என க்கு ஆண் துணை யே தேவை கிடை யாது.!! பிர பல அஜித் பட நடி கை அதி ரடி.!!40 வய தில் எல் லைமீ றும் நடி கை.!! விம ர்சி க்கும் ர சிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   நடி கர்கள்   எ வ்வளவு   வயதா னாலும்   திரைப்ப டங்க ளில்   நடித் துக்   கொண் டுதா ன்   இருக்கி றார் கள்   . ஆனா ல்   நடிகை கள்   ஒரு   கால கட்டத் திற்கு   பிறகு   என்ன   ஆனா ர்கள்   என்று   தெரி யாமல்   போய் விடுகி றார்க ள்.   தற் போது  ஒரு   பிரப ல   அஜித் பட   நடி கை   இணை யத்தில்   கவர் ச்சி  படங் கள்   பகி ர்ந்து   கொண் டும்   சர் ச்சை   கருத்து க்களை  கூறிக்  கொண் டும்   இருக்கி றார்.

 

 

இவர் தான்   நடி கை   கிரண்  .  இவர்   ஜெமி னி , வி ல்லன் ,    அன்பே சிவம்   போ ன்ற   பல   முன் னணி   திரை ப்பட ங்களி ல்   நடித் திருக் கிறார்.    40 வயதை   கட ந்த   நிலை யில்   இவ ருக் கு   தற் போது   சுத் தமாக   எந்த   ஒரு   சினி மா   வாய் ப்பும்   கிடை ப்பது   கிடை யாது  .  கடை சியாக   விஷா லின்   ஆம்பள  சுந்தர் சி யின்  முத் தின   கத்திரி க்கா   உள் ளிட்ட   சில   படங்க ளில்   நடித்து   இருந் தார்.

 

 

 

சமீப   கால மாக   இன்ஸ் டாகி ராம்   பக்கங்க ளில்   கவ ர்ச்சி   படம்    பகிர் ந்து   வருகி றார்  . அதை   பா ர்த்து   ரசிகர் கள்   பல ரும்   நடிகை   கிரணா   இது  என் பது   போ ன்று   பேசி   வருகி றார் கள் .    கவர்ச் சியாக   குத்தா ட் டம்   போ டும்   வீடி யோக் களை யும்   பகி ர்ந்து   வரு கிறார் .   இவர்   பெய ரில்   சமீபத் தில்   சர்ச்சை க்குரிய   ஆ ப்   ஒன்று   வலம்   வரு வதா க   தகவ ல்க ள்   வெ ளியா கி   இரு ந்தது  .

 

 

ஆ னால்   சமீப த்தில்   இவர்    உட ம்பில்   எந்த   ஒரு  துணி யும்  இல் லாமல்     கை யில்  சிக ரெட்   உடன்  புகை ப்படத் தை    பதிவி ட்டு   இரு ந்தா ர் .  அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது  ஒரு   வீடி யோவை   வெ ளியி ட்டு   இரு க்கி றார்.    அவர்   வெளி யிட்ட   வீடியோ வில்    ஏகப் பட்ட   கமெண்ட் கள்   வந் து   கொண் டிருக் கிறது .என்னை   மகிழ் விக்க   நான்   இரு க்கும்  பொழு து   எனக் கு   ஒரு  ஆண்   துணை   தேவை யே   கிடை யாது

 

 

அவர்   வெளி யிட்ட   வீடி யோ   இணை யத் தில்   ரொ ம்ப   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது .  இவர் 2013 ஆம்   ஆ ண்டு   தனது  நண் பரான   ராம் குமார்   என்ப வரை   திருமண ம்   செய் து   கொண்ட தாக   சொல்ல ப்பட்ட து .  ஆனால்   இவர்   நீண்ட   கால மாக   தனி மையில்  வசி த்து   வரு வதாக வே   த ற் போது   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.