்தவர்   தான்   அவர்   என்று ம்   வெளிப் படை யாக   பல   உண்மை களை   அவர் கள்   கூறியி ருக் கிறார் கள் .

 

 

இதை பார்த்த பிக் பாஸ்   ரசிகர்க ள்   அதிர் ச்சி யில்   இருக்கி றார் கள் .   ஏழ் மையான   குடும் ப த்தில்   இரு ந்து   வந்தே ன்   என்று   பொய்   கூறி   மக்க ளிடத் தில்   ஆத ரவு   பெற   விரு ம்பியி ருக்கி றார்    தனல ட்சுமி   என்று   தற்போ  து    உண ர்ந்து   கொண்ட னர் .   இத னால்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   அவ ரை   பல ரும்   விமர் சித்து   வருகி றார் கள்  .  அந்  த   வீடி யோ   பதி வை   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரலாகி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.