பொய் யான செய்திக ளை பர ப்பும் வன்ம கும் பல்.!! வள ர்ச்சி பிடிக் காமல் இப் படி எல் லாமா செய் வார் கள்.!!பெரும் சோக த்தில் பி ரபல நடி கர் .!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தற் போது   டாப்   ஹீரோ க்க ளில்   மிக வும்   முக் கியமா னவர்   நடி கர்   சிவ கார்த் திகே யன் .   குறிப் பாக   சொ ல்ல   வேண் டும்   என் றால்   விஜய்  அஜித்   அடு த்து  இருப்ப வர்  இவர்   மட்டும் தான் .  இவர்    அதி வேக   வளர் ச்சி   பா ர்த்து   தற்போ து   பல ரும்   இவர்   மீது   நெ கடிவ்   விமர்ச னங் களை யும்   பர ப்பி   வருகிறா ர்கள் .

 

 

அது   மட் டும்   இல் லாம ல்   பலர்   வன்ம   கும்ப லாக   இருந்து   வே லை யாக   வை த்துக்   கொண் டிருக் கிறா ர்கள்  .   தொட ர்ந்து    1  00   கோடி   படங்க ளை   கொ டுத்து   தனக் கான   அந்த ஸ்து    அதி கரித் துக்   கொண் டார்.அதே போன்று   வெற்றி   பெற   வே ண்டும்   என்று   நினை த்த   பிரி ன்ஸ்   திரை ப்படம்   மட்ட மான   தோல்வி யை   சந்தி த்து   நெக டிவ்   விமர் சனங் களை   பெற் றது . 

 

 

 ஆனால் வசூல்  ரீதி யாக   அந்த   படம்   நல்ல   வெற் றியை   தான்   கொ டுத்தது.    படம்   வெளி யாவ தற்கு   முன் பே   தயாரிப் பாளரு க்கு   இந்த படம்   லாப த்தை   கொ டுத்து   விட் டது .  தவ றான   முறை யில்   பல   செய்தி களை   பர ப்பி   வரு கிறது .சிவக்கா ர்த்தி கேயன்   நடிப் பில்   உ ரு வாகி   வரும்   திரைப் படம்   தா ன்   மா வீரன் . 

 

 

 இந்த   படத் தின்  படபி டிப்பு   சமீப த்தில்   நிறுத் தப்பட் டது  . அத ற்கு   கார ணம்   சிவகார் த்தி கேயன்   கதை யில்   தலை யிட்டு   இயக் குனரி டம்    சண் டை   இட்டு   தான்   நிறு த்த ப்பட் டது   என்ற   ஒரு   செ ய்தி   இணை யத் தில்   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வந் தது .ஆனா ல்  சமீப த்தில்   அப்ப டி   ஏதும்   நடக் கவில் லை   என் றும்   சாதாரண மாக   மழை யின்   காரண மாக த்தான்   சூட் டிங்   நடத் தப்பட்ட து   என் றும்   தயா ரிப்பு   தரப் பில்   இரு ந்து   வெளி வந் தது .   

 

 

அதே போன்று   பிரண் ட்ஸ்    வெளி வந்த   முதல்   நாளிலி ருந்து   நெகட் டிவ்   விமர்ச னங் கள்   வரவே   தொ டங்கி யது.    இதை சில கும்பல்   வன்ம   நோக் கத் தோடு   வேண்டு மெ ன்று   செய் து   வரு வ  தாக   கூறி   வருகி றா ர்கள் .ஒரு வர்   கஷ்ட ப்பட்டு   மேலே   வந் தது   அதுவு ம்   உடனடி யாக   விஜய்   அ ஜித்து க்கு   அடுத் தப டியாக   வளர் ந்தது   பலரு க்கும்   பிடிக்க வில்லை   என்று   தெரிகி றது .

 

 

ஆனா ல்   எது    நடந் தாலும்   தனக் கென்று   ஒரு   ர சிகர்   பட் டாள த்தை   வைத் து   சிவகார் த்தி கேயன்   தற்போது   வெற்றி   பாதை க்கு   திரு ப்பி   இருக்கி றார் .   .அத னால்   த ற் போது   பலரு ம்   தவ றான   செய்திக ளை   இணை யத்தி ல்   பர ப்பி    நெக டிவ்   காட் டுகி றார்கள்   என்று  தற் போது   ரசி கர்கள்   கூறி   வரு கிறார் கள்  .  இது அவ ருக்கு   மிகு ந்த   வருத் தத்தை   கொடு த்ததா கவும்   சொல் லப்படு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.