சிவா வை தோளோ டு தோள் நின்று கா பாற் றிவிட்ட பிர பல இயக் குனர்.!!இயக் குனர் சொன்ன வார் த்தை யால் மாவீ ரன் ஷூட்டி ங்கை தொட ங்கிய சிவா.!!எந்த இய க்கு னர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவி ல்   பி ரபல   நடி கராக   இரு ப்பவர்   சிவகா ர்த்தி கேயன்  .  இவர்   தற் போது   வசூல்   மன்ன னாக   மா றி   வருகி றார்  .  டான் டாக்டர்   என   இர ண்டு   100   கோடி   படங்க ளை   கொடு த்து   தன் னை   வசூல்   மன்ன னாக   மா ற்றி   வரு கிறார் . பிரி ன்ஸ்   படம்   வெற் றி   பெரும்   என்று  எதிர்பா ர்த்து     தோ ல்வி யை   சந் தித் தது.   இத னால்   சிவகார் த்திகே யன்   மார்க் கெட்   சற்று சரிவை   சந் தித்து   இருக் கிறது.

 

 

இப் போது   பிரின் ஸ்    தோல் வியால்   மனமு டைந்து   போன   சிவா    மாவீர ன்   திரை ப்பட   கதை யில்   சிறிய   மாற் றங் கள்   செ ய்யும்ப டி   இயக் குனரி டம்   கூறி  இருக் கிறார் .  ஆனால்   இயக் குனர்   கதை யில்   மா ற்றம்   ஏற்படு வதை   விரு ம்பாத தால்   இருவ ருக் கும்   இடை யே   கரு த்து   வேறு பாடு   எழு ந்து   இருக் கிறது .   இத னால்   மாவீ ரன்   பட பிடிப்பு   நிறுத்த ப்ப ட்டு   இ ருக்கி றது .

 

 

இதனி டையில்   மீண் டும்   படப்பி டிப்பை   தொ டங்கி விட்டது   என்று   படத்தின்   கதாநா யகி   அதிதி   தனது   இணை யதள   பக்க த்தில்   புகைப் படத் தை   பதி விட்டார்.    இதன் மூலம்   மீ ண் டும்   தொ டங்கி   விட்டது   என் பது   தெ ரிய   வந்தி ருக்கி றது .   இதனி டையில்   சென் னையில்   பெய்து   வரும்   மழை   கார ணமா கத்தான்   ஷூட்  டிங்    நிறு த்தப்பட் டது   என்று   கூறி   படகுழு    தப்பி த்துக்   கொண் டனர்.

 

 

ஆ னால்   இதற் குப்   பின்னா ல்   சிவகார்த் திகேய னு க்கு   தோ ளோடு   தோல்   நின்று   உதவி   வருப வர்   பிரப ல    இயக் குனர்   என்று    தற் போது   பலரு ம்   கூறி யிருக்கிறா ர்கள்  .  அவர் வேறு    யாரு ம்   இல் லை   இயக்கு னர்   லோகே ஷ்  கனக ராஜ்   தான்.  இயக் குனர்   மீது   கோபத் தில்   இருந்த   சிவகா ர்த்தி கேயனை    லோ கேஷ்   தான் சமா தான ப்ப டுத்தி   இ ருக்கி றா ராம்.

 

 

ஏனெ ன்றா  ல்   மாவீ ரன்   இயக் குனர்   மடோன்   அஸ் வின்   மற் றும்   லோ கேஷ்   இரு வரும்   நெரு ங்கிய   நண் பர்க ளாம்  .  இவர் கள்  இருவ ரும்   ஆர ம்ப   காலத் தில்   சென் னை யில்   ஒரே   ரூமி ல்   தான்   தங்கி   இருந் திருக்கி றார் களாம் .   அத னால்   சிவ கார் த்தி கேயன்   இடம்   சென்று   இயக் குன ரை   நம்பி   பட பிடிப்பு   தொட ங்குங் கள்   படம்   கட்டா யம்  வெற்றி  யடை யும்   என்று   அவ ருக்கு   ஆறு தல்   கொ டுத்து   படத் தை   தொடங் க   சொன் னா ராம்.

 

 

அவரி ன்   பேச் சைக்   கேட்டு தான்   மீண்டு ம்   மாவீ ரன்   படத் தின்   பட ப்பி டிப்பை   தொ டங்கி   இருக்கி றார்   சிவகா ர்த்தி  கேயன் .  தற் போது   படப்பி டிப்பு   விறு விறுப் பாக   நட ந்து   வரும்   நிலை யில்   இந்த படம்   கட்டா யம்   வெற்றி   பெற்று   மீண் டும்  வெற் றிப் பாதை   என்று   சொல்ல படுகிற து  .  இவ் வா று   சிவகா ர்த்தி கேயனு க்கு   பின் னால்  தோ லோடு    தோல்   நின்று   மாவீ ரன்   படத் தை   காப் பாற் றி   இருக் கிறார்   லோ கேஷ்   கன கராஜ்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.