அஜி த்தை கேவல மான புகைப் படத் தை பதிவி ட்டு கலாய் த்த பிர பல நடி கை.!! இரஞ் சிதமே பாட லை கேலி செய் ததால் திரு ப்பி பதி லடி கொடு த்த நடி கை.!!கடும் கோபத் தில் அஜித் ரசிக ர்கள்.!! அதுக் குனு இவளோ அசிங் கமா.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பிர பல   நடிக ர்   விஜய் . இவர்  நடி ப்பில்   தற் போது  வெளி யாக   இருக் கிற   திரைப்  படம்   தான்   வாரி சு .   இந்த   படத் தின்   முதல்   பாட ல்   இர ண்டு   நாட்க ளுக்கு   முன்   வெளி யாகி   மிகப்பெ ரிய   வரவே ற்பு   பெ ற்றது  . ஆனால்   இந்த   பாட லின்   வரி களை   அஜித்   ரசிகர் கள்   சமூக   வலை தளங்க ளில்   கேலி   செய்து   வருகி றார்க ள் .

 

 

இந்த  நிலை யில்   பெரும் பாலும்   சினிமா   துறை யை   சார்ந் த   யா ரும்   விஜய் அஜித்   ரசிகர் கள்   சண் டையில்   தலை யிட   மாட்டா ர்கள்  .  ஏனென் றால்  விஜய்  அஜித்   இருவ ரின்   படங்க  ளில்   நடி க்க   வேண் டும்   என்று   அவர்க ளுக்கு ம்   ஆசை   இருக் கும் .   ஆனால்   தற் போது   ஒரு   பிர பல   ந டி  கை   அது வும்   விஜய்   ரசி கையாக   இரு ந்து   கேலி   செ ய்யும்   அஜித்  ரசிக ர்களை யும்   அஜித் தையும்   ட்வி ட்டர்   பக்கத் தில்   சீ ண்டி   இருக் கிறார்.

 

 

பீஸ்ட்   திரைப் பட த்தின்  கலவை யான   விமர்ச னங்க ளை   தொட ர்ந்து   வாரிசு   திரை ப்பட த்தி ற்கு   பெரிய   எதிர் பார்ப் பு   இ ல்லை   என்ற   நிலை யில்   தற் போது  பாடல்   வெ ளியா கி    மிகப் பெரிய   எதிர்பா ர்ப் பை    உருவா க்கி   இருக் கிற து .   அது   மட்டு மல்லா ம ல்   தமன்   நன் றாக   இசைய மைப் பாரா  என்று   நினைத் த   நிலை யில்  பாடல்   அனைவ ருக் கும்   பிடித் த   வண் ணம்   இரு க்கிறது.

 

 

இருந் தும்   இந்த   பாடல்   வரி கள்   அந்த   பாடல்   போலி ருக்கி றது   என் ப து   போன் று   அஜித்   ரசி கர்கள்   இணை யத்தில்   பாட லை  கேலி   செ ய்து   வந்தி ருக் கிறார்க ள்.  அதி லும்   அந்த   பாட லில்   விஜ யின்   ந  டனம்   மிக வும்   நன் றாக    இருக்கி றது என்றும்   பல ரும்  சொல் லி   வருகிறா ர்கள்  . ஆனால்   அதை யும்  அஜித்   ரசிக ர்க ள் கேலி  செய்த தை   விஜய்  ரசி கை   ஒரு   நடி கை   பதி லடி   கொடு த்திரு க்கி றார்.

 

 

அதா வது   பிக் பாஸ்   பிரபல மும்   நடிகையு மான  காஜல்   அஜித்   மற் றும்   அவ ரது   ரசிகர் கள்   கேலி   செய்யு ம்   வித மாக   ப திவு களு க்கு   பதி லடி   கொடு க்கு ம்  வகை யில்   பதிவு   ஒன் றை   போட் டு   இரு க்கி றார் .   அதில்   மு துகில்   பல   ஆபரே ஷன்   என்று   கூறுகி றீர் கள் .   எவ்வ ளவு   பிரச் சனை யை   வைத்து க்கொ ண்டு   சண்டை யெல் லாம்   மட்டு ம்   நல்லா   பண் ண   முடி யாது   என்று   பதி விட்டு   இருக் கிறா ர்.

 

 

மற் றொரு   பத வில்  ஆமை   புகை ப்படத் தை   பதிவி ட்டு   சத்த மா   கேப் எடுத் துக்கோ ங்க   வாய்   வலி க்க   போ குது   ப்ரோ  என் பது   போ ன்று   மோச மான  புகை ப்படத் தை   ஒன்றை யும்   பதி விட்டு   இருக்கி றார் .  மேலும்   அஜித் தி ன்  தீபா வளி   பாட லை   போட்டு   இந்த   பாட லில்   நடப் பதற்கு   பதில்   நடன மாடி   இரு க்க லாம்  என்பது போன்ற அவர் கூறி   இருக் கிறார்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.