தயா ரிப் பாள ரிடம் சண்டை யிட்ட இயக் குனர்.!! நே ரில் அழை த்து லெ ஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங் கிய எம் ஜி ஆர்.!! கோப த்தில் கலைஞ ருடன் இணை ந்த இயக் குனர்.!!பிறகு நடந் தது என்ன தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வில்   பிர பல   நடி கர்   மற் றும்   இயக்குன ராக   இருந் தவர்  தான்  டி ராஜே ந்தர்  .  இவர்  தனது   அடுக் குமொழி  வசனத் தால்   மக் கள்  மன தில்   இடம்  பிடித் தார் .  நடி ப்பு ,  இயக்கு ம்   மட்டு ம்    இல்லா மல்   பாடலா சி ரியர் ,   இசைய மைப்பா ளரா ன   பன் முகத் தன் மை   கொ ண்டவர்   இவர்.

 

 

 

இவ் வாறு   தமிழ்   சினிமா வில்   பிரப லமாக   இயக் குன ராக   இரு ந்த  இவர்   முத லில்   எம்.ஜி.ஆர்   உடன்   மிக வும்   நெருக்க மாக   இரு ந் தார்  .  பிறகு   ஏ ற் பட்ட   சிறிது   கரு த்து   வேறு பாடு   காரணமா க   கலை ஞர்   ப க்கம்   சென் றா ர்  . அதில்   ஒரு   சம்ப வத்தி ல்   எம் ஜி ஆர்   இவ ரை   அழை த்து   லெப்ட்   அ ண்ட்   ரைட்   வாங் கி   இரு க்கி றார் .

 

 

அதா வது  ஒரு   படத் தை   இயக் கும்   பொழு து   இவரு க்கு   தயாரி ப்பாள ரிடம்   சிறிய   பிரச் சனை   ஏற் பட்டு   இருக் கிறது .   இந்த   விஷ யம்   எம்ஜி ஆர்   கா துக்கு   சென் று   இருக் கிறது .   எம்ஜி ஆர்  இருவரை யும்   அழை த்து   என்ன   பிரச்ச னை   என்று   பேசி யிரு க்கி றார் .   கடை சியில்   தயா ரிப்பா ளர்   மேல்   பி ரச் சனை   என்று   தெரிந்த வுடன்   அதை   சுமூக மாக   முடி த்து   வைத் திருக் கிறார்.

 

 

இருந் தாலு ம்   அவரி டம்   சண் டை   போட லாமா   முதலீ டு   செய்ப வர்   அத னால்   அவரி டம்   நல்ல   பெ யர்   மட் டுமே   எடு க்க   வேண் டும்   என்று   டி ராஜே ந்தி ரன்  இடம்   மிக வும்  கடு மையாக   நடந் து   கொண் டாரா ம் .   இது   பிடிக் காத  டி   ராஜே ந்தர்   உடனடி யாக   கலை ஞர்   கட்சி யில்   இணை ந்து   இருக்கி றார். அதன் பிறகு சினி மாவில்   நல்ல   வரவே ற்பை யும்   செல் வாக்கு ம்   பெற் று   இருந் தார் .

 

 

கலை ஞருக்கு   பிடித்த தால்   இ வரை   கட்சி யில்   நிரந் தரமா க்கி   பல   பொறு ப்புகளை யும்   கொ டுத் தார் .   முத லில்   கொ ள்கை   பரப்பு   செய லா ள ராக   இரு ந்த   இவர்   பிறகு  MLA    வாக   வெ ற்றி    பெறு வார்  .  திடீ ரென   கலைஞ ருடன்   ஏற் பட்ட   கரு த்து   வேறுபா டு   கார ணமா க   கட்சி யில்  இரு ந்து   விலகி   தனி கட்சி   தொட ங்கி   பின்   தற்போ து    இ ப்படி   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

எம் ஜிஆர்   தன் னை   கண் டித்து   விட்டா ர்   என்ற ஒரே   கார ணத் தால்    கலைஞ ரிடம்   சே ர்ந்து   இவர்   இப் படி   இற ங்கி   இருக் கிறார்  என்று   பார்த் தால்   எம்ஜி ஆர்   அவ ரிடம்   எவ்வ ளவு   கடுமை யாக   நட ந்து   கொண் டிரு ப்பார்   என்று   பல ரும்  பேசி  வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.