இந்தி யன் 2 படத் தில் கமலு க்கு வில்லனா கும் மு ரட்டு வில் லன் நடி கர் .!!ஆனா ல் போ ட்ட கண்டி சனை கேட்டு தெறி த்து ஓடிய படக் குழு.!!இந்த ந டிகரா என ஆச்ச ர்ய த்தில் ரசி க ர்கள்.!!

0

இயக்கு னர்  சங்கர்   இய க்கத் தில்   உலகநா யகன்   கமல் ஹா சன்   நடிப்பி ல்   உரு வாகி  இருந் த   படம்  தான்  இந்தி யன் 2  .  இந்த படம்   இடை யில்   ஏ ற்பட்ட   சில   கா ரணங் களால்   படப் பிடிப்பு   தடை ப்பட்டு   அப் படியே   நிறு த்தி   வைக்க ப்பட் டிருந்தது .   மீண் டும்   இந்த படம்   உருவாகு மா   என்ற   கே ள்வி  எழுந்த  வண் ண ம்   இருந் தது.

 

 

உதய நிதி   இந்த   பட த்தை  மீண் டும்   துவ க்க   முடிவெ டு த்து   லைக் காவிடம்   பேச்சு வார் த்தை   நட த்தி   தற் போது   பட பிடிப் பு   விறு விறு ப்பாக   நட ந்து  வருகி றது  .  அதே   சம யம்   இயக் குனர்   சங் கர்   ராம் சரண்  உட னான  படத் தையும்  இந்தி யன் 2   படத் தை யும்   ஒரே   நேரத் தில்   பார் த்து   வருகி றார். கமலு ம்   பிக்பா ஸ்   போ ன்ற   நிகழ்சி களில்   கல ந்து   கொ ண்டு   தான்   இரு க்கி றார்.

 

 

மேலு ம்   இந்த   பட த்தில்   தற் போது   கதாநா யகி யாக   காஜல்   அகர் வால்   நடிக் கிறார்  மற்று ம்   சமீப த்தில்   கிரிக் கெட்   வீரர்   யுவ ராஜ்   சிங்கி ன்   தந்தையு ம்  முக் கிய   கதாபாத் தி ர த்தில்   நடிக்கி றார்   என்ற   தக வலும்   வெளியா கி   இருந் தது .   இப் போது  இந்த   பட த்தில்   யார்   தான்  வில் லன் என்ற   கேள் வி   எழு ந்திருக் கிறது.

 

 

அத ற்கு   பதில்   கிடை க்கும்   வகை யில்   இந்த   படத் தில்  வில் லன்   கதாபா த்திர த்தில்   நடிக் க   நடிக ர்   சத் யராஜ்  இடம்  பேசி   இரு க்கி றார்   ஷங் கர்.    அவர்   இய க்கும்   அனை த்து   படங் களிலு ம்   சத்ய ராஜ்   வில்ல னாக    நடி க்க  அணு கி   இரு க்கிறார்  .  ஆனால் அது   நடக் காமல்   இரு ந்து   கொ ண்டிரு க்கிறது  .  த ற் போது   இந் தியன் 2   பட த்திற்கா கவும்   அவ ரை   அணு கி   இருக் கிறார்.

 

 

அதனா ல்    சத்ய ராஜ்   ச ற்று   குழப்ப த்தில்   இருக் கிறாரா ம்  .  ஏனெ ன்றால்    இ ந் த   படத் தில்   பயங் கர   வில்ல னாக   நடி க்க   வேண் டுமாம் .   அதனா ல்   அடு த்த   அடுத்து   வில் லன்   கதாபா த்திர ங்கள்   மட் டுமே   தன க்கு   கிடை க்கும்  என் றும்  யோசி த்து   வரு கிறா ராம்  .  பிறகு ஒரு   வழியா க   சரி   என்று   சொ ல்லி   மிகப் பெரிய   கண்டி ஷன்   போ ட்டு   இருக்கி றார் .  இந்த   கண்டி ஷனை   கே ட்ட   பட குழு தான்  சற்று   பய ந்து   இரு க்கிற தாம்.

 

 

அது   என்ன வென் றால்  இவர்   இந்த   படத் தில்   நடிக் கும்  ஒரு   நாளை க்கு   ஒரு கோடி   சம்ப ளமாக   கேட்கி றா ராம் .   எத்த னை   நாள்   நடிக் கிறா ரோ   அத்த னை   கோடி   வேண் டும்   என்று   ஒரு   கண்டி ஷன்   போட்டு   இருக் கிறா ராம்.    இதைக்   கேட்ட பட  குழு சற்று   குழப் பத் தில்   இருக் கிறது .   ஆனால்   சத்யரா ஜ்   படத் தில்  வில் லனாக  நடிக்கி றார்   என்பது   கிட்ட த்தட் ட   உறுதி   செய் யப் பட்டு   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.