என் குழந் தைக்கு என் டிஎன்ஏ இருக்க ணும்னு அவசி யமே இல்ல.!! நானும் வாட கைத் தாய் மூலம் இர ண்டு பெற்று இருக் கேன்.!! பிர பல நடி கை அதி ரடி கருத்து.!! வைர லாகும் செய்தி.!!

0

சமீப த்தில்   தமிழ்   சினி மாவி ல்   பிர பல   நடி கை யாக   இருந் துவ ரும்   நய ன்தாரா  வாடகை த்தாய்   மூல மாக   பெ ற்றுக்   கொண் டார்  என்ற   செ ய்தி  பெரு ம்   சர்ச் சையை   ஏற்ப டுத் தியது  .  அ தற் கு    பல   சிக்கல் களும்   எழு ந்தது .   ஆனா ல்   இத ற்கு   முறை யாக   தான்  அனு மதி   பெற்று   இருக் கி றோம்   என்று   சட்ட ரீதியா க   சிக்க ல்க ளை   சமா ளித்து   இருந் தது .

 

 

ஆனா ல்   தற் போது   ஒரு   நடி கை   என்   குழந் தைக ளுக்கு   என் னோட  டிஎன்ஏ   இ ருக்க   வேண் டும்   என் பது   அ வசி யம்   கிடை யாது  .  எப் படி   இருந் தாலும்  அது   என்னு டைய   குழந் தை   தான்   என்று   கூறி   இரு க்கி றா ர்  .  இது   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாக   பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது .   அந்த   ந டி கை   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கை   சன் னி   லியோ ன்   தான்.

 

 

இவர்   த ற் போது   தமி ழில்  ஓ  மை கோ ஸ்ட்   என்ற   திரைப் படத் தில்   நடித்தி ருக் கிறார் .    அந்த   பட த்தின்   பி ரமோஷ னுக் காக   சென்னை யில்   நேற்று   பிரமா ண்ட மாக   விழா   நடைபெ ற் றது .   அதில்   பல ரும்   கல ந்து   கொண் டிருந்த னர் .   அதில்  ஜி பி  முத் துவு டன்   சன்னிலி யோ ன்   கலகல ப்பா க   நட ந்து   கொண் ட து   பலரை யும்   ரசிக் க   வைத் தது .

 

 

ஜிபி முத் து   தன்  பிள்ளை யை   பார் க்க   வே ண்டும்   எ ன்று   பிக் பாஸ்   வீ ட்டை   விட்டு  வெளி யேறி   வந் தாரே   இந்த   பிள்ளை யை   பா ர்க்க   தானா  என்று   பல ரும்   தற் போது   கமெண் ட்   செய் து   வரு கிறார்க ள் .  அதை   தொட ர்ந்து  வி ஜே   பா ர்வதி   நடத் திய   பேட் டியில்   தற் போது   சோசி யல்   மீடி யாவில்   ட்ரெண் டாகி   வரு கிறது .   அ தில்   சன் னி   லி யோன்   பல   கேள்வி கள்   கேட் கப் பட்ட து.

 

 

அத ற்கு   அவர்   அதிரடி யாக   பதில்   அளித் திருக் கிறா ர்  .  அதா வது   அவரி டம்   பீரி யட்ஸ்   பற்றி யும்   வாடகை க்கு   தாய்   மு றை   பற்றி யும்   கேள்வி கள்   கேட்க ப்ப ட்டது .   அதற் கான   மாதவி டாய்   கால ங்களில்   பெ ண்கள்   இப்போ தெல் லாம்   ஏகப்ப ட்ட   வேலைக ள்   தங்க ளது   இ  டையூறா க   வலி யை   கொடுக்கி றது  என்று   கூறுகி றார்க ள்   என்று   கே ள்வி   கே ட்டு   இரு ந்தார் .

 

 

அத ற்கு   நான்   அப்படி யெல் லாம்  ஓவரா க   சீன்   போட   மாட் டேன் .   நமக் காக   செட் டில்   பல  பேர்   வெயிட்   செய் து   கொள் வா ர்கள்  .  அத னால்   மாத் திரை   எடுத் துக்   கொண் டு   உடன டியா க   வேலை  யை   பார்க் கச்   செல்வே ன்   என்று   கூறியிரு க்கி றார் .  மே லும்   ரியா   என் ற   தத்தெ டுத்த   குழந் தையு ம்   மற் றும்  வாட கைத் தாய்   மூல மாக  2   குழந் தைக ளையும்   பெற் று   இருக் கிறீர்க ள்   என்று  கேள் வி   கே ட்க பட் டது .

 

 

என்னு டைய   குழந் தைக் கு   என்னு டைய   டிஎ ன்ஏ   இரு க்க   வே ண்டும்   என்று   அவ சியம்   கிடை யா து .   குழந்தை களை   அன் போடு   அரவ ணைத்து   வளர்த் தால்   மட் டும்   போதும்   என்று   அதிரடி யான   கருத்து க்க ளை   கூறியி ருக்கி றார் .   இவர்   கூறிய   பே ட்டி   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரலா க   பேசப் பட் டு   வருகிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.