நடி கர் சியா ன் விக்ர மின் அப் பாவை தெரி யும்.!! அவ ரது அம் மாவை பார் த்து இரு க்கீ ங்களா.?? பல ரும் பா ர்த்தி ராத அவ ரது அம்மா வின் புகை ப் படம் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பிர பல  நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   வி க்ரம்  .  எந்த ஒரு   க தாபா த்திரம்   கொடு த்தா லும்   அதில்   மிரட்ட க்கூ டிய   நடிகர் கள்   பலர்   இருக் கிறா ர்கள் .   அதில்   மிக வும்   முக்கிய மானவ ர்தா ன்   சியா ன்   விக் ரம்  .  இவர்   சிற ந்த   ஒரு   நடிகர்   என் பது   அனை வருக் கு ம்   தெரி யும்  .   தான்   நடிக் கும்   கதா  பாத்திரத் திற்கு    ஏற்ப  உடலை   எந்த   அளவி ற்கு   க ஷ் டப்ப டுத்தக்   கூடி யவர்  இவர்.

 

 

அந்த   அள விற்கு   நடிப் பின்   மீது   ஆர் வம்   கொண் டவ ரா க   இரு க்கும்   இவரு க்கு   பல   ரசி கர்   பட்டா ளம்  இரு ந்து   வருகி ற து .   சமீ பத் தில்   கூட   நடிப் பில்   வெளி யான   பொன் னியி ன்   செல் வன்   திரைப் படத் தில்   இவ ரது  நடி ப்பு   பல ராலும்   பாரா ட்டப் பட் டது .   ஆனால்   இவ ருக்கு   இவ ரது   நடிப்பு   பசிக் கு   ஏற் றார்   போல   இன் னும்   எந்த  ஒரு   பட மும்   அமை யவில் லை.

 

 

இவர்   உட லை   வருத் தி   நடி த்த   படங் கள்   அனை த்தும்   அந்த   அளவு க்கு   வெ ற்றி   பெறுவ தாக வும்   தெரிய வில் லை .   இந்த   வருட த்தில்   மட்டு மே   இவர்   நடிப் பில்   மகான் ,   கோ ப்ரா ,   பொன் னியி ன்   செல் வன்   என மூன்று   படங் கள்  வெளியா கிவிட் டது .   அடுத்து   பா ரஞ் சித்   இய க்கத் தில்  தங்க லா ன்   திரைப் படத் தில்   நடித் து   வ ரு கி றார்.

 

 

பல   வரு டங்களு க்கு   பிறகு   இந்த   படம்   கட்டா யம்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றி   பெற   வே ண்டும்   என்று   பல ரும்    கூறி   வருகி றார் கள்   .  இந்த   நிலை யில்   விக்ர மின்   தந் தை   வி னோத்   ராஜ்  .  அவ ரும்   ஒரு   நடிகர  தான் .   விக்ர மின்   தந்தை யை   நாம்   பல ரும்  அறிந்தி ருப்போம் .   அவரது   புகைப் படங் களு ம்   இணை யத் தில்   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

 

ஆனா ல்   விக் ர மின்   தாயா ரை   இதுவ ரை   யாரும்   பார்த்ததி ல் லை .   அவர து   புகை ப்பட ங்க ளும்   இணை யத் தில்   கிடை ப்பதில் லை . அவ ரது   தந் தை   நடி கர்    என்ப தால்   அவர  து   புகை ப்படம்  எளி தில்   இணை ய த்தில்   கிடை த்து   விடும்.  ஆனால் அவ ரது   தாயின்  புகை ப்படம்   இது வரை   இணை யத் தில்   எங் கும்   கிடை த்ததில்லை . 

 

 

தற் போது   முதல்   முத லாக   விக்ரமி ன்   குடு ம்ப   புகை ப்படம்    இணை யத் தில்   சி க்கி   இருக் கிற து .   இது   அவர் கள்   குடும்ப  த்தோடு   எடுத்து க்  கொ ண்ட  பழை ய   புகைப் படம்  .  இது தான்  விக் ரமின்   தாயா ரை   முதன் முத லில்   பல ரும்   பார்க் கிறார்க ள்   என்று   தெரிகி ற  து .   இதோ   அந்த   குடும் ப   பு கை ப்படம் 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.