இளை யராஜா இசைக் காக இணை ந்த இரு து ருவ ங்கள்.!!பல வருட ங்களு க்கு பிறகு ஒரே மே டையில் .!! செய் தி கேட்டு எதி ர்பா ர்ப்பில் இருக் கும் ரசிக ர்கள்.!! இவ ர்களா.??

0

தற் போது   திரைத் துறை யில்   பல   நடிகர் கள்   இரு   துருவ ங்களா க   இருந் து   வரு கிறார் கள்.   இவர் கள்  அனை வரும்   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   இரு ந்து   தான்   வரு கிறது  . அது போன்ற   ச ம்ப வம்   தான்   தற் போது   நடந் திருக் கிறது .  அதா வது  இளை யரா ஜாவு க்காக  இரு   துருவ ங்களா க   இரு க்கும்    நடிக ர்களு ம்   ஒரே   மேடை யில்   பங்கே ற்க   போகி றார்கள்.

 

 

அதாவ து   விஜய்   சேது பதி   சூரி   நடிப் பில்   வெற்றி மா றன்   இய க்கத்தி ல்   உரு வாகி   இரு க்கும்   படம்   தான்   விடு தலை .  இந்த   படத் திற்  கு   இளை யராஜா  இசை யமைத்தி ருக் கிறார்   . இந்த   படத் தின்   ஆடி யோ   வெளி யீட்டு   விழா வில்   வெற்றி மாறன்   ஒரு   பிளான்   செ ய்து   வைத் திருக் கிறா ராம் .

 

 

அதா வது   வெற்றி மாற னுக்கு   மிக வும்   நெருக்க மான   நண்ப ராக  இருப் பவர்   நடிகர்   தனுஷ் .  அது   மட்டு மல்லா மல்   இந்த   படத் தில்   இளைய ராஜா   இசை யில்   முதன்மு றை யாக   தனுஷ்   ஒரு   பா டலை   பாட   இருப் பதாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளியா கி   இருந் தது .   அத னா ல்    ரசி கர்களு க்கு   மிகப் பெரிய   விரு ந்து   இருக் கிறது   என்று   சொ ல்லப்ப டுகிற து.

 

 

ஜன வரி   மாதம்   நடக் க   இரு க்கும்   இந்த   விழா வில்  யார்   இரு க்க   வே ண்டும்   என்று   தற் போது   முடி வு   செய்தி ருக்கி றார்க ளாம்.   இளை யராஜா   இசை  கச் சேரி   நடத்த   இருப் பதா கவும்   அதன்   நடு வில்   ஆடி யோ   லா ன்ச்   வெளி யி டப்பட   இருப் பதாக வும்   தகவ ல்கள்   வெளி யா கி   இரு க்கிறது .   தற் போது   சிவகா ர்த்திகேய னை    வெற்றி மாறன்   சிற ப்பு    விருந் தின ராக   வரவ ழை க்க   திட் டமிட்டு    இரு க்கிறா ராம்.

 

 

சிவகா ர்த்திகே ய னுக்கு   ஆர ம்ப   கால த்தில்   சப்போ ர்ட் டாக   இரு ந்தது   தனுஷ் மட் டும்  தான் .  இடை யில்  ஏற்ப ட்ட   சில   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக   இரு வரும்   இரு  துருவ ங்க ளாக   பிரி ந்து   விட்ட னர்  . இவர் களை   ஒருங் கிணை க்கும்   நினை ப்பில்   தற் போது   இந்த   விழா வில்   இருவ ரும்   ஒரே   மேடை யில்   இரு க்க    வேண் டும்   என் பதற் காக   வெற்றிமா றன்   இத னை   செய்தி ருக்கி றாரா ம்.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.