மூன்று வார ங்கள் பெண் களை தட விய தற்கு இத் தனை லட்சம் சம்ப ளமா.?? அசல் கோ லாரின் சம் பள த்தை பார் த்து அதிர் ச்சி யான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சி   5   சீசன் களை   கட ந்து   தற் போது   ஆறா வது  சீசன்  விறு விறு ப்பாக   நட ந்து   வருகி றது .   இந்த   சீசனு க்கு   மக் கள்   மத் தியில்   நல்ல   வர வேற்பு   கிடை த்து   வருகி றது .   இந்த    சீச  னில்   உள்ள   அனை த்து   போ ட்டியாள ர்களு க்கும்   ரசிக ர்களு க்கு   மத்தி யில்   ந ல்ல   வர வேற்பு   இரு ந்து   வருகிற து.

 

 

அது   மட் டும்   இல் லாமல்    ஏ கப்ப ட்ட   சர்ச் சைக்கு   ஆன   போட் டியாளர் களும்   உள்ளே   இரு ந்து   வருகி றா ர்கள் .  இரண் டு   வாரங்க ளிலே யே  மற்ற   சீசன் களில்   இல் லாத வாறு   பல   பிரச்ச னைக ள்   வெ டித்திரு க்கி றது .   இப்ப டிப்ப ட்ட   நிலை யில்   நேற்று   அதி ரடியா க   வெளி யேற்ற ப்பட் டவர்   தா ன்   அசல்   கோளா று .   இவர்   வெளி யேறி யது   பல   ரசிக ர்க ளுக்கு   மகிழ் ச்சி யை   கொ டுத்திருக் கிறது.

 

 

இவர்   வீட் டில்   இரு க்கும்   போது   பல   ரசிகர் களை   வெறு ப்பே ற்றி  இரு க்கி றார்.  பெண்க ளிடம்   மட்டு மே   பழகு வது ,   பெண் களிட ம்   தனியா க   இருப் பது ,   பெண்க ளை   த காத வாறு    தொ ட்டு   தொ ட்டு   பேசு வதும்    ரசி கர்க ளை   எரி ச்சல்   அடைய   செய் தார்  .  இவர்   எ ப் போது   நாமி னேஷன்   வரு வார்   வெளி யேற்றி   விட லாம்   எ ன்று   கா த்துக்   கொண் டிருந் த   ரசிக ர்களு க்கு    இந்த   வா ரம்   அவர் கள்   எதிர்பா ர்த்த படி   இவர்   வெளி யேற்றப் பட்டு   விட் டார் .

 

 

இவர்   வெளி யேறிய   பின்   தற் போது   வாங்கி ய   சம்பள   விவ ரம்   பற் றிய   தக வல்   வெளி வந்தி ரு க்கி றது .   இதை   பார்த் த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   பெண் களை   தடவி யதற்கு   இவ்வ ளவா   என் பது   போ ன்று   அதிர்ச் சி   அடை ந்திருக் கிறார் கள்.  ஏனெ ன்றால்   இவ ருக்கு   ஒரு   நாளை க்கு   மட் டும்   15   முதல்   17   ஆ யிரம்  வரை   சம்பள மாக   பேச ப்பட் டிரு க்கிறது.

 

 

அதன் படி   பார்க் கையில்   மூன்று   வார ங்கள்   இவர்   வீட்டில்   இருந் திருக் கிறார் .    21 நாட் கள்   வைத் து   பார்க் கும்   பொ ழுது   லட்ச க்கணக் கில்   சம்பள ம்   வா ங்கி   இருப் பார்   என்று  எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது .   கிட்டத் தட்ட   மூன்று   லட் சம்   அள வுக்கு   இவர்   சம்பள மாக   பெற் று   இருக் க   வே ண்டும்   என் று   தற் போது   தகவ ல்கள்   கிடை த்திரு க்கிற து .

 

 

இது   தற் போது  சோசி யல்   மீடியா வில்   பல ரை   அதிர்ச் சி   அ டைய   வைத் திருக்கி றது .   மூன்று   வார ங்கள்   பெ ண்க ளை   தட வியத ற்கு   மட் டும்   மூன் று   லட் சம்   என் பது   போல   பல ரும்    தற் போது   அதிர்ச் சியி ல்   இரு ந்து   வ ருகிறா ர்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.