மீண் டும் மற் றொரு சமூக பிரச்ச னையை கை யில் எடு க்கும் நடி கர் சூர் யா.!!அ துவும் இந்த இயக் குனர் படத் திலா.??இந்த முறை என்னெ ன்ன பிரச் சனை வரு ம்னு தெரிய லையே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன்ன ணி   நடி கர்   சூர் யா .    இவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   ஜெய் பீம் .  இது   தமிழ்   சினிமா வில்   மிகப் பெரிய   தாக் கத்தை   ஏற்படுத் திய   ஒரு   திரை ப்பட ம்  .  இந்த   படத் தில்   சூர்யா வுடன்    இ ணைந்து   மணி கண்டன் ,   லிஜோ மோல்   ஜோஸ்   போன் றவர்க ள்   நடித்தி ருந்த னர் .

 

 

இந்த   பட த்தை   இயக் குனர்   ஞான வேல்   இ யக்கி யிருந் தார்  .  2021 ஆ ம்   ஆ ண்டு   வெளியா ன    இந்த  படம்   மிக ப்பெரிய   சாத னை யை   படை த்தது  . அது   மட்டு மல்லா மல்   பல   சமூக   மக்களி ன்   பிரச்சி னை களை   வெளி ப்படை யாக   பேசு கின்றது .   இந் த   படத் திற்கு   பல   விருது களும்   கிடை த்தது  .   ஆஸ்கர்   வரை   இந்த   படம்   சென்று   வந் தது   என்ப து   குறிப் பிடத் தக்க து .

 

 

இப்படி  பல   சாத னைக ளை   செய் திருந் தாலும்   ஒரு  தரப் பு   மக்க ளை   கவர்ந் திருந் தாலும்   சில   தர ப்பு   மக்க ளுக்கு   இந்த  படம்   அவமா னப்ப டுத்தி யது   போ ன்று   இரு க்கிற து  என்று   சொல் லி   வருகிறா ர்க ள்  .  இத னால்   பல   தரப்பி லிருந் து   எதிர் ப்பு களும்   விமர் சனங் களு ம்   இந்த   படத் திற் கு   வந் தது .   இயக் குனர்   மற்  றும்   சூரி யாவி ற்கு   பல   மிரட் டல்களு ம்   வந்தி ருந் தது .

 

 

அத ற்கு   பதில்   அளிக் கும்   வகை யில்   படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றி   பெ ற்று  வசூ லிலும்   விருது களை யும்   பெற் றுக்   குவித் த து .   இந்த   படம்   நேரடி யாக   இணை யத்தில்   வெளி யான தால்   தமி ழகம்   ம ற்றும்   இன்றி   பல   நா டுகளி லும்   இந்த   பட த்தை   பார் த்து   அவர்க ளது   விமர் சனங் களை   கூறி   வந்த னர் .   இது   படத் திற்கு   மிக பெ ரிய   பிளஸ்   ஆக   அமை ந்திரு ந்தது.

 

 

தற் போது   மீ  ண்டும்   இதே   கூட்ட ணி   உரு வாக   இருக் கிறது  என்ற   தகவ ல்  தற்போ து   வெளிவ ந்திருக் கிறது .  ஞான வேல்   சமீபத் தில்   கொடு த்த  பேட்டி   ஒன் றில்   சூர்யா வை   வை த்து   மற்றொ ரு   படத் தை   இயக்க யிருப் பதாகவும்   அத ற்கான   கதை யை    சூர்யா விடம்   கூறியதா கவு ம்   அவர்   ஒப்புக் கொண் டுவி ட்டார்   என் றும்   இந்த   பட மும்   ஒரு சமூக   பிரச்ச னை யை   கை யி ல்   எடுக்கு ம்   க தையாக   இருக் கும்   என்று   கூறி யிருக் கிறா ர்.

 

 

விரைவி ல்   இந்த   படத்தி ற்கு   சூட்டி ங்   தொட ங்கும்   என் றும்   அவர்   கூறி யிருக்கி றார் .   அத னால்   இந்த   மு றையும்   சமூக   பிரச்ச னை யை   கை யில்   எடுப்ப தால்    இந்த   முறை யும்   பல   பிரச்ச னைக ளை  சந்தி க்க   நே ரிடும்   எ ன்று   தற்போ தே   பல ரும்   கூறி   இருக்கி றார்க ள்.    ஆனால்   இந்த ப  டமும்   சமூகத் தில்   தாக்க த்தை   ஏற்படு த்தும்   என் பதில்   எந்த   சந் தேக மும்   கிடையா து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.