பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து அதிரடி யாக வெளி யேறிய ஷெரி னா.!!அடேங் கப்பா 28 நாள் சம் பளம் மட் டும் இத்த னை லட் சமா.!! கொ ட்டி கொ டுத்த பிக் பாஸ்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சி   தொட ங்கப் பட்டு   கிட்டத் தட்ட  ஒரு மாத   காலம்   ஆகி விட் டது .  இந்த   சீசனு க்கு   ம க்கள்  மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   கிடை த்து   வரு கிறது  .  அது   ம ட்டும்  அல்லா மல்  யார்   தான்   வின் னர்   என்று   கணி க்க   முடியா த   அளவுக் கு    அனைவ ரும்   த ங்கள்  திறமைக ளை   கா ட்டி   வருகி றார்க ள்.

 

 

ரசிகர்  கள்   எதிர் பார்க் கும்  சண்டை   காட்சி கள்   அடி க்கடி   நடப் பதால்   ரசிகர் கள்   வி ரும்பி   பார்த் து  வரு கிறார் கள்.  இந்த   நிலை யில்   நேற்று   செரீ னா   அதிர டியாக   வெளி யேற்ற ப்பட் டார் .   கடந்த  வாரம்   ஐந்து   பே ரும்   நாமி னேஷ னில்   இருந்த   நிலை யில்   குறை ந்த  வாக்குக ளை   பெ ற்ற   ஷெ ரீனா   நேற்று   வெளி யேற்றப் பட் டார் .

 

 

அது   ம ட்டும்   அல் லாமல்     எலிமி னேஷன்   சமயத் தில்   எதிர் பாராத   விஷ யம்   நட ந்து   இரு க்கி றது .  எப்பொ ழுது ம்   கமல் ஹாசன்   யார்   எலிமினே ட்   என்று  சொல்ல ப்படும்   அந்த   கார் டில்    பெ யர்   தமி ழில்   தான் எழுதி   இருக்கு ம் .   ஆ னால்   இந்த   முறை   ஆ யிஷா   மற்று ம்   செரீ னா   வீட்டில் அதிக  மு றை   மலை யாளத் தில்   பேசி   வந்தி ருக்கி றார்க  ள்.

 

 

பல முறை   சொல் லியும்   வி திகளை    மீறியதா ல்   இந்த முறை அதை   எவி க்ஷன்  கார் டில்   மலையா ளத் தில்   செரினா வின்   பெய ர்  பொறி க்கப்பட் டு   அவர்  அதனை   கா ண்பி த்தார்  .   இனி மேல்   வீட்டில்  உள்ள   அனை வரும்   கட் டாயம்   விதி களை   மீற   மாட்டா ர்கள்   என்று   சொல் லப்படுகிற து  . மேலும்  தற் போது   செரீ னா   அந்த   வீட் டில்   கிட்டத் தட்ட   28   நாட்க ள்   இருந் திரு க்கி றார்.

 

 

இவர்   வெளி யே   வந்தவு டன்    அவ ரின்  சம்ப ள   விவர த்தை   கேட்டு   அனை வரும்   ஷாக்  ஆகி   இருக் கிறார் கள்.    அதா வது   இந்த   வீட்டி ல்    ஒரு   நாளை க்கு  கிட்ட த்தட்ட   25   ஆயி ரம்   ரூபாய்   சம்பளமா க   கொடு க்கப்ப ட்டிரு க்கி றது   அவரு க்கு.   அந்த   வகை யில்   28   நாளை க்கு   பார்த் தால்   கிட்டத் தட்ட   7   லட்ச ம்   சம்பள மாக  பெற்று தான்  அவர்   வெளி யேறி   இருக் கிறா ராம்.

 

 

இத னை  கேட்ட   ரசிக ர்கள்   ப ல மும்   அதிர் ச்சி   ஆகி   இருக் கிறா ர்கள் .   28 நாட்கள் இரு ந்து  எலி மினே ஷன்  ஆன வருக்கே    ஏழு   லட் சம்   சம்ப ளமாக   பெ ற்றுக்   கொண் டுதான்   போயிரு க்கி றா ராம்  .  28   நாளை க்கு   7   லட் சம்   சம்பள மா   என   பலரு ம்   தற்  போது  வாயை   பிள ந்து   இருக் கிறா ர்கள்  . அது   மட்டு மல் லாமல்   செரீனா   பெரி தும்   பிக் பாஸ்   ரசிகர்க ளை கவரா த தால்  இவர்   வெளி யேற்று தல்   பலரும்   மகிழ் ச்சியா க   தான்   இருக் கிறார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.