கோடி ரூபாய் கொடு த்தா லும் அ தில் நான் நடி க்க மாட் டேன்.!!நான் ஒன் னும் அந்த மாதி ரி நடி கை கிடை யாது.!! பிர பல இளம் நடி கை அதி ரடி கரு த்து .!!

0

தற் போது   வரும்   பிரப ல   நடி கை   கோடி   ரூ பாய்   கொ டுத்தா லும்   நான் அந்த  மாதிரி   காட் சிக ளை   பட ங்களி லும்   நடி க்க   மாட் டேன்  என்று   கூறி யிருக்கி றா ர் என்று   தற் போது   சோசி யல்   மீடியா வில்   பய ங்க  ர   வைர லாக   பேச ப்பட்டு   வரு கிறது .   அந்த   நடி கை   வேறுயா ரும்   இல் லை   தென் னிந் திய   சினிமா வில்   முன் னணி   நடிகை யாக   வலம்  வந்து   கொ ண்டிரு க்கும்   நடி கை   ரா திகா  ஆப் தே  தான்.

 

 

 

இவர்  பாலிவு ட்டில்   பிர பல   நடி கை யாக   இருந் து   வருகி றார் .  அது   மட்டு மல்லா மல்   பல ரும்   நடி க்க   தயங் கும்    போ ல்டான   கதாபா த்தி ரங்க ளை   தேர்ந் தெடு த்து   நடி த்து   அச த்தி  வருகி றார்  .  இதன் மூலம்   ஒரு   ரசி கர்   பட் டாள த்தை   இவர்   வைத் திரு க்கி றார் .   இவ  ர்   தமி ழில்   கூட   டோணி ,   ஆல் இன் ஆல்  அழகு ராஜா   போ ன்ற   படங்க ளில்   நடித் திருக் கிறார்.

 

 

 

ரஜினி   நடி ப்பில்   வெளியா ன   கபாலி   திரை ப்படத் தில்   கூட   அவ ரது  மனை வியாக   நடித் து   ரசிகர் கள்  மனதி ல்   இடம்   பி டித் தார் .   இதன் மூலம்  த மிழ்   மக் கள்   க வன த் தை   ஈர்த் தார்  .  இவர்   தொ டர்ந்து   ஏராள மான   நடிக ர்கள்   பட த்தில்   முக் கிய   கதாபா த்திரங் கள்   நடி த்து   வந் தார்.

 

 

 

இவர்  சமீப   கால மாக   சில   திரைப் படங்களி ல்   ஆடை   இன்றி யும்  ஆண்க ளுடன்   மிக வும்   நெருக் கமா க   இரு க்கும்   காட் சிகள்   எல் லாம்   நடி த்து   வரு வது   வழக் கமாக   இருந் து   வரு கிற து .  இத னால்  பல   சர்ச் சைக ளையும்   சந்தித் து   வந்தா ர்.   இந்த   நிலை யில்   தற் போது   ஒரு  படத் தில்   ஆடை யை   கழ ற்றி   வீசு வது   போ ன்ற காட் சியில்   நடித்தி ருந்தா ர் .

 

 

 

இதை   பார்த் த   பலரு ம்   தன் னை   அட ல்ட்   காமெ டி   மற் றும்    அந்த  மா திரி   படங்க ளில்   நடி க்க   அழை க்கிறா ர்கள்  .  நான் அந்த   மா திரி   நடி கை   கிடை யாது .பெண் களை   காய ப்படு த்தும்   மற்று  ம்    செ*ஸ்   பொரு ளாக     மட்டு மே     காண்பி க்கும்   படங் க ளை நான்    தேர்வு   செய் வது   கிடை யாது   என்று   இவர்   வெளிப் படையாக   கூறி யிருக் கிறார். 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.