பிக் பாஸ் போய் பத்து பைசா பிரயோ ஜனம் இ ல்லை .! !எல் லாம் வெறும் பித் தலாட் டம் தான்.!! அதிர டியாக சொன் ன பிரப ல நடி கர்.!! இவ ரே இப் படி சொ ல்லிட் டாரே.!!

0

விஜய்   டிவி   யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொட ங்கி   இருக் கிறது .   தொ டங்கி   மூன்று   வார ங்க ளே   முடி ந்த   நிலை யில்    பல   சீசன்க ளுக்கு   சவால்   விடும்   வகை யில்   இப்  போதே    ரசிக ர்கள்   எதிர்பா ர்க் கும்   அனை த்து   சண் டைக ளும்   நட ந்து  வருகி றது .   மற்ற   சீச னங்க ளில்   50   நாட் களு க்கு   மேல்   நடக்கு ம்   சண்டை   எல் லாம்   இந்த   சீச னில்   முதல்   வாரத்தி லே யே   நடந்தி  ருக் கி றது.

 

 

அத னால்   ரசிகர் கள்  பல ரும்   இந்த   சீச னை   விரும் பி   பார் த்து   வரு கிறா ர்கள் .   இந்த   சீசனு க்கு   வரவே ற் பு   ம க்கள்   மத்தி யில்   நன் றாக   அமை ந்திருக் கிறது.  தற் போது  இந்த   சமய த்தில்   பிக் பாஸ்   குறி த்து   பல    நடிக ர்கள்  கூட   அவர்க ளது   விமர் சன த்தை   கூறி   வருகி றார் கள்.    தற் போது  பிக்   பா ஸில்   கலந் து   கொ ண்ட   பிரப லம்   ஒரு வர்  அதைப்ப ற்றி   மோச மாக   விம ர்சித் து   இருக் கிறார்.

 

 

இது   தற் போது   பலரா லும்   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது  .  இந்த   கரு த்து   கேட்ட   பல ரும்   அவரை யும்   விம ர்ச னம்   செய்து   வரு கிறார் கள் .   அவர்   வேறு   யா ரும்  இல் லை   மூன் றாவ து   சீசனி ல்   போட் டியாளரா க   களம்   இற ங்கி   இரு ந்த   90ஸ்   ஹீ ரோ   சரவ ணன்   தான் .   இவர்   மூன்றா வது   சீச னில்   கலந் து   கொ ண்டிரு ந்தார்.

 

 

 

பிக் பாஸ்    பின்   வாய் ப்புக ள்   வரும்   என்று தான்   பல  ரும்   பிக் பாஸ்   வீட்டி ற்கு   செல்வா ர்கள் .   ஆனால்   இவரு க்கு   பிக்பாஸ்     வந்த பின்பு   இன் று   வரை   எந்த ஒரு   வாய் ப்பும்   வரவி ல்லை  .  அத னால்   பிக் பாஸ்   எந்த   ஒரு   பிரயோ ஜன மு ம்   கிடை யாது  .  அங்கு   சென்று   வந்து   பத்து   பைசா வுக்கு   பிரயோ ஜ னம்   இல் லை  .  எல்லா ம்   வெ றும்   பித்த லாட்ட ம்   மட்டும் தான்   என்று   அவர்   கூறியிரு க்கிறா ர்.

 

 

அதா வது   இவர்   மூன் றாவது   சீசனில்  கல ந்து   கொண் டிருந் தா ர் .  அப் போது   இவர்   வீட் டில்   உள்ளவர் களை   ஒரு மையில்   பேசுவ தாகவும்   அதும ட்டுமல் லாமல்   கம ல்ஹாசன்   எபி சோடில்   வெளிப்ப டை யாக   சில   கரு த்துக் களை   கூறியிருந் தார் .   அந்த   கருத் துக்கள்   ச  ர்ச் சைக்கு   உள் ளாகி   பாதிலே யே   வெளி யேற்றப் பட்டா ர்.

 

 

தற் போது   இவர்   சொ ல்லி   இருக் கும்   கருத் துக் கு   பலரும்   தங் களது  விம   ர்சனங் களை   கூறி   இருக் கிறா ர்கள்.   பிக் பாஸ்   செல்லும் போது   அனை த்து   விதிமு றைக ளும்   இவரு க்கு   சொல்லி யப்பா ர்கள்.   அதுமட் டுமல் லாமல்   தற்போ து    இப்ப டி   கூறியி ருப் பது   இவர்   பப்ளிசி ட்டி   தேட   நினை க்கிறார்   என்று   பலரு ம்   தற்போ து   விமர் சித்து   வ  ருகி றார் கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.