பேரா சை யால் ந டுத்தெ ருவுக்கு வந்த பிர பல காமெ டி நடி கர் .!!சொ ந்த வீடு கூட இல் லாத அவ லம்.!! இவ ருக்கு இப் படி ஒரு நிலை யா என் அ திர் ச்சி யில் ரசி கர் கள்.!!

0

சமீப   கால மாக  தமிழ்   சினி மாவில்  பல ரும்   தயாரி ப்பா ள ராகி   லாபத் தை   பார்த் துவிட லாம்   என்று   எண் ணி  படத் தை   தயாரி த்து   கடைசி யில்  நடு த்தெருவி ற்கு   வந்து   விடுகி றார்க ள்  .  இதே   போ ன்ற   சம்ப வம்   தான்   தற் போது   ஒரு   பிரப ல   காமெ டி   நடிக ருக் கு   நடந் திருக்கி ற து .  அதை   கே ட்டு  பல ரும்   அதிர் ச்சி  அடைந் திருக்கி றார்க ள்.

 

 

அவர்   வே று   யாரும்   இல் லை   கரு ப்பு  ராஜா என்ற   தன து   உண்மை யான   பெ யரை   சினிமா விற்கா க   மாற் றி   மது ரையில்   இருந் து   வந்த   நடி கர்   தான்   ந டிகர்   கஞ் சா கரு ப்பு .  பாலா   இய க்கத் தில்   வெளி யான   பிதா மகன்   படத் தில்   கஞ்சா   விர்ப் பவ ராக   நடி த்து   பிரப லம டைந்த வர்   .   அதன் மூலம்  இவர்   க ஞ்சா   கரு ப்பு   என்ற   பட் டப்   பெயரை யும்   பெற் றார்  .  அதன் பிறகு  பல   முன்ன ணி   நடிகர் களு டன்   இணை ந்து   நடித் திருக் கிறா ர்.

 

 

ராம் ,   சிவகா சி ,  சண்ட க்கோ ழி ,  திரு ப்பதி  ,  தாமிர பர ணி ,  பருத்தி வீரன்  ,  அழ கிய   தமிழ் மகன்   என   தொட ர்ந்து   படங் கள்   நடி த்து   அ சத்தி   வந் தார்  .  ஒரு   குறு கிய   கா லத்தில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர் க ளுடன்   கா மெடி   நடிகரா  க   நடி த்து   விட்ட வர்  இவர் . இப் படி   தொடர் ந்து  பட  ங்கள்   நடி த்து   வந்த   இவ ருக்கு   திடீ ரென   தயா ரிப்பா ளரா கி   லாப த்தை   பார் த்து   விட லாம்   என்று  ஆசை   வந்து விட் டது.

 

 

அத னால்   2013  ஆம்  ஆண்டு   வேல்மு ருகன்   போர் வெல்   என்ற   படத் தை   தயா ரித்தி ருந் தார் .   இந்த படம்   எப்போ து      வந்த து   என்று   இன் றும்   கூட   பலரு க்கும்   தெரி யாது .   அந்த   அள விற்கு   இந்த  படம்   மட்ட மான   தோல் வியை   சந்தித் தது.   இந்த  படத் தில்   ஏற்ப ட்ட   நஷ்டத் தால்   இவர்   நடு த்தெரு வுக்கு   வந்துவி ட் டார்   என்று தான்   சொ ல்ல   வேண் டும் .   இவர்   வைத்தி ருந் த   சொ ந்த   வீட்டை   விற்று   இப்பொ ழுது   சென் னையில்   வாட கை   வீட் டில்   வசி த்து   வருகி றார்  இவர்.

 

 

 

இது    குறி த்து   ஒரு   பேட் டியில்   கஞ்சா  கருப் பு   பேசி யது  .  நான்   சென்னை யில்   தான்   இப் போது   இருக்கி றேன் .   என்னு டைய   ப ழைய    வீடான   பாலா  அமீ ர்   இல்லத் தை   கொ டுத்து   விட் டேன்  .  இப்பொ ழுது   மாத  மாதம்  30   ஆயி ரம்   ரூபா யில்   வாட கை   வீட் டில்   இருக்கி றேன் .    வீடு   போனா லும்   வாட கை   வீட் டில்   சந்தோ ஷ மாகத் தான்   இருக்கி றேன்.

 

 

தற் போ து   நான்   மலையா ளத் தில்   இரண் டு   படங் களிலு ம்   நடி த் து   முடி த்து   இருக் கி றேன்   என்று   கூறியி ருக்கி றார் .  பல   படங்க ளில்   நடி த்து பிரபலமான  இவர்    பே ராசை யால்   தற் போது   இருக் கின்ற   வீட்டை   விட் டுவிட்டு   வாடகை க்கு   குடி யிரு க்கும்   நிலை க்கு   தள்ளப் பட்டு   இருக் கிறா ர்  .  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.