பட பிர மோஷ னுக்கு வர முடி யாது.!! ஆன 365 நா ளும் போட் டோ போட்டு விளம் பரம் தேட லாமா.!! இதெ ல்லாம் நியா யமா.?? அஜித் தை வம் பிழு க்கும் பிர பலம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி  நடிக ர்  அஜித் .   இவர்   தற்போ து   துணி வு  திரைப் படத்தில்   நடித் து   வருகி றார்.   தற் போது   படத் தின்   டப் பிங்   வேலை கள்   நடந் து   கொண் டிருக் கிறது .   படம் அடுத்த   ஆ ண்டு   பொங்க ல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   அதிகா ரப்பூர்வ மான   அறிவி ப்பு   வெ ளியா கி   இருந் தது.

 

 

இந்த   சமய த்தில்   சில   தினங்க ளுக்கு   முன்   துணி வு  படத்தி ருக் கான   பிரமோ ஷன் களில்   அஜித்   கல ந்து   கொ ள்வார்   என்ற   செய்தி   வெளியா கி   இரு ந்தது  .  அது வெளியா ன   சில மணி   நேரத்தி லேயே   அஜி த்தின்   நண் பர்   சு ரேஷ்   சந்திரா   ட்வி ட்டர்   பக்கத் தில்  அஜித்   சொன்ன தாக  கூறி   நல்ல   படங்க ளுக்கு   பிரமோ ஷன்   தேவை யில் லை   என்று   பதிவி ட்டிருந் தார்.

 

 

அதை   பா ர்த்த   ரசிகர் கள்   பல ரும்   அஜித் தை   இணை யத்தில்  பரவ லாக   விமர் சித்து   வந் தார்க ள்  .  தற் போது   ஒரு  பிரப லம்  அதே   காரண த்திற் காக   அஜித் தை   விமர் சித் திருக் கிறார்  .  அதா வது   ஒரு   படத் திற்கு   அதுவே   விளம்பரம்  என்று   கூறி விட்டு    வருட த்தின்  365   நாளும்   போட் டோவை   இ ணையத் தில்   இற க்கி   விள ம்பரம்   தே டிக்   கொள்கி றீர் கள் .

 

 

அது   மட் டும்  இல்லா மல்   படத் தின்   பிர மோஷன்களு க்கு   கல ந்து   கொ ண்டால்   தயா ரிப்பா ளர்   வினோ தஸ் தர்கள்   தியேட் டர்   ஓன ர்கள்   மகிழ்ச் சி  அடை வார்கள்  என்று   அவர்   கூறி யது   தற்போ து  அஜித்   ரசிகர் களு க்கு   கோபத் தை   தூ ண்டி   இருக்கி றது  .  அவர் வேறு   யாரு ம்   இல் லை   பிர பல   சினி மா   விமர்ச கர்   ப்ளூ   சட் டை  மாறன் தான்.  இதனா ல்   அஜித்   ரசி கர்கள்   அவ ரை   தற் போது   திட்டி   வருகி றார் கள்.

 

 

தன்னு டைய   பை க்கில்  நாடு   முழு வதும்   சுற்றி   பய ணம்   செய் து   கொண் டிருக் கும்   அவரு க்கு    ரசிகர் களு க்காக   பிரமோ ஷன் களில்   சில மணி  நேரம்  செல வு   செய் ய   இயலா தா   என்று   அவர்   குறிப்பி ட் டார்   எ ன்றும்   சிலர்   கூறி   வரு கிறார் கள்.  இணை யத் தில்   பைக் ரெய்டு   போட் டோக்க ளை   போட்டு    விளம் பரம்   தேடி க்   கொள் கி றீர்கள்   .

 

 

உங்க ளுக்கு   பி ரமோ ஷன்   விளம்ப ரம்   தேவை யில்லை    என்று    அவர் கேலி   செய்த தை   தற் போது   அஜித்   ரசிகர் களுக்கு   கடு  மையாக  விமர்சி த்து   வருகி றார்க ள்  .அத ற்கு   பல ரும்   ரசிகர் கள்   தர ப்பில்   இருந்து   தான்   போட் டோ க்கள்   வெளியா கி   வருகி றது  அஜித்   எதை யும்   வெளியி டவில் லை   என்று   கூறு கிறா ர்கள் .  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.