முதல் முறை யாக தன் வருங்கா ல கண வரை ரசிக ர்களு க்கு அறிமு கப்படு த்திய ஹன் சிகா.!! ரொமா ன்டிக் பு கைப்படங்க ளை வெளி யிட்ட ஹன் சிகா.!! இணை ய த்தில் வெளி யான வைரலா கும் புகை ப்பட ங்கள் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கை   ஹ ன்சிகா .   தமிழ்   சினிமா வின்   அறிமுக மான   புதிதிலே யே  இவரு க்கு   வாய்ப் புகள்  குவிய  தொட ங்கிவி ட்டது .  அதன் பிறகு  பல   முன் னணி   நடிக ர்கள்   படத் தில்   நடி த்து   முன் னணி   நடிகை யாக   வலம்   வந்து   கொண் டிருந் தார்  .

 

 

 

தமிழ்   மட்டு மின் றி   தெ லுங்கு ,  கன்ன டம் ,   மலை யாளம்  ,  இந்தி  என   பல   மொழி களி லும்   நடி க்க   தொட ங்கி னார் .அதன்  பின்பு  இவர்   சிம்பு வை   காதலி க்கிறா ர்   என்று   கா தல்   கிசுகி சுவில்   சிக்கி   இரு ந்தார் .   அது மட்டும்   இல்லா மல்   இருவ ரும்   திரு மணம்   செய்து   கொ ள்ளப்   போகி றார் கள்   என்ற   நினை த்த   நிலை யில்   பிரேக் செய்து   பி ரிந்து   விட் டார் கள்  என் றும்   தகவ ல்கள்   வெளியா னது  .

 

 

 

சமீபத் தில்   வெளி யான   மகா   திரைப்ப டத் தில்   கூட   இருவ ரும்   இணை ந்து   நடித் திருந் தார் கள்   என் பது   கு றிப்பிட த்தக் கது.தற் போது   சில   வாரங் களுக் கு   முன்   ஹன்சிகா விற் கு   விரை வில்   திரும ணம்   என் பது  போ ன்று   செய்தி கள்   வெளி வந்த து  .  அதற் காக  ஜெய்ப் பூர்   மாளி கை   தயாரா கிக்  கொ ண்டிரு க்கி றது   என் பது   போ ன்ற   தகவ ல்களு ம்   வெ ளியா னது.   

 

 

இதை   தொட ர்ந்து   இரண் டு   நாட்களு க்கு   முன்   ஹன்சி காவி ற்கு   டிசம் பர்   மாதம்   நான் காம்   தேதி   திரும ணம்   கட்டா யம்   நடை பெறுகி றது   என்று   தேதி யுடன்   தக வல் கள்   வெளியா னது.அது   மட் டும்   இல்லா மல்   அவருடை ய   கண வர்   யார்   என்று  கே ள்வி   தான்  ரசி கர்கள்   மத் தியில்   எழு ந்திரு ந்தது  .  அதில்  ஒரு   புகை ப்படம்  வெளியா கியுள் ளது .   

 

 

ஆனால் அந்த   புகைப் படத்தி ல்   அவ ரது   முகம்   சரியா க   தெரியா ததால்   யார்    என்பது   தெரிய வில் லை  .  ஆனால்   தற் போது   ஹன் சிகா   தன்   இன்ஸ் டாகிரா ம்   பக் கத்தில்   அவரே   அவரது   வருங் கால   கணவ ரிடம்  இ ருக்கும்   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு   ரசிகர்க ளுக் கு   அதிர்ச்சி யை   கொடு த்திருக்கி றார் .

 

 

இதை   பார் த்து   ரசிகர் கள்   பல ரும்    ஹன்சி காவிற்கு   வாழ்த் துக்க ளை   கூறி   வருகி றார் கள் .   இவர் களுக்கு   டிச ம்பர்   மாதம்   திருமண ம்   என்ப து   உறுதி   செய் யப்பட்டிரு க்கி றது .  தற் போது   பல   பிரபல ங்களும்   ஹன் சிகாவி ற்கு  வாழ்த் துக்க ளை   கூறி  வருகி  றா ர்கள்   என் பது   கு றிப் பிடத் தக்கது  .   அந்த   புகை ப்பட ங்கள் இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.