20 வயது 40 வயது போல முத் தின மூஞ் சியாக இரு க்க.!! நய ன்தா ராவை ஆடி சனில் உருவ கேலி செய்து அசி ங்கப் படுத் திய பிர பல இயக் குனர்.!!நின்று சா தித்து காட் டிய நயன்.!! எந்த இய க்கு னர் தெரி யுமா.??

0

தமி ழ்   சி னிமா   லேடி சூப்பர்  ஸ்டார் ஆக   இருப் பவர்   நடி கை   நயன் தாரா .  இவர்   தமிழ்  ,  தெ லுங்கு  ,  மலை யாளம் ,   ஹிந்தி என  பல   மொ ழியில்   நடி த்து   வரு கிறார்  .  10   கோ டிகளு க்கு   மேல்   சம்ப ளம்   வாங் கும்   முன் னணி  நடிகை யாக   இரு க்கும்   ஒரே   நடி கை   இவர்   மட்டு ம்   தான் .   தற் போது   நடிக ர்களு க்கு   இணை யாக   சம்ப ளத் தை   வாங் கிக்   கொண் டிருக் கும்   ஒரே    ந டிகை    நயன் தாரா   மட் டும் தான் .

 

 

ஆ னால்   ஆர ம்ப   காலத் தில்   நயன் தாரா   ஒரு   லோ க்கல்   டிவி   சேன ல்க ளில்   தொ குத்து   வ ழங் கிக்   கொ ண்டே   இருந் தார் .   அதன் பிறகு ஒரு   மலை யாள   படத் தி ல்   தான்   அறி முகம்   ஆகி   இருக் கிறா ர்  .  அதன் பிறகு   தமி ழில்   ஐயா   படத் தின்   மூலம் தமிழ்   சினி மாவி ற்கு   அறி முகமா னார் .   தற் போது   அந்த   படத் திற்கு   எப்படி   வாய் ப்பு   கிடைத் தது   என் றும்   அதற்கு   முன்னா ல்   சென்ற   இடத் தில்    எப்படி   அசிங் கபடுத ப்   பட் டார்   என் றும்   தகவல் கள்   வெளி  யாகி   இருக் கிறது.

 

 

அதா வது   இய க்குன  ர்   ஹரி   ஐயா   படத்தி ற்காக   ஒரு   குடு ம்ப   பெண் ணை   தேடி  வந்தி ருந் தார் .   அப்போ து   நயன்தா ரா   பார்த் திபன்   இயக் கி  வரும்   குடை க்குள்   மழை என்ற   படத் தில்   கல ந்து   கொள்வ தற்கு   சென் னை  வந்திருக் கிறார் .  ஆடி ஷன்   செய்து   கொ ண்டிரு க்கும்   போது   நயன் தாரா வை   பார் த்து   உதவி   இயக் குனரி டம்   பார்த்தி பன்   20 வயது  மூஞ்சி   முத் தின   மாதிரி   இருக்கி றது   .  என க்கு   இந்த   பொ ண்ணு   தேவை   இல்லை .

 

 

இள மையாக   இருக் கும்   பெண்தா  ன்   வே ண்டும்   என்று   சொல் லிவி ட்டாரா ம்.  இத னால்   நயன் தாரா   என்ன   செய்வ தென்று   தெரியா ம ல்   மீண் டும்   கேரளா   செல்ல   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறா ர்.   இப் போது   நயன் தாரா விடம்   பார்த் திபனின்  உதவி யாளர்   ஒருவ ர்   மற் றொரு   இயக்கு னர்   படத் தில்   ந டிக்க   ஆடி ஷன்   நடை பெற்று க்   கொண் டிருக்கி றது .   அங்கு   செல் லுங் கள்   என்று   கூறி யிருக் கிறார்.   அப்ப டித்தா ன்   நயன் தாரா விற்கு   ஐயா   பட த்தி ல்   வாய் ப்பு   கி டை த்தி ருக்கி றது.

 

 

இவர் அங்கு   தொ டங்கி   விஜய்  ,  அஜித்   போன்ற   முன் னணி   நடிக ர்களுக் கு   ஜோ டியாக   நடி த்து   தற் போது   லேடி  சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   உயர் ந்திருக் கிறார்   என் பது   குறி ப்பிடத்தக் கது  என்று ம்   இவரு க்கு   மக் க ள்   மத்தி யில்   ஆத ரவு   இரு ந்து   கொ ண் டு   தான்   இருக் கிற து .   ஆனால்   இவ ரை   பார்த் திபன்   அ ன்று   20   வய தில்  40   வயது   மூஞ்சி யாக   இரு க்கிற து   என்று   அசி ங்கப்ப டுத்தி   இருக் கிறா ர் என்று   பல ரும்   தற்போ து   பேசி   வருகி றார்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.