ஒரே ஒரு பட வெற்றி யால் தலை கால் புரியா மல் ஆடும் நடி கர்.!! ஆன வத் தில் ஆடும் பிரப லம்.!! தலை கண பேச் சால் வந்த சிக் கல்.!! இந்த நடி கரா.??

0

பெரும் பாலும்   நடி கர்கள்   படம்   வெ ற்றி  பெ ற்று   விட் டால்   அதன்   மூல ம்  கிடை த்த   தைரி யத்தி ல்   தலை கால்   புரி யாமல்   ஆடி வது  வழக் கம்  தான்  .  அந்த   வகை யில்   தான்   தற் போது  ஒரு   பி ரபல   நடிக ரு ம்   சி க்கிக்   கொண் டிருக் கிறார்.  சமீப த்தில்   உலக   சினி மா வையே   தி ரும்பி    பார் க்க   வை த்த   படம்   காந் தாரா.

 

 

ரிசப்  செட் டி   இய க்கி   நடி த்து   வெ ளியான   இந்த படம்  கே ஜி எப்  படம்   தயா ரித்த   நிறுவ னம்   தயாரி த்தி ருந் தது .   மிக  குறை ந்த   பட்ஜெ ட்டை   எடு க்கப் பட்ட   அந்த   திரைப் படம்  300   கோடி களுக் கு   மேல்  வசூல்   செய்து   சாத னை   ப டைத் திருக் கிறது  .  கன் னட   சினி மாவில்   கே ஜி எஃப்   திரை ப்படம்   தான் முதன்   முத லில்   மற்ற   மொழிப் பட   ரசிக ர்க ளை   திரும் பிப்   பார் க் க   வைத் தது.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து  காந் தாரா   திரை ப்பட மும்   அந்த   வரி சையி ல்   இணை ந்தது .  பல ரும்   பாராட் டத்த க்கதா க   இருந் து   வருகி றது .  இந்த   படத் தின்   வெற் றிக் காக   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   ரஜினி கா ந்த்   கூட    பாரா ட்டி யிருந் தார் .   இந்த   நிலை யில்   தற் போது   பாலி வுட்டில்   நடி கர்   ரிஷப்   க்கு   பாலி வுட்  டில்   இருந் து    அழை ப்பு   விடு க்கப்பட் டிரு க்கி றது .   ஆனால்   அந்த   வாய்ப் பை   இவர்   நிரா கரித்து ள்ளா ர்.

 

 

அ தாவது   காந் தாரா   வெற்றி யால்   ஹிந்தி யி லும்   படம்   வெளியா னது .   ஹிந்தி யில்   மட் டும்   இந்த படம்   கிட்ட த்த ட்ட   60   கோ டிகளு க்கு   மேல்   வசூல்   செய்து   சாத னை   படை த்திருந்த து .   இதன்  மூலம்   ஹி ந்தி   ர  சிகர் கள்   மத்தியி லும்   ரிசப்  க்கு   ஆ தரவு   கிடை த்திரு க்கி றது  .  இத னால்   இவ ரை   வை த்து   பட ம்   செய்ய   பா லிவுட்   இயக் குனர் கள்   விரும் பி   இவ ரை    அணு கி   இருக்கி றார் கள் .   இவர்  என க்கு   விரு ப்பம்   இல் லை   என்று   நிராக ரித் திருந்தா லும்   பரவா யில் லை.

 

 

ஆனா ல்   தலைக ணத்து டன்   நடந் து   கொண் டிரு க்கிறார் .  அதா வது   நான் ஒரு   கன்ன டர் .   நேர டியாக   பாலி வுட்   பட த்தி ல்    நடி க்க   என க்கு   விரு ப்பமில் லை.  அது   மட் டும்   இன்றி    கன்னட   மக் கள்   ஆதர வோ டு   தான் நான்   இந்த   நிலை மைக்கு   வந்துள் ளேன் .   நா ன்   நடி த்து   வெ ற்றி   பெ ற்ற   படத் தை   மொ ழிபெ யர்த்து   பாலிவு ட்டில்   வெளி யிடு வேன் .   ஆனால்   நேர டியாக  பாலி வுட்   பட த்தில்    நடி க்க   என க்கு   விருப்  பமி ல்லை.

 

 

என்   க ன்னட   சினி மாவை  நான்   எப் போது ம்   விட்டு க்   கொடு க்க   மாட் டேன்  என   தெரி வித் துள் ளார் .   இவரி ன்   இந்த   ஆணவ   பேச் சு   மிகப் பெரிய   அதிர்வ லையை   ஏற் படுத் தி   இருக் கி றது  .  இதனா ல்  பல ரும்   பாலி வுட் டில்   கிடைக் கும்   வருமா னம்   மட் டும்   வேண் டும் .   ஆனா ல்   பா லிவுட்   படங்க ளை   மதிப்ப து   கிடை யாது   என்பது   போன் று  கூறி   வருகிறா ர்க ள் .   ஆனால் இவர்   இது   போ ன்ற   உதாசீ னப் படுத் தியது    த ற் போது   இணை யத்தி ல்   பேசுபொ ருளாக   இ ருந் து  வரு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.