அவளு க்கு 17 வயசு லயே திரும ணம் முடிந் தது.!! அத ன்பின் ஏக ப்பட்ட லவ் பிரே க் அப்.!! பிக் பாஸ் உள்ளே இருக் கும் நடிகை யின் ரகசிய த்தை புட்டு புட்டு வைத்த முன் னாள் கா தலர்.!! அதிர் ச்சி யான ர சிகர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   ஆறா வது   சீசன்   தொ டங்கி    விறு விறு ப்பாக   நட ந்து   வரு கிறது  .  இந்த   சீச னுக்கு   மக் கள்   மத்தி யில்   ந ல்ல   வர வேற்பு   இரு ந்து   வருகி றது .   இதனி டையே   நேற்று    பிக் பாஸ்   பெண்   போட்டி யாளர்   ஒரு வர்   பற்றி   அவரது   முன் னாள்   கா தலர்   பல   உண் மைகளை   வெளிப்ப டை யாக   கூறியி ருக் கிறார் .

 

 

அவரு க்கு   17   வயதிலே யே   திரும ணம்   நட ந்து   விட்ட து   என்று ம்   அதன்  பின்பு   அவ ரை   பிரிந் து   பல   பேரை   காத லித்து   பிரேக் அப்   செய்து விட்டா ர்   என் றும்   அந்த   போட்டி யாள ரின்   உண் மை   முகத் தை   வெளிப் படை யாக   கூறி   இருக்கி றார்  .  அந்த   போட் டியா ளர்   வேறு   யாருமி ல் லை   ச த்யா   சீரிய ல்   நடி த்து   புகழ்   பெற்று   தற் போது    பிக் பாஸ் இல்    இரு  க் கும்   நடி கை   ஆயி ஷா   தான்.

 

 

இவர்   கட ந்த   வாரம்   கூட   ஞாயி ற்றுக் கிழ மை   எபிசோ டு   கமலிட மே   திமி ராக   நட ந்து   கொண் டார்   என்று   ரசிக ர்கள்   பலரு ம்   கோப த்திலிரு ந்து   வரு கிறார் கள்.   இந்த வாரம்   கட்டா யம்   வெளி யேற்றி   விடு வோம்   என்று பலர்  கூறி   வரு கிறார் கள்  .  அதே   சமய ம்   தற் போது   அவரு டைய   முன் னாள்   காத லர்   நேற்று   யூடி யூபில்   சேனல்   ஒன்  றுக்கு   பேட்டி   கொ டுத்து   இருக் கி றார்.

 

 

 

அதில் அவர்   கூறிய து    கேர ளாவை   சேர் ந்த   இவரு க்கு   17   வயதி லேயே   திரும ணம்   நடந் து   தோல் வியி ல்   முடிந்தி ருக்கிற து   .  அதன் பிறகு   மீண் டும்   ஒரு   திரு மணம்   செய்து   அது வும்   நீடிக்க  வில் லை  .  அதன்   பிறகு   ஏக ப்பட்ட   காதல்   செய் து   அனை த்து ம்   பிரேக்   அப் பில்   முடிந்தி ருக் கிறது .  அதன்பி றகு   கல்லூரி யில்   படிக் கும்   போது ஒரு   உதவி   இயக் குன ரை   காதலி த்து   வந் திருக் கிறார்.

 

 

 

அவர்   உதவி யால்   தா ன்   இவரு க்கு   சத்யா   சீரி யல்   நடி  க்கும்   வாய் ப்பு   கிடை த்திருக் கிறது  .  அதில்   ந டி த்த   பின்   அவரை யும்   பிரேக்  அப்   செய்து விட்டு  தற் போது   சீரி யல்    ஜோடி யாக   நடி க்கும்   விஷ் னு விடம்   நெரு ங்கி   பழகியிரு க்கிறார்.   அதுவும்   நீடிக்கா மல்   போக   தற் போது   மற்ற வரை   காதலி த்து   வரு கிறார் .   அ வரும்   ஏற்க னவே   தி ரும ணம்   ஆகி   விவா கரத்து   பெற்றவ ராம்.

 

 

 

இது  எத்த னை   நா ளைக்கு   நீடிக் கும்   என்று   தெரியவில் லை   என்று அவர்   கூறியி ருக்கி றார்  .  ஏற்க னவே   அவர்   செய் யும்   செயல் கள்   மக்கள்   மத்தி யில்   வெறுப் பை   கொ டுத்து   வந்த   நிலை யில்   இவர்   தற் போது   சொல்லி   இருப் பது   பலரை யும்   இன்  னு ம்   அதிர்ச்சி ய டைய   வைத் திருக்கிற து.

 

 

 

அதும ட்டும ல்லாம ல்   கடந்து  வந்த   பா தை   டாஸ்க் கில்  கூட   இவர் தனது   கட ந்து   வந்த   பாதை யை   கூறுவ தற்கு   இது   சரி யான   நேரமில் லை   என்று   சொல் லி   வந் தார் .   அத ற்கு   காரண ம்   இதுவா கத்தா ன்   இரு க்கும்   என் றும்   தற்போ து   பல ரும்   கூறி   வரு கிறார் கள் .   இது   தற் போது   இ ணையத் தில்   வைர லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.