கம லால் கடும் அ ப்செ ட்டில் இருக் கும் சங் கர்.!! ஷூ ட்டிங் ஸ் பாட்டில் தொல் லை தரும் கமல்.!! இந்தியன் 2 வருமா என சந்தேகத்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   உச்ச   நடி கர்   உலக நாயக ன்  கமல் ஹா சன் .   இவர்   தற் போது   சங் கர்   இயக்க த்தி ல்   இந் தியன்  திரை ப்பட த்தில்   நடி த்து   வரு கிறார்.   இந்த   திரை ப்பட ம்   எப் போதே   தொ டங்கி   இடை யில்  ஏற் பட்ட   சில  கார ணத் தால்   நி றுத்தி   வைக் கப்பட் டு    தற்போ து   மீண் டும்   அதற் கான   பணி கள்   தீவிர மாக   நடந் து   வருகி றது.

 

 

இந்த   படத்தி ன்   60   சத வீத  படப் பிடிப்பு   அந்த   சமயத் திலே யே   முடிந்த தால்   மீதமு ள்ள   காட் சிக ளை   மட் டு  ம்   சங் கர்   தீவிர மாக   எடு த்து   வருகி றார்.   இதற்கி டை யில்   சங் கர்   ராம் சரணை   வை த்து   தெலுங் கில்   படம்   இய க்க   சென்று   விட் டார்  .  தற் போது   இரண் டு   படங்க ளை யும்   ஒரே   சமய த்தில்   அவர்   எடுத் து   வருவ தாக   தக வல்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.

 

 

கமல் ஹாசனும்   ஒரு   பக் கம்   அரசி யல்   பிக் பாஸ் என   பிசி யாக   இருந் து  வரு கிறார்.   இருவ ருமே   பி ஸியாக   இருக் கும்    சமய த்தில்   அவ்வ ப்போது  இந்த   படப் பிடிப்பை யும்    நட த்தி   வருகி றார் கள் .   இப் போது  ஷூ ட்டிங்  செட்டு  போ ட்டு  நடந் து   கொண் டிரு க்கி றது  .  இந்த   செட் டில்   சே னாதிபதி   சிறு வயது   ஃபிளா ஷ்பேக்   காட் சிகள்   எடுத் து   வருகி ன்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சங் கர்   டேச்னி சிய ன்க ளிடம்   சொ ல்வது   ஒன்று   அவர்க ள்   செய் வது   ஒன்று என்று   தலை வலியி லிருந்து   வருகி றா ராம் .   ஒரே   சமயத் தில்   இரண் டு    ப டங்க ளையு ம்   கவனி த்துக்   கொ ண்டு   டெக்னீ சியர்க ளும்   சொல் வதைக்   கேட் காமல்   இப்படி   செய் வது   அவ ருக்கு   பெரும்   தலைவ லியை   கொடு த்திருக் கிற தாம் . இதில்   கம லும்   ஷங் கரை   கோவ ப்படும்   அள விற்கு   விஷ யங்க ளை   செ ய்து   வரு கிறா ராம்.

 

 

அவ ரை   இந்த   சமய த்தில்   இந்த   கெட் டப்பில்   நீங் கள்   வரவே ண்டும்   என்று   கூறி னால்   மா றாக   வேறு  ஒரு   கெட்ட ப்பில்   வந்து   நிற் கிறா ராம் .  இப் படி   இருவ ருக்கும்  கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக   பல   சீன் கள்   பாலா கி   வருகிற தாம்.   இத னால்   சங் கர்   மிகு ந்த   அப் செட் டில்   இ ருந்து   வருகி றார் .   தற் போது   இந்த   படம்      முடிய   போவ தாக வே   தெரி யவில் லை   என்று   தற்போ து   பல ரும்   கூறி   வரு கிறார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.