மேடை யில் க மலை ஜாதி வை த்து அசிங் கமாக திட் டிய பிரப ல நடி கர் !!கமல் ஒரு விஷ ஊசி.!!ஜாக்கி ரதையா இருக்க ணும்.!! கார ணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   நடி கர்  கமல் ஹா சன் .   இவர்   த ற்போது   இந் தியன்  2   திரை ப்பட த்தி ல்   விறு விறுப் பாக   நடி த்து   வரு கிறார் கள் .   இந்த   நிலை யில்   பிர பல   நடி கர்   ஒரு வர்   கமல்ஹா ச னை   மிகவு ம்   பகிரங் கமாக   மேடை யில்   ஜாதி யை   வைத் து   திட்டி   இருக் கி றார். இது   தற் போது   பரவ லாக   பேச ப்பட் டு   வரு கிறது.

 

 

சினிமா வை   ஒரு   பொழு துபோ க்காக   மட்டும ல்லா மல்   கலைக்  கண்  நோ  ட்டத் துடன்   பார்க் கும்   நபர்   உலக நாய கன்   கம லஹாச ன் .   இவர்   க ட வுளே   இல்லை   என்று பேசு ம்   கூட் டம்   என் பது   அனை வரு க்கு ம்   தெரிந் தது .   ஆனால்   அ வரை   ஜாதி யை   வைத் து   கடவு ள்க ளை   திணி க் கிறா ர்   என் றும்   ஒரு   பி ரபல   நடி கர்   திட் டி   இருக்கி றார் .

 

 

அவர் வேறு   யா ரும்   இல் லை   இயக்கு னரும்   நடிகரு மான   மணி வண் ணன்   தா ன்.   அதும ட்டுமி ன்றி   கமலி டம்   ஜாக்கிரதை யாக   இரு க்க   வேண் டும் .   அவர்   மிகப் பெரிய   விஷ ஊசி   என்றெ ல்லா ம்   கூறி யிருக்கி  றார்  .  ஏனெ ன் றால்   கமல்   ஒரு   உய ர்சா தி யை    சே ர்ந்த வர்  . அதை   தசாவ தாரம்  ,   விஸ்வ ரூபம்   போன் ற   படங் களில்   இதை   வெளி ப்படுத் தி   இரு ப்பார்  .

 

 

மேலும்   தசா வதார ம்   படத் தில் தப்பி  செல்  லும்   லாரி யில்   கூட  ராமஜெ யம்   என்ற   வாக்கி யத் தை   தான்   எழுதி   இருப் பார் .ஹா லிவுட்   தொ ழில்   நுட்ப த்தை   பயன் படுத் துவது  சரி  .  ஹா லிவுட்   அரசிய லை   எங்கள் மீது   திணி க்க   வேண் டாம்   என்று ம்   அவ ரை   பகிரங் கமா  க   கேள்வி   எழுப்பி யி ருக்கி றார் .   அமெரி க்காவி ற்கு   தான்   கமல்    ஒத்து   ஊதிக் கொண் டிரு க்கிறார்   என்றும்   பேசியி ருக்கி றார்  .

 

 

தொ டர்ந்து   நாம்    க ஷ்டப்பட் டு   பிரி ட்டிஷ்   காரர்க ளை   வெ ளியில்   அனு ப்பினா ல்   இவர்   பிரிட் டிஷ்    மகாரா ணியை   மறுப டியும்   அழை த் து   வந்து   அவ ரை   வை த்து   நிகழ் ச்சி   ந டத்து கிறார் .மீண்டு ம்   அவ ர்கள்   முன் னால்   கைகட் டி   இருக் கும்   நிலை க்கு   நம்மை    கொண்டு   செல்கி றார்  கம ல்  .  மேலும்   அமெ ரிக்கா வில்  செட்டி லாக   வே ண்டும்   என்ற ஆசை   உங்க ளுக்கு   இரு ந்தால்   அதை   செய்யு ங்க ள் . 

 

 

 அத ற்காக   பகடை  யா  க   எங்க ளை   ப யன் படுத் தாதீர்க ள்   என்று   க மல் ஹாசனை     வெளிப் படையா கவே   பேசி   சர்ச் சை யை   கிள ப்பியிரு ந்தார்    மணி வண் ணன்  .   இந்த   செய்தி   பல   வரு டங்களு க்கு   பின்   தற் போது   மீண் டும்   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.