படப் பிடி ப்பில் தொட ர்ந்து தொல் லை தந்த இயக் குனர்.!! பொ றுத்து பொ றுத்து பார்த்து பொ ங்கி எழு ந்த சூர் யா.!! பழ கின பா வத்து க்கு இப்ப டியா.!! கடும் கோப த்தில் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவில்   முன் னணி   நடி கர்   சூர் யா .   இவர்   தற்போ து   இயக் குனர்   சிவா   இயக் கத் தில்  உருவா கி   வரும்   பிரம் மாண்ட   திரை ப்படத்தி ல்   ந டித்து   வருகி றார்   . இத னை   தொடர் ந்து   இவர்   வாடி வாசல்   திரைப்ப டத்தி ல்   வெற்றி மாறன்   இயக் கத்தி ல்   நடி க்க    இருக் கிறா ர்  .  இவர்   பாலா   இயக் கத் தில்   வணங் கான்   திரை ப்பட த்தில்   நடித் துக்   கொ ண்டிருந் தார்.

 

 

அதில்  ஏற் பட்ட   சில   பிரச்ச னை கள்   காரண மாக த்தான்   அந்த   பட த்தை   அப்ப டியே   விட்டு விட்டு   சிவா உடன்   இணை ந்து   விட்டா ர் .   அதற் கான   கார ணம்   தற் போது   வெளி   வந்தி ருக்கிற து .    சூர்யா பாலா   கூட்ட ணிக் கு   ரசிகர் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வந் தது .  அத னால்    வணங் கான்   திரை ப்படத் திற்கு   ஏக ப்பட்ட   எதிர் பார் ப்பு   இரு ந்தது.

 

 

ஆனால்   படப்பி டிப் பில்   சில   பிரச்ச னை கள்   எழுந் திருக் கிறது  . அதனா ல்   சூர்யா   மிக வும்   வெ றுப் பாக   இருந் திருக் கி றா ராம் .   அது   எ ன்ன வென்று   பார்த் தால்   பாலா   சூர்யா வை   வைத் து   ஒருநா ள்   முழு க்க   முழு க்க   படபி டிப்பு   எடுத் துவிட்டு   அடு த்த   நாள்   இது சரி   இல்லை ,   அது சரி   இல் லை   என்று  கூறி   மீண் டும்   அதே   காட் சிகளை   எடுக் கிறாரா ம்.

 

 

மே லும்   காலை   ஏழு   மணி க்கு   ஷூ ட்டிங்   என் றால்   ஆறு   மணி க்கு   எல் லாம்   சூர்யா   வந்து   விடு வாராம் .   படக்கு ழு   அனைவ ரும்  வந்துவி ட்ட   பிற கும்   பாலா   பொறுமை யாக   10   மணி க்கு   வரு வாரா ம் .   ஒரு   இயக்கு னரே     பொ றுப்பில் லாமல்   இருக் கிறார்   என்று   சூர்யா   மிக வும்   மன   வரு த்தத் தில்   இரு ந்து   இருக்கி றார்.

 

 

 

இதற் கெல் லாம்   மே லாக   ஷூட் டிங்   ஸ்பாட் டில்   இ ருந்து   வெகு   தொலை வில்   ரூம் களை   அரேன் ஜ்   செய் வது   மற் றும்   கேட்ட   கால் ஷீட்   விட   அதிக   நா ட்கள்   மீண் டும்   மீண்டு ம்   கேட் பது   போ ன்ற   பல   தொல் லைக ளை   பாலா   செய் து   வருகி றார்  .  இத னால்   கடுப் பான   சூ ர்யா   அந்த   படப்பி டிப் பை   அப்ப டியே   விட்டு விட்டு   தற்போ து   சிவா   இயக் கத்தி  ல்   நடி த்து   வருகி றார்.

 

 

இது போன்று   பாலா   படப்பி டிப்பு  மிகு ந்த   தொந் தரவுக ளை   செய்து   வந்தி ருக்கி றார் .   இத னால்   தான் சூர்யா   அந்த ப்   படத் தை   அப்படி யே   விட்டு விட் டார்   என்று   தற்போ து   செய்தி   பரவி   வரு கிறது  .  இதற்கு   பின் சிவா   பட த்தை   முடித் துவி ட்டு   பின்   வாடி வாசல்   திரைப் படத் தை   முடித்து விட்டு   தான்   அதை   தொடர் வார்   என்றும்  ப லரும்   கூறி   வருகி றார் கள் . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.