மகள் களின் ஆசை க்காக கமல் செய்த மிகப் பெரிய தவறு.!! பின் பல கோடி நஷ்ட த்தில் ஏற் பட்ட பரிதா பம்.! எல் லாம் சொ தப்பி ட்டாங்க.!!என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பிர பல   நடி கர்   கமல்ஹா சன் .   இவர்   மகள் கள்  தான்   சுருதி ஹாசன்   மற்று ம்   அக் சரா   ஹாச ன்   .  ஒரு   சம யம்   மகள்க ளுக்கா க   இவர்  செய்த   செய லால்   பல   கோடி  நஷ் டம்   அடை ந்த   நிலை யில்   இரு ந்திருக் கிறார்  . அந்த   சம் பவம்  தான்   தற் போது   வரை   பலரா லும்   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

 

இப் போது   எல் லாம்  ஹாலி வுட்   திரைப்ப டங் களில்   உள்ள  பல   காட்சி கள்   தமிழ் சினிமா   படங் களில்   காப்பி   அடி த்து   வைக் கப்படு கிறது .  அந்த   வகை யில்  வெளி நாட்டு   திரை ப்படங் களை யும்   தொ ழில்   நுட்ப ங்க ளை யும்   அதிக அளவில்   தமிழ்   சினிமா விற்கு   கொ ண்டு   வ ந்தவர்   கமல் ஹாச ன்  .  இவர் சில   வரு டங்களு க்கு   முன்   பி ரெஞ்சு   மொ ழியில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெற்ற   இரு   திரை ப்படங் களை வாங்கி   இரு ந்தார்.

 

 

வெளி நாட்டி ற்கு  சென் று   உரிமை யை   வா ங்கி   வந்தி ருக்கிறா ர் . அதில் ஒரு    திரை ப்பட த்தில்   அவரே   நடித்திரு ந்தா ர்  . மற் றொரு   திரைப்ப டத்தை   நடி கர்   விக்ர முக்கு   விட் டுக்   கொடுத் தார் .   ஆ னால்   இந்த   இரண் டு   பட மும்      வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   மட்ட மான   தோல் வியை   சந்தி த்து   பலகோ டி   நஷ்ட த்தை   கொடு த்தது  .  இந்த   இர ண்டு  படத்தை யும்   கமல்ஹா சன்    தான்   தயா ரித்தி ருந்தார் .

 

 

அதில்   கட ந்த   2015   ஆம்   ஆண் டு  கமல்    திரிஷா   நடிப்பி ல்   வெளியா கியி ருந் த   தூங் காவன ம்   படம்   தான் .   முதல் படம்   மிக ப்பெ ரிய   எதிர்பா ர்ப்பை   ஏற்ப டுத்தி   இரு ந்த  படம்   மட்ட மான   தோல்வி யை   சந்தித் தது  .  மற்றொ ரு   பட ம்   விக்ரம்  அக் சரா   ஹாச ன்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந் த   கடா ரம்   கொண் டான் .  இந்த   பட மும்   பெரிய   எதிர் பார்ப்பி ல்   வெளி யாகி  பெரும்   தோல்வி யை   சந்தி த்தது.  இந்த  இர ண்டு  படங்க ளையு ம்   ராஜேஷ்  எம் செல்வா   இய க்கி   இருந் தார்.

 

 

இந்த  இரு   படங்க ளையு ம்    க மல் ஹாசனின்  மகள்க ள்   தான்   விருப் பப்பட் டு    அவ ரை   வாங்க   சொன் னார் களாம்  .  ஆனால்   மகள் களின்   ஆசை க்காக   வாங்கி   பின் பல  கோடி   நஷ்ட த்தில்   இருந்தி ருக் கிறார் .    கமல்   படங் கள்   பெரி தும்   பல   வருட ங்கள்   படி த்துக்   கொண் டாட ப்படும் .   ஆனால்   இ ந்த   இரண் டு   படங் களும்   அப்ப டிப்ப ட்ட   அம்ச ங்கள்   கூட   இல்லா த   படங்க ளாக   முடி ந்திருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.