தொட ர்ந்து ரஜினி பட வாய்ப் பை மறு த்து வரும் நடி கர் சிவகா ர்த்திகே யன்.! ஜெ யிலர் பட த்தை தொட ர்ந்து இதி லுமா.!!பின் னால் இருக் கும் கார ணம் இது தானா.??

0

தமிழ்   சினிமா வில்   தற்போ தும்   நம் பர் ஒன்   நடிக ராக   இ ருந்து   வரு பவர்   சூப்ப ர்  ஸ்டார்   ரஜினி காந் த்  .  இவர்   தற் போது   நெ ல்சன்   இ ய க்கத் தில்   ஜெய் லர்   திரை ப்படத் தில்   நடி த்து   வரு கி றார்  .  இந்த   படத் தின்   படப் பிடி ப்பு   பல் வேறு   பகுதி களில்   விறு விறு ப்பா க   நட ந் து   வரு கிறது .   இதை   அடு த்து   ரஜினி  பல   இயக்கு னர்க ளிடம்   கதை   கேட்டு   வருகி றார் .

 

 

அது   மட் டும்   இல்லா மல்   சமீ பத் தி ல்   லைக் கா   நிறுவ னம்   ரஜினி யை   நே ரில்  சந்தி த்து   அடு  த்த   இரண் டு   படங்க ளுக் கான   ஒப்ப ந்தத் தை   போ ட்டு   முடி த்து  விட் டது .   அதில்   முதல்   படத் தை   டான்   இய க்குனர்   சிபி   சக்ர வர் த்தி   இயக்கு வார்  என்று   ஏற்கன வே  உறுதி   செய் யப்பட் டுள்ளது.

 

 

இதை   அடுத் து  அந்த   இரண்டா வது   படத் தை  ரஜி னியி ன்   மூத்த  மகள்   ஐஸ்வ ர்யா   ரஜினி கா ந்த்   இயக் குவா ர்   என்று   தகவல் கள்   வெ ளியா கி   இ ருக்கிற து.   அதில்   கதாநாய கனா க   முத லில்   நடிக்க   சிவகா ர்த்திகே யனை   தான்    ஐஸ் வர்யா   அனுகி ராம் .   ஆனால்   சிவகா ர்த்திகே யன்   நடி க்க   முடி யாது   என்று   மறு ந்து   விட் டாராம் .

 

 

லை க்கா   நிறுவ னமும்   சிவ கார்த்திகே யன்   பேச்சுவா ர்த்தை   நடத் தி   வந்திரு க்கிறது .   அந்த   படத் தில்   ரஜி னி   முழு   நேரமா க   நடி க்கப்   போவதி ல்லை .  20   நிமி டம்   என்று   தெரிவித் திரு ந்தது .   ர ஜினி   நடிக் கு ம்   திரைப்பட த்தில்   சிவ கார்த் திகேய ன்   நடித்து விட   வே ண்டும்   என்று   விரு ப்ப மாக   இருந் தாலும்   அவர்   தற் போது   அந்த   வாய்ப் பையும்   நிராக ரித்து   இருக்கி றார்.

 

 

கார ணம்   தற்போ து   அவர் பல   படங் களில்   கமி ட்டா கி   இருப்ப தால்   இந்த   படத்தி ன்   வாய்ப் பை   தவற விட் டிருக்கி றார்  .  இத னால்  அந்த   பட த்தில்   அதர் வாவை   உறுதி   செய்திரு க்கி றார்  .  ரஜினி யுடன்   நடி க்க  வேண் டும்  என்ற   வாய் ப்பு   தன் னை   தேடி    வ ந்தும்   அதை   நிராக ரித்து   இருக் கிறார்   சிவகார் த் திகேயன். 

 

 

ஜெ  யிலர்  படத் தில்   வி ல்லன்   க தா பாத்தி ரம்   நெல் சன்   சிவா விற்கு   கொ டுத்த தாகவும்     அவர்   மறு த்த தா கவும்   தகவல் கள்   ஏற்க னவே   இரு ந் து   வரு கிறது. இதன் மூலம் இவர்   தொடர் ந்து   இதுபோ ன்று   நிராக ரித்து   வருவ தாக   பல ரும்   தற் போது   கூறி   வரு கிறா ர்கள் .   இந்த செய்தி   தற் போது   பரவ லாக   பேசப் பட்டு   வரு கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.