தன் னை அந்த மாதிரி பட ங்களில் நடி க்க அணு கிய பிர பலம்.!!அவர் மனை விக்கே ஃபோன் செ ய்து அலர விட்ட நடி கை.!!பிறகு நடந் தது எ ன்ன தெரி யுமா.??

0

பிர பல   90ஸ்   நடி கை   அந்த   மா திரி   பட த்தில்   ந டிக்க   அ ணுகிய   தயா ரிப்பா ளருக்கு   தர மான   பதி லடி   கொடு த்து   அவ ரின்   மனைவிக்கு   போன் செய்து   அலற விட்டு   இரு க்கி றார்  .   எந்த   நடி கை   தெரியு மா ?    80   90 காலக  ட்டத் தில்    கொடி கட்டி   பற ந்த   நடி கை   தா ன்   நடி கை   சில் க்   ஸ்மி தா.

 

 

அந்த   சமய த் தில்   ஒரு படம்   வெளியா கிற து   என் றால்   ஹீரோ   ஹீரோ யினை   தா ண்டி   சில்க் ஸ்மி தா   இருந் தால்   அவருக் காகவே   படம்   பா ர்க் கா வந்த   ரசிகர்க ளும்   இருந் து   வந்த னர் .   பல   இயக்கு னர்   தயாரிப் பாள ர்க ளும்   சில்க் ஸ்மிதா   படத் தில்   நடிக் கிறார் க ள்   எ ன்றா ல்   பட த்தை   இயக்க  தயா ராக   இரு ந்த னர் .    அந்த   அளவி ற்கு  புகழ்   பெ ற்ற   நடி கை யாக   இருந் தவர்  அவ ர்.

 

 

ஆனால்  இவ  ர் 1997  ஆம்   ஆண்டு  தற்கொ லை   செ ய்து   இறந் தார்.  அத ற்கு    சரி   யான விடை இன்று   வரை யிலும்    கிடை க்கவி ல் லை   என் பது   குறிப் பிடத்த க்கது. இந்த   நி லையில்   புகைப் பட   கலைஞ ர்    ஸ்டி ல்ஸ்   ரவி   ஸ்மி தா   பற் றிய   சுவார சியமான   தக வல்க ளை   பகி ர்ந்து   இருக் கிறா ர் .  அதில்   அவர்   சில்க் ஸ்மிதா   வெளி யில்   இ ருந்து   பார்ப் பத ற்கு   திமிர்   பிடி த்த   பெண்   போல்   தெரி ந்தா லும்   பழ கிப்   பார் த்தால்   குழந் தை   போல   பழகு வார் .

 

 

அவ ரை   யாரா வது  தப்  பாக   பார்த் தாலோ   தப் பாக   அவ ரிடம்  அனுகி நாளோ   அ வரை  அழை த்து   கடு மை யா  க    வி  ளாசி  விடு வார் .   அந்த   அள விற்கு   தைரி யசாலியா கவும்   இரு ந்தார்  .  மேலும் அவர்   சில்க்   ஸ்மிதா வை   வைத்து  ஒரு  திரைப் பட த்தை   தயாரி க் க   அவரை   அணுகி னேன் என் றும்   அந்த படம்   பாலி யல்    சம்பந் தப்ப ட்ட   படம்   அதற்கு   அவர்   எனது   மனை விக்கு   தொலை பேசி யில்   தொ டர்பு   கொ ண்டு   உங் கள்   கண வரின்  மேல்  மிகப்பெ ரிய    மரியாதை உடைய வர்  நான்.

 

 

அவர் என் னை   வை த்து   அந்த   மாதி ரியான   ஒரு   படத் தை    தயா ரிக்க   விரு ம்பு  கி றார்  .  அவர் மேல்   மிகப்பெ ரிய   மரி யாதை   வைத்தி ருக்கிறே ன்.  ஆனால் அவர்   என்னை  வை த்து   அப்ப டி   ஒரு ப டம்   எடுக் க   வேண் டும்   என்ற   எ ண்ண த்தி ல்   வந் திரு க்கிறா ர் .   அந்த   படத் தில்   நான்   நடி க்க   மாட்டே ன்   என்று   கூறி யிரு க்கிறேன்   என்று   கூறிவி ட்டார் .

 

 

அந்த  அள வுக்கு   என் மேல்   மரியா தை   வைத்தி ருக்கிறா ர் .   அவர்   மேலும் எனது  தா ய்க்கு   பிறகு   சில்க் ஸ் மி தா   இறந்த   பிறகு தான்   சுடு காடு   வரை சென்று   இருந் தேன்   என்று   ஸ்டி ல்ஸ்   ரவி   வெளிப் படையா   க   கூறியி ருக்கி றார் .  இப் படி   தன் னை  அந்த   மாதி ரி   படத்திற் கு   நடி க்க   அழை த்த   நபரை   அவர்   வீட்டி ற்கே   போன் செய்து   அலற   விட்ட வர்   சில்க்   ஸ் மிதா.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.