100 கோடி கொ டுத்தா லும் அந்த நடிக ருடன் ப ணி யாற்ற முடி யாது.!! என்ன நட ந்தா லும் சரி.!!கோப மாக பேசிய நடி கர் அர் ஜுன்.!! கார ணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடிகர் களி ன்   ஒரு வர்   நடி கர்   அர்ஜு ன் .  இவர்  தற் போது   100   கோடி   ரூபா ய்   கொடுத் தாலு ம்   அந்த  நடிக ருடன்   நான்   பணி யாற்ற   முடி யாது   என்று   வெளிப் படையாக    பேசியி ருக்கி றா ர்  . இது   பலரை யும்   அதிர் ச்சிய டைய   வை த்திருக் கிறது .   பெரும் பாலும்   அர்ஜு ன்   எந்த   ஒரு   சர்ச்சையி லும்   சிக்கா மல்   இருப் பவர்.

 

 

இவ ரே   தற் போது    இப்ப டி   கூறி   இருப் பது   பல ரையும்   ஆச் சரியப் பட   வை த்திருக்கி றது.   இவர்   சமீப த்தில்   மோக ன்லால்   நடி ப்பில்   வெளி யாகியி ருந்த    மரை க்காய ர்   படத்தி லும்   நடித் திரு ந்தார் .  இந்த ச  மயத் தில்   தான்   தற் போது   அர் ஜுன்   தெலு ங்கில்   ஒரு   பட த்தை   இய க்கயிரு க்கிறா ர்  . இந்த   படத் தில்   தெலு ங்கு   சினி மாவில்   வ  ளர்ந்து   வரும்   நடிக ர்   விஸ் வக்   கதாநா யக னாக   ஒப்ப ந்தம்   ஆகி   இரு ந்தார் .

 

 

கதா நாயகி யாக   தன்னு டைய   மகள்   ஐஸ் வர்யா வை   நடி  க்க   வைத் திருந் தார்   அர் ஜுன்  .  மே லும்  படபி டிப்பு   விரை வில்  தொட ங்க   இருப் பதாக   அறிவி த்திருந் தார்கள்.  இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்   செய்தி யாளர்க ளை   சந்தி த்த   அர் ஜூன்   அவரி டம்   கேட்க ப்ப ட்ட   கேள் விக்கு   என்   மக ளை   தெலு ங்கு   சினி மாவில்   அறி முகப்படுத் தத் தான்   இந்த   திரை ப்பட த்தை   தொ டங்கி னேன்  . நான்   கதையை   சொ ன்னது ம்   விஷ் வக்   இந்த   படத் தில்   நடி க்க   ஒப்புக் கொண் டார்.

 

 

அதன்   பிறகு   கேட்ட   சம்பள த்தை   தர   நாங்க ளும்   ஒப் புக்   கொண் டோம் .  இரு ந்தும்   ஜெகப திபாபு   போ ன்ற   மூத்த   நடிகர் கள்   நடி க்கும்   பட பிடிப் பில்  கல ந்து  கொள்ள வில் லை.    அவ ரை   நாங் கள்   பல முறை   தொ டர்பு   கொ ண்டும்    பதில் கொ டுக்கவி ல்லை  .  என்  வாழ் நாளில்   அவ ருக்கு  போன்   செ ய்தது   போல்   வேறு யாருக் குமே   அத்த னை   முறை   நான்   போன்   செய் தது   கிடையா து.

 

 

அந்த   அர்ப்ப ணிப்பு   விஷ் வக் கிடம்   சுத் தமாக   இல் லை.   ஒரு   சூழ லில்   இந்த   படத் தை   இவரை   வை த்து   தொ டர   முடி யாது   என்று   முடி வு   செ ய்து   இருக்கி றேன்  . அவரு க்கு   பதி லாக   வேறு   ஒரு   நடிக ரை   நடி க்க   வை க்க   இருக் கிறேன்.   100  கோடி களு க்கு   மேல்   கொடு த்தாலு ம்   இனி   அவ ருடன்   பணியா ற்ற   முடி யாது   என்று   அர் ஜுன்   வெளிப் படை யா க   கூறி யி ருக்கி றார்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.