அப் போ விக் ரம் என்ன மொ க்க பட மா .?? ச ர்ச்சை கரு த்தை கூறி சிக் கிய நடி கர் அஜித்..!! இணை ய த்தில் வறு த்தெடு க்கும் ரசிக ர்கள்.!! அப் படி என்ன சொன் னார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்  அஜித் .   இவர்   தற்போ து   துணிவு   திரை ப்படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இந்த   படம்   பொங் கல்   அன்று   வெளி யாகும்   என்று   அதிகா ரப்பூ ர்வ மான   அறிவி ப்பு   வெளி யா ன  து.   இதைத்   தொட ர்ந்து   அஜித்   துணி வு   பட   பிரமோ சங்க ளில்   கலந் து   கொள் வார்   என்று   ஒரு   தகவ ல்கள்   வெளி யான து .

 

 

அது   வெளி யான   சில   ம ணி   நே ரங்க ளிலே யே   அஜித்   ஒரு   சர்ச் சை யான   கரு த்தை   கூறி   சர்ச் சை யில்   சிக்கி   இருக்கி றார்  .  அ தாவது   அஜித்   கூறி யதாக   அவரது  நண் ப ர்   சுரே ஷ்   சந் திரா   ட்விட்ட ர்   பக்க த்தில்    ஒரு   பதி வை   போட் டிருந் தார் .   அதில் நல்ல   படத்தி ற்கு   பிரமோ ஷன்   தேவை யில் லை   என்பது   போ ன்று   அஜித்   கூறி யதாக   அவர்   சொல் லியிருக் கி றார்.

 

 

 

இதை  பார் த்த  ரசிக ர்கள்   பல ரும்   அஜித்   மீது  கடுப் பாகி   உள்ள னர்  .  அதனா ல்   பலரும்   தற்போ து   இணை யத்தி ல்   அவரு க்கு   பல   கேள்வி களை    எழு ப்பி   வருகி  றார்க ள் .   அதா  வது   வி க்ரம்   கே ஜி எஃப் 2   போன்ற    பட ங்கள்   அப் போது   நல்ல   படம்    கிடை யாதா   அந்த   படங் கள்   அந்த   அளவு க்கு   பிரமோ ஷ னல்   செ ய்த தால்   தான்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி   படங் களா க   மாறி யிருக்கி றது.

 

 

 

அத னால்  பிர மோஷன்   செ ய்யும்   படங் களை   அவர்   கேவல ப்படுத்து கிறார்   என்பது   போ ன்று  பல ரும்   தற்போ து   அவ ரை   திட்டி   வருகி றார்க ள் .   விரு ப்பம்   இல் லை   என்று   சொல் லு ங்கள்   அதை   விட்டு விட்டு   நல்ல   படத் திற்கு   பிரமோ ஷன்   தேவை யில் லை   என்று   பிர மோஷ ன்   செய்பவ ர்களை   கிண் டல்   அடிக் காதீ ர்கள்   என் ப து   போ ன்று   கூறு கிறா ர்கள்.

 

 

அது   மட் டும்   அல்லா மல்   பிறகு ஏன்   வலி மை   திரைப் படத் திற்கு   பிரமோ ஷன்   செய் தீர்கள் .    பிறகு   ஏன்   ட்ரை லர்    டீசர்   வெளி யீடு   என்று    பல ரும்   தற்போது   இணை யத் தில்   சரமா ரியாக   கேள் வி   எழு ப்பி   வருகி றார் கள் .   தமி ழில்   விக்ரம்   படம்   சமீ பத்தில்   வெளி யாகி   மிக ப்பெரி ய   ஹிட்   ஆக   அமை  ந்தது . 

 

 

இந்த   படத் திற் காக   கமல் ஹாசன்   பல   மாநி லங்களு க் கெல்லா ம்   சென்று   ப்ரோ மோஷன்  செ ய்தார்  .  தற் போது   நல்ல   படத்தி ற்கு   ப்ரமோ ஷன்   தேவை யில் லை   என்று   விக்ர ம்   நல்ல  பணம் இல்லை என்று   கூறுகிறீ ர்க ளா   என்பது   போன்று பல   ரசிக ர்கள்   கே ள்வி   எழுப் பி   வருகி றார்க ள் .

 

 

 

அவர்  பொது   விழாக் களில்   கல ந்து   கொள்ளா தத ற்கு   கா ரண ம்   இதுபோன் ற   ஏதா வது   பேசி   சர்ச் சையும்   செய் து   கொ ள்வார்   என் பதால்   தான்  . தற்  போது   இணை  யத்தி லும்   ஒரு   கரு த்து   சர்ச்சை யில்   சிக்கி   இரு க்கிறா ர் .   இது  த ற்போது   பர வலாக   இ ணையத் தில்   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.