சிவகா ர்த்திகே யனுக்கு ரூட் போ டும் இ ளம் நடி கை.!! எல் லாம் அடு த்த பட வாய்ப் புகாக தான்.!!என்ன செய்து இருக்கிறார் தெரி யுமா.??இந்த நடி கையா.??

0

தமிழ்   சினி மாவில்   தற் போது   முன் னணி    நடி  கர்க ளில்   ஒருவ ராக   இருப் பவர்   நடி கர்   சிவகார்த் திகே யன்  . இவர்  நடிப் பில்   வெளி யான  டாக் டர்  மற் றும்   டான்   திரை ப்பட ங்கள்   100   கோடி களுக் கு   மேல்  வசூல்   செ ய்து  அவருக் கு   முன் னணி   அந்தஸ் தை   கொ டுத் தது .   இதன் மூலம்   இவர்   ப ல   வரு டங்க ளாக   இருக் கும்   நடிகர்க ளை   அசால் ட்டா க    முந்தி விட் டார்   என்று   தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்.

 

 

 

இவ ரது   மார் க்கெட்   உய ர்ந்து  இரு ந்து   வரு கிறது .   அது   மட்டு ம்   இல் லாமல்   பல   படங் களில்   பிசி யாக   நடி த்து   வரு கிறா ர்  .  அதை   தொட ர்ந்து   தீபா வளி   அன்று    வெ ளி யான   பிரி ன்ஸ்   எதி ர்பா ர்த்த   அளவு   வெற்றி யை   கொடு க்கவி ல்லை.   பிரிண் ஸ்   திரைப் பட மும்   வெற் றி   பெரும்  என   எதிர்பா ர்த்த    நிலை யில்      மட்ட மான   தோல்வி யை   கொடு த்தது.

 

 

படம் பல  இடங்க ளில்  வசூல்   ரீதி யாக   நல்ல   வர வேற்பு   பெற் றாலு ம்   விமர்ச ன      ரீதி யாக   படம்   வெளி யான   முதல்   நா ளில்   தோல் வியை   சந்தி த் தது .   இத னால்   அடு த்த   திரை ப்பட த்தை   வெற்றி   பட மாக   கொ டுக்க   வேண் டும்   என்ற கட்டா யத்தில்   இரு ந்து   வருகி றார்   சிவா  .  

 

 

இதை   தொடர் ந்து   பி ரபல   நடி கை    சிவ கார்த் திகே யன்    அடு த்த   படத் தில்   நடி க்க   அவரி டம்   ரூட்   போட் டு   வருவதா க   தகவல்    வெளி வந்து   இருக் கிறது .  அந்த   நடி கை   வேறு   யாரு மில் லை   நடிகை    பிரி யங்கா   மோக ன்  தான்  .  இவர்   டாக் டர்   மற் றும்   டான்   படங்க ளில்   சிவகார்த்தி கேயனு க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   இருந் தார்  .  இவர்   தற்போ து   தனுஷ்   கேப் டன்   மில் லர்   படங் களில்   நடித் து   வருகி றார்.

 

 

இதை   தற்போ து   இவர்   சிவகா ர்த்திகே யன்   மகள்   ஆராத னவுட ன்   அவர்   வீட் டில்      எடு த்திருக்கு ம்   புகைப் படம்   இணை யத் தில்  ஷேர்   செய் யப்ப ட்டு   வருகிற து.   இதை   பார் த்த   ரசிகர் கள்   பல ரும்   அடுத் த   படத் திற்கு   சிவகா ர்த்தி கேயனு க்கு   ஜோடி யாக   நடி க்கத் தான்  அவர்   இப்ப டி   செய் கிறார்   என் பது   போன்று    பல ரும்   கூறி   வரு கிறா ர்கள் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.